Rooms Katholieke Basisschool Monseigneur Zwijsen

Ipperakkeren 13 5331 XL Kerkdriel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Monseigneur Zwijsen
  • Alle kinderen uit de hoogste vier leerjaren kunnen in principe gratis lid worden en deelnemen aan de wekelijkse repetities op donderdag.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen het best passende brugklastype geadviseerd.

De gemiddelde score van de Centrale Eindtoets door de leerlingen van de Mgr. Zwijsenschool in 2019 is 538,7

Daarmee scoort de Mgr. Zwijsenschool net als voorheen boven het landelijk gemiddelde van 536,1


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school hecht er waarde aan om het beste uit elk kind te halen. Dit realiseren wij door:

- het bieden van een prettige leeromgeving,

- hoge maar haalbare doelen te stellen,

- het hanteren van gevarieerde instructievormen,

- het gebruik maken van moderne methodes.

Om het leren van kinderen systematisch te volgen gebruikt de school diverse instrumenten. Naast observaties en methodeafhankelijke toetsen hanteert de school ook de onafhankelijke Cito-toetsen. Twee keer per jaar worden de Citotoetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. De resultaten geven ook een beeld van de school als geheel.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs grotendeels op orde is en blijft het basisarrangement gehandhaafd. Vooral de wijze waarop het team de toets- en observatiegegevens inzet om leerlingen te signaleren die op- of uitvallen, is volgens de inspectie van een hoog niveau.

Terug naar boven