OBS De Sterrenkijker - Kedichem

Koningin Wilhelminalaan 17 4247 EM Kedichem

Schoolfoto van OBS De Sterrenkijker - Kedichem

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ieder jaar maken de kinderen van groep 8 een eindtoets. Vanaf het schooljaar 2016- 2017 nemen wij de IEP af.

De eindtoets meet of het VO-schooladvies dat gegeven is overeenkomt met wat leerlingen na 8 jaren basisschool moeten kennen. Tevens worden scholen mede op basis van de eindresultaten door de onderwijsinspectie beoordeeld. Scholen voor voortgezet onderwijs gebruiken tot nu toe de resultaten ook bij het toelaten van kinderen. Bij het maken van het advies letten we op veel verschillende onderdelen (zelfstandigheid, werkhouding, gedrag, de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt, etc.). Bij de Eindtoets gaat het meer om kennis en studievaardigheden. Uiteraard gebruiken ook wij de resultaten van de toets om de inhoud van ons onderwijs in de gaten te houden en te bepalen of wij onze leerlingen voldoende hebben laten presteren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen naast de methodetoetsen. Hiermee houdt onze school in de gaten of de individuele resultaten van de kinderen voldoen aan de te verwachten leerontwikkeling.

De school maakt twee keer per jaar een diepte-analyse en bespreekt deze met het team en de MR. Waar nodig worden er, in overleg met de directie, interventies uitgevoerd. Zo wordt het onderwijs voortdurend aangepast aan wat nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de gehele schoolperiode wordt er van ieder kind een leerling-dossier opgebouwd. In dit dossier nemen wij alle toetsresultaten, rapportcijfers, resultaten van onderzoeken, bijzonderheden met betrekking tot het kind, etc. op. Dit dossier, dat altijd voor ouders in te zien is, dient als uitgangspunt voor het advies met betrekking tot de keuze voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 nemen we in februari de doorstroomtoets af. Het resultaat hiervan krijgt u te zien door middel van een scoringskaart. Bij een opvallend toetsresultaat zal de leerkracht trachten te achterhalen wat hiervan de oorzaak is.

We baseren het advies op:

  • de capaciteiten van het kind gebaseerd op de Citotoetsresultaten en de rapporten door de gehele schoolcarrière heen;
  • de uitslag van een eindtoets;de uitslag van het Drempelonderzoek (indien van toepassing);
  • de werkhouding;
  • de mentale instelling.

In een persoonlijk gesprek zal de leerkracht van groep 8 het schooladvies aan de ouders en aan het kind meedelen. De leerkracht licht bij contacten met het voortgezet onderwijs de keuze toe.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school monitort de sociale en fysieke veiligheid van onze leerlingen met behulp van 'Kindbegrip!'

Naar aanleiding van deze monitor wordt de sociale en fysieke veiligheid ook besproken bij de groepsbesprekingen met de intern begeleider. Sociale en fysieke veiligheid is een vast onderdeel hiervan. De uitslag kan eventuele interventies vragen, welke dan onderdeel kunnen zijn van het school- en jaarplan.

OBS De Sterrenkijker ziet het als taak om leerlingen in hun schoolontwikkeling een bredere kijk op de wereld en de maatschappij om hen heen te geven. Juist doordat op school kinderen vanuit verschillende achtergronden samenleven en samenwerken, kunnen kinderen zich op school tot burgers en later tot wereldburgers ontwikkelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven