OBS De Sterrenkijker - Kedichem

Koningin Wilhelminalaan 17 4247 EM Kedichem

Schoolfoto van OBS De Sterrenkijker - Kedichem

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool.

Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:

 • Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;
 • Een gepensioneerde leerkracht wordt gevraagd om in te vallen;
 • Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma;
 • Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;
 • Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn. Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1/2/3: Rianne Hoekstra (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Groep 3 en 7/8: Rianne Hoekstra  (woensdag)

Groep 4/5/6: Saskia Westerink (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)

Groep 7/8:  (Laura Sommeling: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Intern -Begeleider: Nathalie Brocken(maandag)

Onderwijsassistenten:

Carmen York (woensdag)

Kim van Zee (maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend)

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt rekening gehouden met het spelende en ontdekkende kind. 

Het jonge kind leert op een andere manier. We volgen de ontwikkeling van het jonge kind en bieden zoveel mogelijk de leerstof aan op een manier passend bij de ontwikkelingsfase.

Naast de kringmomenten bieden wij de leerstof aan in ontdekhoeken, als een bewegende activiteit of in spelvorm. Wij vinden de ontwikkeling van motorische en zintuiglijke vaardigheden belangrijk voor de totale ontwikkeling van onze kleuters. In de groepen 1,2 en 3 wordt in grote mate aandacht gegeven aan het omgaan met elkaar en de de daarbij behorende gedragsregels. Een veilige omgeving waarin het jonge kind zich optimaal kan ontwikkelen vinden wij belangrijk.

Wij volgen het jonge kind aan de hand van de leerlijnen van Parnassys. Hierdoor is de leerkracht in staat de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling in kaart te brengen om vervolgens daarop te anticiperen.

De kinderen van groep 3 leren vooral in de eerste periode nog op een spelende en ontdekkende manier. De leerstof van de methode Veilig Leren Lezen en de rekenmethode Getal en Ruimte junior worden naast de aangegeven manier vanuit de methode ook nog in de ontdekhoeken en op een bewegende manier aangeboden. Op deze manier volgen we de ontwikkelingsfase van het ontdekkende en spelende kind naar het lerende kind als doorgaande lijn.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 1-2 werken we met thema's van 'de Kleuteruniversiteit' aan de ontwikkeling van de kinderen. DIn groep 3 beginnen we met het aanvankelijk lezen. Hiervoor wordt gewerkt met de methode "Veilig leren lezen". Ook wordt in groep 3 verder gegaan met schrijven en rekenen. Onze schrijfmethode sluit aan bij de leesmethode, zodat de leerlingen direct de woordjes die ze leren lezen ook met de 'schrijfletters' leren schrijven. Voor het vakgebied taal wordt Taalactief en Gynzy gebruikt. Voor het vakgebied rekenen gebruiken we de methode Getal en ruimte junior en Gynzy. Naast het rekenbegrip is het ook van belang dat de leerlingen veel oefenen, en dat ze een aantal zaken paraat hebben (bijv. de tafels). Nieuwsbegrip wordt ingezet bij begrijpend lezen en voor voortgezet technisch lezen wordt Estafette gebruikt.

In de bovenbouw wordt aangesloten op het programma uit de middenbouw. Het accent komt hierbij steeds meer te liggen op aansluiting naar het voortgezet onderwijs. Ook krijgen wereldoriëntatie, waaronder geschiedenis, biologie, aardrijkskunde/topografie, natuurkunde enz. meer nadruk. Ook hier willen we naast een stuk algemene ontwikkeling vooral rekening houden met de huidige maatschappij en de belangstellingswereld van de kinderen.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze website vindt u het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van OBS De Sterrenkijker– locatie Kedichem. In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen en willen bieden. Dit kan belangrijke informatie zijn voor het kiezen van de school die bij uw kind past.

Wat betekent het SOP voor u als ouder?

U mag verwachten dat de school van uw keuze goed onderwijs verzorgt. In het SOP staat omschreven wat hieronder valt en welke extra voorzieningen de school biedt. Zo leest u bijvoorbeeld hoe het veilige klimaat op school wordt gewaarborgd, hoe rolstoelvriendelijk het schoolgebouw is, maar ook of er een hoogbegaafdheidsspecialist op school aanwezig is.

Aanvullend op het SOP willen wij nog een toelichting geven op het bieden van externe hulp onder schooltijd.

Remedial Teaching door externen onder schooltijd:

Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden. Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog).
 • De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied.
 • De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen problematiek.
 • De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen dient te worden gegeven.
 • De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan , zodat duidelijk wordt wanneer het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel verlengd kan worden.
 • De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben.
 • De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd).

De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

Voor een volledig overzicht van ons schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij naar het document op de website. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het schoolteam bestaat vanaf 1 augustus 2023 uit zes personeelsleden met in totaal 3,6 FTE, daarmee is de school zeer beperkt in het begeleiden van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De ambitie van de school is om de basiszorg op orde te hebben. Onderwijsvragen die meer specialistische begeleiding vragen worden in behandeling genomen, maar worden binnen het bestuur of het samenwerkingsverband opgepakt.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven