OBS De Sterrenkijker - Kedichem

Koningin Wilhelminalaan 17 4247 EM Kedichem

Schoolfoto van OBS De Sterrenkijker - Kedichem

In het kort

Toelichting van de school

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt.

OBS de Sterrenkijker is een openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen. Met ouders, kinderen en externe instanties werken wij intensief samen. Dit alles doen wij op basis van respect en wederzijds vertrouwen. Wij hebben een open karakter en een enthousiast, betrokken en deskundig team. 

Wij bieden als school klassikaal, boeiend en passend onderwijs waar veel individuele aandacht is voor iedere leerling. 

Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst en hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburgers. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er sprake is van een uitstekend pedagogisch klimaat, een veilige schoolomgeving, rust, structuur, waarden en normen. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en woordenschat. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen al hun talenten tot uiting kunnen brengen. 

Ook op onze website kunt u lezen waar onze school voor staat: www.obsdesterrenkijker-kedichem.nl

U vindt hier ook onze jaarkalender, nieuwsbrieven en nieuws uit de groepen.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ik heb plezier!
  • Ik kan mezelf zijn!
  • Ik groei!
  • Ik heb vertrouwen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met een leerlingenaantal van ongeveer 40 leerlingen landelijk gezien behorend tot de kleinere scholen. Voordeel van deze kleinschaligheid is dat jongere en oudere kinderen veelvuldig werken en spelen met elkaar. Ook zijn de kinderen, door de combinatiegroepen, sneller gewend aan ‘zelfstandig werken’ en raken zij vertrouwd met het idee dat niet iedereen op hetzelfde niveau werkt. De kinderen zijn verdeeld over acht groepen, die zijn onderverdeeld in de combinatiegroepen 1/2/3, 4/5/6 en 7/8. Verder zal de school extra ondersteuning organiseren in de groepen waar dit nodig is.

In de grafieken valt af te lezen dat het leerlingenaantal van onze school de afgelopen jaren licht is afgenomen, maar nu stabiel blijft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang

Op school is informatie te verkrijgen over hoe het overblijven op de school is geregeld: Daarin vindt u de huisregels, het overblijfreglement en algemene informatie over het overblijven. Informatie is ook te vinden op de website van de school.
Het toezicht tijdens de tussenschoolse opvang wordt zoveel mogelijk geregeld door ouders. van 12.00 uur tot 12.30 uur is er in iedere groep een ouder aanwezig tijdens het eten en het buitenspelen. Wij zijn altijd op zoek naar ouders, verzorgers, opa's, oma's etc. die ons hierbij willen helpen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren) of door een e-mail te sturen naar sterrenkijkerkedichem@o2a5.nl. 

Buitenschoolse opvang

Scholen van O2A5 hebben een convenant afgesloten met verschillende stichtingen die de kinderopvang en buitenschoolse opvang regelen. In onze school is dat SKCN. Kinderen kunnen zowel voor als na schooltijd opgevangen worden door de buitenschoolse opvang. Ouders kunnen op school een informatiemap ontvangen en zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school wil ook in sociaal opzicht een veilige school zijn. Naast de reeds bestaande beleidsdocumenten die onze school hiervoor heeft, zullen wij ook een samenhangend sociaal veiligheidsbeleid ontwikkelen. 
Voor het monitoren van het welbevinden van de leerlingen gebruiken wij 'Kindbegrip'. In groep 1/2 gebruiken we de leerlijnen van Parnassys. De coördinatie van het pestbeleid en de rol van aanspreekpunt over pesten, zijn belegd bij onze directeur, Jan Donga.

In het schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met 'de Vreedzame School' en heeft de school in het kader van de wet sociale veiligheid een opgeleide veiligheidscoördinator.

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • Schorsing
  • Verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing
De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering
Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is op school beschikbaar en is te vinden op de website van O2A5 (www.o2a5.nl).

Privacy
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft in het kader van  nieuwe wetgeving (AVG) met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het privacyreglement  is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Basispoort
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 

Terug naar boven