Christelijke Opleidingsschool

Parklaan 118 2225 SW Katwijk

  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Lezen met een zaklamp, in het donker, superleuk!!
  • Rekenles in de praktijk.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Regelmatig worden de tussenresultaten gemeten met de methodegebonden toetsen. Doelen die nog onvoldoende beheerst worden komen op een blad te staan in het logboek. De leerkracht kan op ieder moment teruggrijpen op deze nog onbeheerste doelen.

In januari toetsen we met een niet methodegebonden toets (CITO M) de tussenresultaten. Deze resultaten worden in een vergadering besproken. Op schoolniveau kan er een aanpassing komen in aanpak. Op groepsniveau worden er interventies gekozen en op leerling niveau kan er eventueel nog een apart plan worden gemaakt.

Vanaf 2022 gaan werken met Focus PO en onderwijsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vroeger was de Christelijke Opleidingsschool een deftige school. Zat je als 6- tot 12-jarige onder het verwachte niveau van de HBS of MULO, dan kon je niet ingeschreven worden. Die tijden zijn voorbij. De deur van onze school staat open voor iedere leerling of hij of zij nu een advies krijgt voor praktijkonderwijs of vwo. Zo zijn we een afspiegeling van de maatschappij om ons heen. In de praktijk komen alle adviezen bij ons voor. We gaan daarvoor uit van de gegevens in ons leerlingvolgsysteem en de scores van de eindtoets (Route 8). In bijna alle gevallen zijn de adviezen juist. Onze collega’s uit het voortgezet onderwijs vinden dat we duidelijke en reële adviezen geven.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De resultaten van ons onderwijs waren voldoende volgens de Onderwijsinspectie die ons in 2010 bezocht. Toch waren er verbeterpunten voor ons onderwijsconcept (de klassikale lessen), de zorg en de analyse van toetsresultaten. Daarmee zijn we aan de slag gegaan en we verwachten dat de inspecteur bij een volgend bezoek tevreden zal zijn.

Terug naar boven