Christelijke Opleidingsschool

Parklaan 118 2225 SW Katwijk

  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Lezen met een zaklamp, in het donker, superleuk!!
  • Rekenles in de praktijk.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Regelmatig worden de tussenresultaten gemeten met de methodegebonden toetsen. Doelen die nog onvoldoende beheerst worden komen op een blad te staan in het logboek. De leerkracht kan op ieder moment teruggrijpen op deze nog onbeheerste doelen.

In januari toetsen we met een niet methodegebonden toets (CITO M) de tussenresultaten. Deze resultaten worden in een vergadering besproken. Op schoolniveau kan er een aanpassing komen in aanpak. Op groepsniveau worden er interventies gekozen en op leerling niveau kan er eventueel nog een apart plan worden gemaakt.

Vanaf 2022 gaan werken met Focus PO en onderwijsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vroeger was de Christelijke Opleidingsschool een deftige school. Zat je als 6- tot 12-jarige onder het verwachte niveau van de HBS of MULO, dan kon je niet ingeschreven worden. Die tijden zijn voorbij. De deur van onze school staat open voor iedere leerling of hij of zij nu een advies krijgt voor praktijkonderwijs of vwo. Zo zijn we een afspiegeling van de maatschappij om ons heen. In de praktijk komen alle adviezen bij ons voor. We gaan daarvoor uit van de gegevens in ons leerlingvolgsysteem en de scores van de eindtoets (Route 8). In bijna alle gevallen zijn de adviezen juist. Onze collega’s uit het voortgezet onderwijs vinden dat we duidelijke en reële adviezen geven.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De resultaten van ons onderwijs waren voldoende volgens de Onderwijsinspectie die ons in 2010 bezocht. Toch waren er verbeterpunten voor ons onderwijsconcept (de klassikale lessen), de zorg en de analyse van toetsresultaten. Daarmee zijn we aan de slag gegaan en we verwachten dat de inspecteur bij een volgend bezoek tevreden zal zijn.

Terug naar boven