Christelijke Opleidingsschool

Parklaan 118 2225 SW Katwijk

  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Schoolfoto van Christelijke Opleidingsschool
  • Lezen met een zaklamp, in het donker, superleuk!!
  • Rekenles in de praktijk.

Het team

Toelichting van de school

Het 32 personen tellende team is het kloppend hart van onze school. Gezamenlijk wordt er vorm en inhoud gegeven aan het onderwijs. Oudere en jongere teamleden vullen elkaar goed aan en werken constructief samen. Dat velen lang op de school werken, zegt ook dat ze het naar hun zin hebben. De vakleerkracht gym is 4 dagen in de week aan onze school verbonden en geeft de groepen 3-8 2x in de week gymles.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Bij afwezigheid van een teamlid wordt in eerste instantie geprobeerd dit met eigen personeel, op te vangen.
Lukt dit niet dan kijken we of er iemand in de invalpool van Prohles beschikbaar is.
Bij langdurige afwezigheid van een vast teamlid kan het ook voorkomen dat we via een detacheringsbureau iemand ons team laten versterken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het motto van de school, samen actief ontwikkelen, is zichtbaar in ons onderwijs. Wij zijn ons, naast het zo optimaal geven van de kernvakken, aan het oriënteren op een andere vorm van onderwijs rond de zaakvakken. Het ontwikklleerteam (OLT) cultuur en wereldoriëntatie houdt zich hier, achter de schermen mee bezig. Ook in het kader van de eventuele nieuwbouw is een andere manier van onderwijs geven, zeker in de middaguren, een wens vanuit het team van de COS.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters wordt thematisch gewerkt en komen bij de verschillende activiteiten ook de verschillende doelen van taal en rekenen aan bod. Specifieke reken- en taallesjes worden in de kleine kring gegeven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens het eet en drinkmomnet (rond 10 uur en rond 12 uur) wordt er een onderwijsactiviteit aangeboden.

De pauze rond 10 uur is onderwijstijd en wordt buiten gehouden.

Na de lunch is de grote pauze voor de kinderen die buiten wordt gehouden.

Tijdens het buitenspelen is er herkenbare pleinwacht buiten (leerkracht met Kiva Hesje)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning gaat uit van de ondersteuningsbehoefte van alle kinderen. De ondersteuning betreft de inrichting, borging en ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur op school in alle facetten: een basisarrangement van de inspectie, handelingsgericht werken in de groep en in de school, planmatig werken aan resultaten, het onderhouden van een sterk ondersteuningsnetwerk in en om de school en het ‘kennen en kunnen’ van de route van signaleren naar verwijzen. Scholen zetten voor dit deel de middelen in van het samenwerkingsverband en kunnen naast de intern begeleider gebruik maken van routebegeleiding en onderwijsspecialisten

Onze school heeft de basisondersteuning op orde.   De ambities t.a.v. het bieden van aanvullende (extra) ondersteuning, waarbij het welbevinden van het kind, de groep, de groepsleerkracht en de ouders uitgangspunt  zijn, zijn:
*onderwijs bieden aan en begeleiden van leerlingen met een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS)  in samenspraak met Auris en ouders *onderwijs bieden aan en begeleiden van kinderen met het Syndroom van Down in samenspraak met AED en ouders
*onderwijs bieden aan en begeleiden van kinderen met enkelvoudige gedragsproblematiek in samenspraak met SWV Duin en Bollenstreek en ouders
*onderwijs bieden aan en begeleiden van leerlingen met cognitieve ontwikkelingsproblemen in samenspraak met SWV Duin- en Bollenstreek en ouders
*onderwijs bieden aan en begeleiden van leerlingen met behoefte aan uitdaging, de meer- en hoogbegaafden, in samenspraak met ouders, stichting Prohles en SWV Duin- en Bollenstreek  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven