Prins Willem-Alexanderschool

Parsstraat 1 2221 SM Katwijk

Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten aan de hand van verschillende CITO-toetsen. Te denken valt aan toetsen voor taal, (technisch en begrijpend lezen, rekenen en bijvoorbeeld studievaardigheden). Op basis van de tussenresultaten worden de leerlingen in bepaalde subgroepen geplaatst. De leerkracht bepaalt een plan van aanpak voor iedere subgroep. Dat komt in een groepsplan terecht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 9 september 2019 een bezoek gebracht aan de Prins Willem-Alexanderschool. Daarbij zijn vijf indicatoren beoordeeld: 

  1. Aanbod 
  2. Didactisch handelen
  3. Kwaliteitszorg
  4. Kwaliteitscultuur
  5. Verantwoording en dialoog

Op de indicatoren 1, 2 en 5 heeft de school een voldoende behaald. Dat betekent dat de school voldoet aan de wettelijke eisen. Ten aanzien van de indicatoren 3 en 4 heeft de school een goed behaald. De school doet meer dan de wet voorschrijft. Eén van de laatste zinnen uit het rapport luidt: 'Tot slot geven wij de school mee om te overwegen of zij zich niet meer wil profileren. Er is veel om trots op te zijn en dat kan zichtbaarder worden gemaakt.'


Terug naar boven