Prins Willem-Alexanderschool

Parsstraat 1 2221 SM Katwijk

Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat een leerkracht ziek wordt. We proberen dan vervanging te regelen. In eerste instantie kijken we of er mogelijkheden binnen het team zelf zijn. Als dat niet lukt, dan gaan we op zoek naar een andere vervanger. Door allerlei wet- en regelgeving wordt dat wel steeds moeilijker. In het uiterste geval geven we een groep vrij. We proberen dat tot het uiterste minimum te beperken, maar soms kan het niet anders. Het tekort aan leraren maakt het vervangen uiterst moeilijk. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Prins Willem-Alexanderschoolwerkt met combinatiegroepen. De school is bezig om steeds meer in zogenaamde bouwen te gaan werken. Het werken in een bouw verschaft de school meer flexibiliteit. Een leerling die goed kan rekenen, kan makkelijker aansluiten bij de instructie van een hogere jaargroep. Een leerling die moeite heeft met taal, kan makkelijker instructie krijgen in een lagere jaargroep. Om een voorbeeld te geven:  een leerling zit in groep 7, maar kan heel goed rekenen. Deze leerling kan dan met groep 8 meerekenen. Het is de wens om steeds meer een aanbod per bouw te creëren. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder de overige vakken worden onder meer de volgende verstaan:

  • Lijf en relaties
  • Verkeer
  • Kanjertraining
  • Studievaardigheden (bovenbouw)

Een aantal van deze vakken wordt niet wekelijks gegeven. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Prins Willem-Alexanderschool wil een school zijn voor leerlingen uit de wijk. Voor leerlingen die moeite met bepaalde leerstof hebben. Voor leerlingen die heel veel extra leerstof aankunnen. De school wil deze leerlingen zoveel mogelijk binnen de structuur van de groep of de bouw hulp bieden. De school organiseert het onderwijs zo dat het aan deze verschillen zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt. In het schoolondersteuningsprofiel staat hoe we de ondersteuning organiseren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om eventuele taalachterstanden zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren en aan te kunnen pakken zijn wij in het verleden gestart met de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). De school doet dit voornamelijk aan de hand van Parnassys leerlijnen en LOGO 3000. Het doel van dit programma is dat leerlingen met een goede taalvaardigheid kunnen starten in groep 3. De landelijke overheid heeft geïnvesteerd in programma’s om de taalvaardigheid op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. De gemeente Katwijk ontvangt subsidies om VVE in de gemeente Katwijk vorm te geven.  Mocht het zo zijn dat er een taalachterstand blijft bestaan, dan kan een leerling aangemeld worden voor de Taalklas. Kinderen gaan dan naar deze voorziening en volgen het intensieve taalprogramma aldaar.  In de praktijk betekent het dat de leerlingen een dag naar de Taalklas gaan. De Taalklas voor groep 1 / 2 zit op de Prins Willem-Alexanderschool. Leerlingen gaan daar op maandag naar toe. 

Terug naar boven