Groen van Prinstererschool

Piet Heinlaan 3 2224 SZ Katwijk

  • Al ruim 60 jaar klinkt dagelijks de schoolbel
  • De Groen van Prinstererschool beschikt over een ruim en modern schoolplein en veel speelmogelijkheden.
  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ieder jaar gaan tientallen leerlingen van onze school naar het voortgezet onderwijs. Om een goede en verantwoorde keuze te maken, wordt medio groep 8 de CitoEindtoets afgenomen. De eindtoets bestaat voornamelijk uit reken-, taal- en leesopdrachten. Ook informatieverwerking komt aan de orde. Rekenen, taal en lezen zijn belangrijk op de Groen van Prinstererschool. De opbrengsten worden vergeleken met de uitslagen van de vorige jaren en met scholen die dezelfde soort leerlingpopulatie hebben. Voor de meting is dat wel zo eerlijk.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de eerste twee jaren van het onderwijs worden de kinderen nauwkeurig geobserveerd in hun ontwikkeling. Wij gebruiken daar het middel 'Leerlijn Jonge Kind' voor. Middels observeren en registreren we de voortgang van de ontwikkeling en ontwerpen we een afgestemd beredeneerd aanbod. Vanaf groep 3 worden de leerlingen twee keer per jaar met methode-onafhankelijke toetsen getoetst. De resultaten geven de leerkrachten inzicht in de leervorderingen van de kinderen. De opbrengsten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau besproken. Hierbij is naast de toets gegevens ook aandacht voor de brede ontwikkeling van de kinderen. In kaart gebracht wordt wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ieder jaar gaan tientallen leerlingen van onze school naar het voortgezet onderwijs. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Ieder kind moet zich welkom voelen op onze school. Naar school gaan is een ontmoeting, waarin kinderen vooral ook van elkaar leren. Geïnspireerd, Kindgericht en Samen zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten laten in hun gedrag betrokkenheid, humor en respect zien. Het schoolklimaat wordt in kaart gebracht middels het LVS ‘Kijk’ en ‘KanVas’.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Geïnspireerd
  • Kindgericht
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school of instelling goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

De Groen van Prinstererschool is een christelijke, bloeiende, moderne school met een open en veilige (leer)omgeving voor iedereen.De Groen van Prinstererschool is een school waar we samen school zijn en iedereen zich thuis voelt.

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, binnen een gezond pedagogisch klimaat, vanuit het geloof in God zoals verwoord in de Bijbel. We zijn een ‘open school’ voor leerlingen, waarvan de ouders de grondslag respecteren en instemmen met de schoolregels, ook ten aanzien van de identiteit.


Terug naar boven