Groen van Prinstererschool

Piet Heinlaan 3 2224 SZ Katwijk

 • Al ruim 50 jaar klinkt dagelijks de schoolbel
 • De Groen van Prinstererschool beschikt over een ruim en modern schoolplein en veel speelmogelijkheden.
 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Groen van Prinstererschool werken ongeveer 30 professionals. Zowel fulltimers als parttimers. Leerkrachten, onderwijsassistenten, een intern begeleider, een remedial teacher, een conciërge, en een directeur. 

Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld als ICT-er, rekenspecialist of vertrouwenspersoon. Er is een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan de school verbonden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie kijken we intern naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van een duo- collega. Mocht dat niet lukken dan werken we stichtingsbreed met een 'invalpool'. Deze leerkrachten zijn bekend binnen de stichting Prohles. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school is alles gericht op de kinderen, ook de organisatie achter en om de groepen en in en rondom de school. De leerkrachten zijn de professionals in de klas. Deze zijn allemaal (HBO+) opgeleid en toegerust en bekwaam in hun vak. Uiteraard zijn er verschillen in gaven en talenten. We proberen dat zo met elkaar te verbinden dat een ieder optimaal tot 'bloei' kan komen. We proberen ons bovenal te richten op onze kerntaken zonder al te veel 'opsmuk' er omheen. Dat is in het onderwijs een grote uitdaging, omdat er veel op scholen af komt. 

Los van een directeur en een intern begeleider is er per 'bouw' een coördinator. Dat wil zeggen een leerkracht die naast zijn / haar werk in de groep een coördinerende taak heeft in de onder- midden- of bovenbouw. We hebben daarnaast een leerkracht die toegerust en gecertificeerd is als rekenspecialist, een ICT- specialist en een remedial teacher. De laatstgenoemde is ook verantwoordelijk voor het 'levelwerk' binnen onze school. Dat is gericht op kinderen die meer (inhoudelijke) uitdaging kunnen gebruiken. Daarnaast hebben we in ons gebouw de zogenaamde 'plusklas' gehuisvest voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

We hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst voor de groepen 3 tot en met 8. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan de kleuters. We hebben voor dit laatste een gymzaal in ons gebouw. De groepen 3 tot en met 8 volgen bewegingsonderwijs in de nabijgelegen Boorsmazaal in Katwijk. 

Voor het muziekonderwijs maken we gebruik van het aanbod van de plaatselijke muziekschool waarvan docenten muzieklessen op school geven.

Los van onze eigen organisatie werken we nauw samen met een aantal samenwerkingspartners die ook een plek hebben in ons schoolgebouw.  

Balans in Bewegen 

De school heeft een samenwerking met een oefentherapeut van Balans in Bewegen. Hij of zij behandelt kinderen die motorische problemen ondervinden die niet of onvoldoende verbeteren met extra oefening in de klas of thuis.

Wat doet de (kinder)oefentherapeut?

De (kinder)oefentherapeut behandelt kinderen met een motorisch probleem of achterstand. Hij of zij behandelt kinderen die bijvoorbeeld veel vallen, bang zijn in de gymles, onhandig zijn, houterig bewegen of problemen hebben met werkjes in de klas (fijne motoriek)of het schrijven. Deze kinderen komen hierdoor niet goed mee met leeftijdsgenoten en krijgen daarom extra oefening tijdens de behandelingen bij de (kinder)oefentherapeut. De therapie wordt spelenderwijs gegeven waardoor de meeste kinderen met veel plezier naar de behandelingen komen.

Aanmelden

Als de leerkracht het vermoeden heeft dat uw kind motorische problemen heeft zal hij/zij contact met u opnemen. U kunt ook zelf, in overleg met de leerkracht, uw kind aanmelden voor therapie. De leerkracht bespreekt de aanmelding altijd eerst met de intern begeleider. Voor de behandelingen is er een verwijzing van de huisarts of kinderarts nodig.

Verzekering

Kinderoefentherapie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket waarbij er voor kinderen onder de 18 jaar geen eigen risico geldt. Balans in bewegen heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Meer informatie?

Vraag ernaar bij de intern begeleider van de school of neem contact op met Balans in Bewegen: www.balansinbewegen.com

Bibliotheek Katwijk

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak waarin bibliotheken en scholen structureel werken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is kinderen te stimuleren meer te gaan lezen op school en thuis. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces. Wij hebben een eigen bibliotheek op school. Nelina Houwaart is onze leesconsulent vanuit de bibliotheek in Katwijk. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We verwijzen u naar ons kleuterdocument hieromtrent. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De methoden op een rijtje 

 • Godsdienst- Bijbelverhalen en psalmen/gezangen volgens rooster, godsdienstmethode ‘Hoor het Woord’ 
 • Rekenen – Wiskunde- Getal & Ruimte junior   
 • Nederlandse Taal- Taal Actief versie IV 
 • Lezen – respectievelijk technisch en begrijpend Lijn 3, Estafette, Nieuwsbegrip XL 
 • Engels- Take it Easy  
 • Schrijven- Pennenstreken 
 • Geschiedenis- Argus Clou 
 • Aardrijkskunde- Argus Clou 
 • Biologie- Argus Clou 
 • Verkeer- Wijzer door het verkeer 
 • Tekenen- Tekenen moet je doen 
 • Muziek- Muziek moet je doen + gastlessen vanuit de muziekschool 
 • Handvaardigheid- Handvaardigheid moet je doen 
 • Techniek- Ontdekkasteel
 • Gedrag- Kanjertraining, Taakspel, eventueel externe hulp  
 • Burgerschap- Geïntegreerd in de vakken 
 • Seksuele vorming- Wonderlijk Gemaakt (Driestar Educatief)
 • Meerbegaafdheid- Levelwerk  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie ons schoolondersteuningsprofiel op de website van onze school of www.scholenopdekaart.nl 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven