Basisschool de Wegwijzer

Winde 37 8265 ED Kampen

  • We hebben veel groen rondom de school waar kinderen in de natuur kunnen werken en spelen.
  • Als team hebben we vier kernwaarden gekozen op basis waarvan we willen samenwerken: waardering/inspiratie/vakmanschap en verbondenheid.
  • Op het Wegwijsplein kunnen de kinderen fijn met elkaar samenwerken. Met vieringen en optredens komen alle kinderen hier samen.
  • Anne van Laar is onze leesconsulent en verzorgt de boekpromotie in de verschillende groepen.
  • De kinderen werken niet alleen aan de tafels, maar ook op kleedjes met Montessori- en constructie materiaal.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Wegwijzer maakt gebruik van de eindtoets van Route 8.

Voor de resultaten van de afgelopen jaren verwijs ik naar de schoolgids en/of op de website van de school.

http://www.wegwijzerschoolkampen.nl/index.php/algemeen/downloads

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitslag van de toets en het advies van de school (leerkracht groep 8) zijn bepalend voor toelating. Dit advies wordt o.a. gebaseerd op de gegevens uit hetleerlingvolgsysteem en de beoordeling van de leerkracht. De uiteindelijkebeslissing voor toelating ligt bij de ontvangende school c.q. bij hetvoortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Wegwijzer heeft een pedagogisch fijn, betrokken en warm klimaat. We zetten in op het elkaar zien. Oog en zorg voor jezelf, de ander en de omgeving.

Middels de Montessori visie, zetten we in op de dagelijks omgangsvormen met elkaar. Verantwoordelijkheid, motivatie en eigenaarschap spelen hierin een overkoepelende rol. Middels creatieve vakgebieden, input vanuit soc. emotionele methodes wordt er een positieve dagelijkse omgang met elkaar gemaakt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • sociale veiligheid
  • welbevinden, rust
  • plezier en betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is blij met het rapport van het afgelopen schooljaar. Dit komt overeen met waar de school mee bezig is.

Terug naar boven