Marnixschool

Kennedylaan 4 8266 BA Kampen

Schoolfoto van Marnixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We maken gebruik van de Eindtoets Route 8

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Met behulp van de uitkomsten het schooleindonderzoek (zie ook "Eindtoets") kunnen ouders en leerkrachten samen eenverantwoorde keuze voor het vervolgonderwijs maken. De toets is ook geschikt voor de toelating tot het LWOO en Praktijkonderwijs. De uitslag van de toets en het advies van de school zijn bepalend voor toelating. Dit advies wordt o.a. gebaseerd op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de beoordeling van de leerkracht. De uiteindelijke beslissing voor toelating ligt bij de ontvangende school c.q. het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

zie ook onze schoolgids op: http://marnixschool.com

Terug naar boven