Marnixschool

Kennedylaan 4 8266 BA Kampen

Schoolfoto van Marnixschool

Het team

Toelichting van de school

De hier getoonde gegevens zijn nog niet gebaseerd op de meest recente gegevens.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen;als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.Dit houdt in:a.        kinderen intern opvangen;b.        naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor)Ad a: ‘intern opvangen’:het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, worden leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd;intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw.Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema.Ad b: ‘naar huis sturen’:als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten;één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van bestuur en Inspectie ingelicht;als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven