Openbare Daltonschool Engelenberg

Engelenbergstraat 1 8266 AC Kampen

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Basisvorderingen

Van iedere leerling volgen we de vorderingen en ontwikkelingen zo goed mogelijk door middel van gemaakt werk, methodegebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen en leggen deze gegevens met zorg vast in een leerlingdossier. Van ieder kind is een leerlingdossier op school. Ouders kunnen inzage vragen in het dossier van hun eigen kind(eren).

Leeropbrengsten

Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen en indien nodig adequaat te kunnen reageren, maken wij gebruik van de halfjaarlijkse IEP-toetsen. De resultaten van deze toetsen en de methodetoetsen, maar ook van observaties en gesprekken, worden opgeslagen in het digitale leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind of een groep in een bepaalde periode heeft bijgeleerd en waar aandachtspunten liggen. Wij kijken naar de scores ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar daarnaast kijken we ook naar de vaardigheidsgroei die een leerling op eigen niveau maakt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets en uitstroom groep 8

Groep 8 maakt de eindtoets van IEP. Deze toets meet de kennis die de leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. De eindtoets laat zien in welke mate de kinderen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Verder toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij hen past. De eindtoets is dus mede een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. Het advies van de leerkracht en basisschool zijn leidend voor de toelating van leerlingen naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. De score van de eindtoets heeft beperkte invloed op dit advies; wanneer een kind een lagere score heeft, betekent dit niet dat het kind op een lager niveau in het voortgezet onderwijs zal instromen. Echter, wanneer een kind een hogere eindtoetsscore heeft dan verwacht, kan het zo zijn dat het kind ook op een hoger niveau uitstroomt. De uitslag van deze toetsen en het advies van het schoolteam (leerkracht groep 8, intern begeleider, directie) bepalen, in nauw overleg met ouders, de uiteindelijke keuze voor het voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs bepalen of een leerling al dan niet geplaatst wordt. Het percentage kinderen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar

Weergave Schooladvies

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 26 februari 2013 bezocht de inspectie de ods Engelenberg in het kader van een landelijk stelselonderzoek. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de ods Engelenberg op alle onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Er werd geen enkele onvoldoende indicator gescoord. Om die reden wordt het basisarrangement gehandhaafd. Tevens concludeert de inspectie dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften. De inspectie heeft waardering voor de positieve ontwikkelingen die het team en de directie de laatste jaren heeft nagestreefd en uitgevoerd.

Terug naar boven