Openbare Daltonschool Engelenberg

Engelenbergstraat 1 8266 AC Kampen

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2022 hebben 25 leerlingen de Centrale Eindtoets IEP gemaakt. Gemiddeld heeft groep 8 73,3 punten gescoord. We scoorden onder het Landelijk Gemiddelde (80,0). De uitslagen van de leerlingen en het eindresultaat lagen onder de lijn der verwachting. Voor de schooladviezen VO hebben wij het ontwikkelperspectief uit het IEP-leerlingvolgsysteem gebruikt en zijn de adviezen op basis daarvan gegeven. Na afname van de de Centrale Eindtoets IEP blijkt dat meerdere leerlingen met een eigen leerlijn onderpresteerde op de Centrale IEP eindtoets 2022. Eén van de verklarende factoren zien wij de Corona-vertraging die de leerlingen de afgelopen schooljaren hebben opgelopen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Basisvorderingen

Van iedere leerling volgen we de vorderingen en ontwikkelingen zo goed mogelijk door middel van gemaakt werk, methodegebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen en leggen deze gegevens met zorg vast in een leerlingdossier. Van ieder kind is een leerlingdossier op school. Ouders kunnen inzage vragen in het dossier van hun eigen kind(eren).

Leeropbrengsten

Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen en indien nodig adequaat te kunnen reageren, maken wij gebruik van de halfjaarlijkse IEP-toetsen. De resultaten van deze toetsen en de methodetoetsen, maar ook van observaties en gesprekken, worden opgeslagen in het digitale leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind of een groep in een bepaalde periode heeft bijgeleerd en waar aandachtspunten liggen. Wij kijken naar de scores ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar daarnaast kijken we ook naar de vaardigheidsgroei die een leerling op eigen niveau maakt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets en uitstroom groep 8

Groep 8 maakt de eindtoets van IEP. Deze toets meet de kennis die de leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. De eindtoets laat zien in welke mate de kinderen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Verder toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij hen past. De eindtoets is dus mede een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. Het advies van de leerkracht en basisschool zijn leidend voor de toelating van leerlingen naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. De score van de eindtoets heeft beperkte invloed op dit advies; wanneer een kind een lagere score heeft, betekent dit niet dat het kind op een lager niveau in het voortgezet onderwijs zal instromen. Echter, wanneer een kind een hogere eindtoetsscore heeft dan verwacht, kan het zo zijn dat het kind ook op een hoger niveau uitstroomt. De uitslag van deze toetsen en het advies van het schoolteam (leerkracht groep 8, intern begeleider, directie) bepalen, in nauw overleg met ouders, de uiteindelijke keuze voor het voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs bepalen of een leerling al dan niet geplaatst wordt. Het percentage kinderen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen, rust en respect
  • Sociale redzaamheid
  • Burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 26 februari 2013 bezocht de inspectie de ods Engelenberg in het kader van een landelijk stelselonderzoek. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de ods Engelenberg op alle onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Er werd geen enkele onvoldoende indicator gescoord. Om die reden wordt het basisarrangement gehandhaafd. Tevens concludeert de inspectie dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften. De inspectie heeft waardering voor de positieve ontwikkelingen die het team en de directie de laatste jaren heeft nagestreefd en uitgevoerd.

Terug naar boven