RK Basisschool De Vaert

van Heeswijkstraat 55 5171 KJ Kaatsheuvel

Schoolfoto van RK Basisschool De Vaert

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het kwaliteitsdenken heeft een impuls gekregen sinds de inspectie, naast de basiskwaliteit, ook de eigen kwaliteit van onze school meeweegt in het nieuwe inspectiekader. Jaarlijks gebruiken we hiervoor o.a. de vragenlijsten voor ouders, leerlingen en personeel. Met de verkregen informatie hieruit krijgen wij een spiegel voorgehouden hoe het met de eigen kwaliteit gesteld is en welke aspecten verbetering behoeven. Een van de onderdelen in deze schoolgids is een verantwoording van de school t.a.v. de resultaten van ons onderwijs. Met andere woorden: wat is de kwaliteit van onze school.

Om cognitieve kwaliteit te meten is het afnemen van toetsen een instrument. Op school hanteren we een toetskalender, waarin duidelijk is aangegeven wanneer welke toetsen worden afgenomen. Dit gebeurt halverwege het schooljaar (jan/febr.) en aan het eind (juni). Het betreft hier methodeonafhankelijke toetsen. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het CITO in Arnhem. 

Op De Vaert gebruiken we toetsopbrengsten van: Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Rekenen, Spelling, Woordenschat voor de groepen 3 t/m 8. Daarnaast gebruiken we informatie vanuit het observatie-instrument Leerling in beeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. Van de kleuters wordt daarnaast ook met behulp van het leerlingvolgsysteem KIJK de ontwikkeling in kaart gebracht. 

Naar aanleiding van de resultaten van de toetsen gaan we analyseren hoe we het onderwijs doelgericht kunnen afstemmen op onze leerlingen. Op basis van de analyse bepalen we welk onderwijs we gaan aanbieden, we stellen doelen en verbinden er acties aan. Daaruit ontwikkelen we een passend onderwijsaanbod, waarin álle leerlingen tot hun recht komen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Procedure advies overgang van PO naar VO

In groep 8 krijgen alle leerlingen een definitief schooladvies. Met dit schooladvies kunnen ze zich gaan aanmelden op de school die bij hun ontwikkeling past. Dit schooladvies wordt samengesteld door de adviescommissie. Deze bestaat uit de leerkracht van groep 8, de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur. Zij bekijken aan de hand van onderstaande criteria welke onderwijsvorm het beste bij de ontwikkeling van het kind op dat moment past.  

Adviescriteria: 

 • De resultaten vanuit het LeerlingVolgSysteem
 •  Motivatie van de leerling
 •  Doorzettingsvermogen van de leerling
 •  Werkhouding/taakaanpak van de leerling
 •  Zelfstandigheid van de leerling
 •  Huiswerkgedrag van de leerling
 •  Concentratie van de leerling
 •  Samenwerkingsvaardigheden van de leerling 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In ons preventieplan gedrag wordt beschreven op welke planmatige en handelingsgerichte wijze er op BS De Vaert wordt gewerkt aan de visie van de school op het pedagogisch klimaat.

Op de Vaert zien wij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen net als de cognitieve ontwikkeling als een continu proces. In dit proces mogen fouten worden gemaakt waar weer van geleerd kan worden. Dit doen we onder meer door het stimuleren van reflecteren op eigen gedrag en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Samenwerking
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven