RK Basisschool De Vaert

van Heeswijkstraat 55 5171 KJ Kaatsheuvel

Schoolfoto van RK Basisschool De Vaert

Het team

Toelichting van de school

Op De Vaert werken 19  groepsleerkrachten. De samenstelling van het team is een mix van jonge en oudere leerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij afwezigheid en ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. In de nabije toekomst zal dit probleem alleen maar groter worden, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom hebben alle scholen binnen de gemeente Loon op Zand een protocol opgesteld hoe te handelen bij afwezigheid van een leerkracht. De directies van alle scholen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat de leerlingen naar huis gestuurd moeten worden, wij kunnen u echter geen garantie geven.

Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van de stappen die genomen moeten en kunnen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.

A. Algemeen: Het is de taak van de schoolleiding om, indien leerkrachten door ziekte, verlof of scholing een of meerdere dagen afwezig zijn, voor oplossingen te zorgen die ertoe leiden dat het onderwijs in de betreffende groep(en) zo goed mogelijk wordt voortgezet.

De genoemde mogelijkheden staan in volgorde van aanpak beschreven.

B. Mogelijkheden bij vervanging. De schoolleiding heeft de volgende mogelijkheden:

1 Het inschakelen van de eigen vervangers. Dit is een leerkracht, die op afroep beschikbaar is om in te vallen gedurende een of meerdere dagen. Zij/hij kent de school, de methodes, de collega’s en diverse groepen;

2 Een beroep doen op duopartners/parttimers binnen het team om een kort vervangingsprobleem op te lossen;

3 Een eventuele benadering van parttimers van een collega school via e-mail;

4 Een dringend beroep doen op leerkrachten die compensatieverlof hebben om te komen werken op hun geplande vrije dag. Deze dag zal, na overleg, in een later stadium opgenomen worden

5 Schoolspecifieke oplossingen (bijv. interne verschuiving leerkrachten, inzetten Leraar in opleiding).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw heerst een veilige speel-leeromgeving, waarbij het welbevinden van iedere kleuter centraal staat. Omdat kleuters zich holistisch ontwikkelen werken wij thematisch. Alle ontwikkelingsgebieden van kleuters lopen tijdens de thema's door elkaar heen. Uitnodigende hoeken dragen bij om spelenderwijs de algemene ontwikkeling van de kleuters te stimuleren (‘Lerend spelen’). Tevens bieden we uitdagende instructies om betrokkenheid en kennis verder te ontwikkelen. Middels observatie bieden wij kleuters een breed en beredeneerd aanbod in de zone van de naaste ontwikkeling.

Door bovengenoemde inzet leren kleuters creatief te denken, problemen op te lossen, informatie te verwerken, ICT-vaardigheden te ontwikkelen, goed te communiceren en samen te werken. Om dit alles te kunnen realiseren zijn de kleuters en hun ouders full-partner.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze verdeling van lestijd over de verschillende vakgebieden is indicatief en kan, naar behoefte van de groep of leerling, aangepast worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs 

Alle speciale en reguliere basisscholen uit de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena horen bij het samenwerkingsverband ‘Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena’ (afgekort tot PO LHA). Samen verzorgen de scholen binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs voor alle kinderen die in deze gemeenten wonen. Informatie over het samenwerkingsverband vindt u op www.samenwerkingsverbandlha.nl. 

Wat is passend onderwijs? 

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Dat doet onze school door de onderwijsbehoeften van uw kind vast te stellen en hierop tijdens de lessen af te stemmen. Op deze manier biedt de school basisondersteuning, waarmee de meeste kinderen zich op de basisschool goed kunnen ontwikkelen. In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning de scholen bieden. Ons ondersteuningsprofiel staat op de website van de school. 

De start vanaf het moment van aanmelding 

Passend onderwijs start vanaf het moment dat u uw kind op onze school aanmeldt. Nadat de school de schriftelijke aanmelding ontvangen heeft, onderzoeken wij of onze school de meest passende onderwijsplek is voor uw kind. Dat doen wij door met u te praten over de kwaliteiten en de behoeften van uw kind. Ook vragen wij met uw toestemming informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school waar uw kind op zit.  Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. In dit geval gaan we met u het gesprek aan en onderzoeken we samen welke school beter past bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen. 

Basisondersteuning 

Vanaf het moment dat uw kind op school zit, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Onze school heeft een stevige basisondersteuning. Kinderen met dyslexie, dyscalculie en een kleine leervertraging of -leerversnelling krijgen op onze school passend onderwijs.  

Extra ondersteuning

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan de school in de basisondersteuning biedt. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. De leerkracht en de intern begeleider bespreekt samen met u en eventueel externe specialisten welke extra ondersteuning ingezet kan worden. Bij dit gesprek en bij gesprekken over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kan de school gebruik maken van de deskundige van Stichting Leerrijk. Dit is de ‘deskundige bevoegd gezag’ (afgekort DBG).  

Extra ondersteuning vanuit Stichting Leerrijk

Naast de extra ondersteuning die op school geboden wordt, zijn er ook mogelijkheden buiten de school. Alle scholen binnen Stichting Leerrijk kunnen voor leerlingen vanaf groep 4 gebruikmaken van de bovenschoolse plusklas Breinrijk. De groepen werken onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten in hoogbegaafdheid. Breinrijk biedt aan leerlingen, die meer verrijking nodig hebben dan de school kan bieden, een speciaal programma. Dit vindt plaats op basisschool Baardwijk in Waalwijk en basisschool de Kinderboom in Kaatsheuvel. Om in aanmerking te komen voor Breinrijk is een aanmeldprocedure ontwikkeld. Informatie hierover kan u vragen aan de intern begeleider van de school. Naast Breinrijk biedt Stichting Leerrijk ook extra ondersteuning op het gebied van taal. Deze taalondersteuning wordt geboden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om de Nederlandse taal te verwerven. De taalondersteuning vindt op school onder schooltijd plaats in een klein groepje en wordt gegeven door een taalspecialist. De intern begeleider van de school bepaalt in afstemming met de leerkracht en de ouders van het kind wie in aanmerking komt voor taalondersteuning. 

Hoogbegaafdheid/Meerbegaafdheid

Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, is de plusklas op De Vaert. Door rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn/haar competenties krijgt de leerling steeds beter zicht op de eigen mogelijkheden en behoefte. Talenten kunnen ontdekt worden door een gevarieerd aanbod, waarin ook ruimte is om in te spelen op verschillen in leervoorkeuren. Door doelgericht aandacht te besteden aan de ontwikkeling van denkvaardigheden leren leerlingen hun mogelijkheden succesvol te benutten.

Aanvraag van een arrangement 

Wanneer er externe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband gewenst is of wanneer voor een kind de overstap naar het speciaal (basis)onderwijs nodig is , vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring of arrangement aan bij het samenwerkingsverband. Hierbij is altijd de deskundige bevoegd gezag van Stichting Leerrijk betrokken. Om deze aanvraag in te dienen, vult de school het startdocument van het samenwerkingsverband in. Dit wordt via de deskundige bevoegd gezag, aan de toelatings- en adviescommissie van het samenwerkingsverband voorgelegd. Deze commissie beoordeelt de aanvraag op inhoud, geeft op basis hiervan een advies, kent een arrangement toe of geeft indien nodig een toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal (basis-)onderwijs.  

Overstap naar het speciaal (basis)onderwijs 

Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een vaste procedure gevolgd. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met u, zodat de overstap naar de speciale school zo soepel mogelijk gaat. Vorig schooljaar zijn geen leerlingen van onze school overgestapt naar het speciaal (basis)onderwijs.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De externe zorgaanbieders waarmee wij op school werken zijn een goede aanvulling op de expertise die wij binnen ons eigen team hebben. Zij zorgen ervoor dat we naast de basisondersteuning extra specifieke ondersteuning aan leerlingen kunnen bieden. Daarnaast kunnen zij ondersteuning bieden voor hulpvragen vanuit het team. We blijven de komende jaren kritisch kijken naar de interne en externe zorgaanbieders op onze school. Wij willen dat zij een toevoeging zijn op de expertise die reeds aanwezig is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Doorgaande lijn

Bij een doorgaande (ontwikkelingsleer)lijn gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van kinderen van de voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal) naar het onderwijs. Een doorgaande lijn heeft positieve effecten op kinderen, gezinnen (ouders) en personeel. Kinderen voelen zich bijvoorbeeld snel thuis in een nieuwe klas, ouders bouwen een vertrouwensrelatie op met de nieuwe leerkracht, en professionals van voorschoolse voorzieningen en basisscholen zijn samen in staat om continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen.

In samenwerking met de gemeente Loon op Zand versterken we de doorgaande lijn door ons op De Vaert te richten op de volgende aspecten:

- De doorgaande lijn in het beleid: samenwerking en afstemming tussen peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven en de school.

- De overdracht van gegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de school.

- De inhoudelijke doorgaande lijn: doorlopende programma’s, leerlijnen voor taal, rekenen, sociale ontwikkeling.

Op De Vaert is een coördinator die verantwoordelijk is voor de doorgaande lijn van voor- naar vroegschool. Het managementteam zorgt voor randvoorwaarden en er is doorlopende scholing van nieuwe onderbouw leerkrachten.

Zicht op ontwikkeling van de leerling 

Op De Vaert volgen we de ontwikkeling van de leerlingen systematisch. Zo kunnen we het onderwijs afstemmen op de leerlingen en kunnen leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doorlopen.  We doen dit door middel van: 

- Observaties 

- Data-analyse gesprekken

- Werk- en bouwvergaderingen waarin we gezamenlijk resultaten per groep bekijken  

Tijdens de data-analyse gesprekken vergelijken we de verkregen informatie vanuit de ontwikkelingslijsten met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen.  Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseren we waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen we wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.

Terug naar boven