RK Basisschool De BERK

Anjerstraat 4 a 5171 BM Kaatsheuvel

Schoolfoto van RK Basisschool De BERK

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van De BERK zijn over het algemeen tevreden over de geboden onderwijskwaliteit. Alle items worden boven het bestuurs- en landelijk gemiddelde gescoord. Aandachtspunten voor komend schooljaar zijn:

 • Het betrekken en mee laten denken van het kind m.b.t. zijn/haar  eigen ontwikkeling
 • Motivatie voor rekenen en lezen, in het bijzonder begrijpend lezen
 • Sociaal vaardig gedrag

De leerlingen hebben ook een vragenlijst m.b.t. veiligheid en welbevinden beantwoord. De school krijgt van hen een 8.5.
Aandachtspunten die zij noemen zijn:

 • De zorg van school voor veiligheid op het plein
 • De sfeer in de groep. 

Bovengenoemde punten worden opgenomen in de plannen voor 2022-2023.

In de teamscholing Effectief leerkracht handelen komt het vergroten van eigenaarschap van de kinderen m.b.t. hun eigen ontwikkeling aan bod.
We oriënteren ons op een nieuwe methode (begrijpend) lezen, die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
We zetten school breed in op een veilig en prettig pedagogisch klimaat:

 • High ten training gericht op een positief groepsklimaat. Dit traject wordt geboden door De Kracht in de groepen 7 en 8.  
 • Inzet  “gouden weken” in begin en halverwege het schooljaar. Tot aan de herfstvakantie wordt extra tijd ingezet om door middel van de Kanjertraining, coöperatieve werkvormen en kennismakingsspellen groepsvorming en een goed pedagogisch klimaat te realiseren. 
 • basisregels (Kanjerregels) worden eenduidig gehanteerd. Hieronder vallen ook de regels betreffende conflicthantering.? 
 • Leerkrachten en leerlingen stellen in samenspraak groepsregels op. Deze regels zijn zichtbaar in de klas en worden nageleefd.? 
 • Voeren van ouder- en kindgesprekken naar aanleiding van de opbrengsten uit de lijsten van "Zien".? Kindgesprekken worden gevoerd met die leerlingen waar opvallende uitslagen te zien zijn.? Met deze leerlingen worden doelen gesteld, waaraan gewerkt gaat worden.? 
 • Het gedragsprotocol wordt eenduidig gehanteerd en consequent ingezet. Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag worden de stappen zoals die beschreven zijn in het gedragsprotocol gevolgd en uitgevoerd om de sociale veiligheid binnen school te kunnen blijven garanderen.? 
 • Positief/gewenst gedrag belonen. Het welbevinden van de leerlingen wordt bevorderd door het belonen van positief/ gewenst gedrag. Dit draagt tevens bij aan een positieve/ prettige groepssfeer.?? 
 • In samenwerking met Contour de Twern starten we een pilot om leerlingen na schooltijd in de schoolomgeving een sport- en spelactiviteit te bieden. Het idee hierachter is hen een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden waarbij ze op een positieve manier met elkaar omgaan. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven