RK Basisschool De BERK

Anjerstraat 4 a 5171 BM Kaatsheuvel

Schoolfoto van RK Basisschool De BERK

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Protocol bij verlof of ziekte leerkracht 

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, probeert de directie een geschikte vervanger te vinden. Voor de invulling van vervangingen zijn we aangesloten bij het Regionaal Transfer Centrum. Soms is het nodig een beroep te doen op de duopartner of andere parttimers binnen de school.                                                                                                                                                                      
Wanneer het niet lukt om op deze manier een vervanger te vinden voor de groep kan er gekozen worden voor het verdelen van de groep over andere groepen. Dit is maximaal voor één dag. Als er voor de dag erna ook geen vervanger beschikbaar is, wordt ouders gevraagd hun kind thuis te houden. We streven ernaar dit te voorkomen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De BERK is het onderwijs georganiseerd vanuit jaargroepen; kinderen van veelal dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een groep. In deze jaargroepen worden 's ochtends de basisvakken taal, spelling, rekenen en lezen aangeboden. Instructies vinden plaats in het groepslokaal. De verwerking van de lesstof kan zowel in het groepslokaal als op het leerplein plaatsvinden. In de middag wordt er tijd ingeroosterd voor onderzoekend en thematisch leren. Diverse vakgebieden worden geïntegreerd aangeboden. Het komend schooljaar wordt er in de middagen voornamelijk met de eigen jaargroep gewerkt. Onderzoekend en thematisch werken is nieuw op De BERK. Nadat leerkrachten en leerlingen uitgebreid kennis hebben gemaakt, en ervaring opgedaan hebben met onderzoekend en thematisch leren zal deze manier van werken ook groepsdoorbrekend aangeboden worden.

Het gebouw in relatie tot de organisatie van het onderwijs

De BERK beschikt over 4 leerpleinen; 2 op de benedenverdieping grenzend aan de centrale hal en 2 op de bovenverdieping. De leerpleinen zijn als volgt ingedeeld: groep 1-2 en de peutergroep, groepen 3 en 4, groepen 5 en 6, groepen 7 en 8.

De leerpleinen zijn een verlengstuk van het groepslokaal. Na instructie door de leerkracht in de eigen groep kunnen kinderen voor de verwerking van de lesstof gebruik maken van het leerplein of van het eigen leslokaal. Zo kunnen ze in alle rust werken aan hun opdrachten. De leerpleinen lenen zich bij uitstek ook voor groepsdoorbrekende activiteiten. Bij de groepen 1-2 en peuters zijn er diverse hoeken te vinden waar kinderen samen kunnen spelen. Bij de groepen 3 t/m 8 worden de leerpleinen ook ingezet om gezamenlijke opdrachten behorend bij onderzoekend en thematisch leren uit te werken.

De groepsbezetting 

groep 1-2a: juf Anouk
groep 1-2b: juf Marleen en juf Gerie
groep 1-2c: juf Geraldine
groep 3a: juf Sigrid en juf Maartje
groep 3b: juf Aukje en juf Véronique
groep 4: juf Imke en juf Marthe
groep 5: juf Leen en juf Henriëtte
groep 6: juf Ilonca en juf Wilma
groep 7: juf Robin en juf Manja
groep 8: juf Yvonne en juf Bianca

Ondersteuning NOG AANPASSEN

groepen 1-2: juf Marloes
groepen 3-4: juf Sigrid
groep 5: juf Gerry
groepen 6-8: juf Bianca en juf Robin

Organisatie van het onderwijs ten tijde van Corona

Ook in het afgelopen schooljaar hebben we het effect van Corona op ons onderwijs en de organisatie ervaren. In diverse beleidsstukken  beschrijven we hoe we met een dergelijke pandemie omgaan. In de kwaliteitskaart thuisonderwijs beschrijven we hoe we vormgeven aan het thuisonderwijs. In het protocol herstart van het onderwijs hebben we vastgelegd op welke wijze het onderwijs op school opgestart wordt na een periode van thuisonderwijs. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 leren kinderen vooral spelenderwijs. Er wordt gewerkt vanuit thema's waarbij de vakgebieden geïntegreerd aan bod komen. Het aanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Met name in de ochtenden staan de basisvakken, taal, rekenen en lezen op het rooster. In de middag komen deze soms ook nog terug maar ligt de nadruk op onderzoekend en thematisch leren, waarin de wereld oriënterende vakken en kunstzinnige en creatieve vorming geïntegreerd worden aangeboden. Hierdoor is het niet altijd mogelijk aan te geven hoeveel tijd er exact aan een een vak besteed wordt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school welke extra ondersteuning zij biedt, naast de basisondersteuning. Ook toekomstige wensen en doelen m.b.t. de ondersteuning zijn hierin opgenomen. Ook het contact met ouders betreffende de ondersteuning komt aan bod.

Basisschool De BERK bestaat sinds 1 augustus 2021. Op dit moment heeft de school geen actueel schoolondersteuningsprofiel. Daarom volstaan we voor nu in de bijlage met het SOP van bs KlimOp en onderaan deze paragraaf de samenvatting van het SOP van bs Theresia. De SOP's van beide scholen komen voor een groot deel overeen. Het beeld wat ze geven komt echter niet meer overeen met de actuele situatie. 

In de bijlage bij deze schoolgids, die te vinden is op onze website, is meer informatie opgenomen over de manier waarop binnen Leerrijk!, onze school en ons samenwerkingsverband invulling gegeven wordt aan passend onderwijs.

In de bijlage is het SOP van bs KlimOp opgenomen.

Samenvatting SOP bs Theresia

We voldoen aan de basisondersteuning en hebben een aantal aandachtspunten vastgesteld die we nog willen verbeteren. We hebben onze populatie goed in beeld, alsmede de ontwikkeling van de leerlingen d.m.v. LOVS, het maken van trendanalyses en het werken met groepsplannen. De ambities voor de BERK zijn in kaart gebracht, deze zijn uitgewerkt in PDCA’s. We zijn tevreden over de ondersteuningsdeskundigheid, ondersteuningsvoorzieningen, fysieke ruimtes en de samenwerking met ketenpartners. De lijntjes met Farent en GGD zijn kort, we weten waar we de expertise en hulp kunnen halen. Op dit moment voldoen de ondersteuningsvoorzieningen en fysieke omgevingen aan de behoeften van onze leerlingen.  De materialen die op school beschikbaar zijn en de uren die beschikbaar zijn, worden naar behoren ingezet.  

De grenzen van onze zorg zijn duidelijk, deze zijn bereikt op het moment dat het welbevinden en veiligheid van zowel de leerling, de groep als de leerkracht in het geding komt.

Aandachtspunten die we meenemen in de schoolplanperiode 2019-2023: 

 • De school voert een actief veiligheidsbeleid. 
 • Leraren stemmen de leerstof en de materialen af op verschillen. 
 • Leraren stemmen instructie en verwerking af op verschillen. 
 • Leraren werken met doorgaande leerlijnen. 
 • De school analyseert systematisch de resultaten van leerlingen. 
 • Leraren geven effectieve instructie. 
 • Leraren gaan bij leerlingen ondersteuningsbehoeften na. 
 • Leraren werken continu aan het vergroten van deskundigheid. 
 • De school voert een adequaat dyscalculiebeleid. 
 • Er is warme overdracht van voorschool/vorige school naar eigen school. 
 • De school evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen. 
 • Deskundigheid t.a.v. hoogbegaafdheid en VVE. 
 • Coachen door leraren en leerlingen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Groep 1-2  

Veel kinderen gaan voor hun basisschooltijd naar een vorm van kinderopvang. Wanneer dit het geval is, vindt er een warme overdracht plaats tussen deze voorschool en de basisschool, zodat er in groep 1 goed aangesloten kan worden bij de ontwikkeling van het kind. Onze school vormt m.i.v. 2021-2022 samen met een peutergroep van Kinderopvang Midden Brabant een kindcentrum. Dit willen we niet alleen in naam zijn, maar zeker ook in uitvoering. In schooljaar 2021-2022 hebben we afgetast op welke vlakken er samenwerking plaats kan vinden. In schooljaar 2022-2023 komen we samen tot een visie op samenwerken en wordt deze praktisch uitgewerkt. 

Jongste en oudste kleuters zitten bij ons in heterogene groepen bij elkaar. Zij leren veelal spelenderwijs, van en met elkaar. We sluiten met het onderwijs zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld. Het onderwijs wordt aangeboden vanuit thema's. Het leren omgaan met klasgenootjes en het ontwikkelen van sociale vaardigheden zijn voor alle kinderen van groot belang voor hun verdere ontwikkeling. Er is veel aandacht voor structuur en regelmaat.  

De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol.
De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

Met behulp van de methodes “Fonemisch bewustzijn”, '"?????????Kleuterplein, Kleuteruniversiteit en “de Kanjertraining” wordt aandacht besteed aan de mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door het werken met thema’s leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit.

De kinderen van groep 1 en 2 volgen, diagnosticeren en begeleiden we met behulp van observaties en het leerlingvolgsysteem  van het Digikeuzebord en Zien (sociale en emotionele ontwikkeling). We voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen met leren te signaleren. We werken met het leerlingvolgsysteem het Digikeuzebord, wat tevens ook gebruikt wordt als digitaal keuzebord voor de kinderen, en met het screeningsinstrument dyslexie.  
De volgende gedrags- en ontwikkelingsaspecten komen aan bod: deelname aan kringactiviteiten, speelontwikkeling, werkgedrag, sociaal en emotioneel gedrag, beginnende geletterdheid, taal, motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, beginnende gecijferdheid en redzaamheid. U ontvangt als ouders hiervan een portfolio aan het einde van groep 1, midden en eind groep 2. Hierover vinden dan ook gesprekken met u als ouders plaats. Als uw kind meer moeite heeft met de leerstof van groep 1 en 2 of juist meer uitdaging nodig heeft, sluiten we hier met het aanbod, extra instructie en begeleiding bij de verwerking op aan. Dit wordt beschreven in de korte zorgcyclus.

We hebben op school een taalondersteuner die taalondersteuning biedt aan zorgleerlingen van groep 1 en 2. Zij gaat aan de slag met mondelinge taal en beginnende geletterdheid. Leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben krijgen hiernaast ook twee keer per week NT2 begeleiding (zie bijlage bij deze schoolgids; onderwijs aan anderstalige kinderen).

We vinden het belangrijk dat een kind de kleuterperiode positief beleeft. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind daaraan toe is. Wanneer gedacht wordt aan een verlengde kleuterperiode of vervroegde doorstroming naar groep 3, is er regelmatig overleg met u als ouders, om samen tot een passende beslissing te komen voor uw kind.

Extra aandacht is er voor de zogenaamde herfstkinderen. Voor kinderen die in oktober, november en december instromen bekijken we per kind of het kind na de zomervakantie beter past in groep 1 of groep 2. We kijken hierbij naar sociale weerbaarheid, welbevinden, werkhouding, taal- en rekenontwikkeling. Het schooljaar erna bekijken we of het kind er op alle onderdelen aan toe is om door te stromen naar groep 3. Dit is nodig om een succesvolle overstap naar groep 3 te kunnen maken. Dit alles gebeurt in goed overleg met u als ouders, leerkrachten en IB-er.

Terug naar boven