RK Basisschool De BERK

Anjerstraat 4 a 5171 BM Kaatsheuvel

Schoolfoto van RK Basisschool De BERK

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Op De BERK maakt ieder kind de IEP-Doorstroomtoets. Deze toets wordt in februari in groep 8 gemaakt. De IEP-toets meet de schoolvorderingen van het kind.  Naar aanleiding van alle gegevens van een kind (werkhouding, motivatie, executieve vaardigheden, Cito en IEP toetsresultaten, Drempeltest en Iep-Doorstroomtoets) geven we een definitief advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt in een gesprek tussen ouders, leerling en de leerkrachten van groep 8 gegeven en toegelicht.  

De resultaten geven ook een beeld van de opbrengsten van de school.
Op de BERK is de volgende score behaald bij de IEP-toets:

2022: 77,5

2023: 80,5

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsing en Leerlingvolgsysteem

Aan het eind van een serie lessen geven de methodes die we gebruiken vaak een toetsmoment.  
De leerkrachten en leerlingen blijven door de resultaten bij de toetsen op de hoogte van de vorderingen en leerkrachten kunnen hun aanbod voor de leerlingen afstemmen. Om een objectief beeld te houden van ons onderwijsniveau nemen we twee keer per jaar Cito-toetsen af. Deze toetsen zijn niet gebonden aan een bepaalde methode en kunnen een duidelijk beeld geven van het huidige niveau en de ontwikkeling van een kind op cognitief gebied van groep 3 t/m 8.  De scores worden onderverdeeld in I, II, III, IV en V niveau (I is hierbij de hoogste score). U krijgt als ouder 2x per jaar een overzicht de resultaten van alle gemaakte Cito toetsen door uw kind.  

De toetsscores worden door de groepsleerkracht geanalyseerd. De leeropbrengsten van de kinderen worden in kaart gebracht, geanalyseerd en met de intern begeleider besproken. Het onderwijs voor de komende periode wordt afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van uw kind. Dit gebeurt in overleg met de ouders, omdat we uw kennis van uw kind belangrijk vinden en graag mee willen nemen in de afstemming. 
Op schoolniveau worden trendanalyses gemaakt en worden de groepsvorderingen in kaart gebracht. Bij constatering van opvallende trends wordt actie ondernomen.  

Naast een volgsysteem op cognitief gebied werken we ook met een leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociale- en emotionele ontwikkeling. We hebben hiervoor het volgsysteem “Zien!” gekozen. Met “Zien!” kunnen we kinderen signaleren en volgen op individueel- en groepsniveau van groep 1 t/m 8. Het programma bestaat uit vragenlijsten die ingevuld moeten worden door de leerkrachten en de kinderen (vanaf groep 5).   

De kinderen van groep 1 en 2 volgen, diagnosticeren en begeleiden we met behulp van observaties en het leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord en Zien! (sociale en emotionele ontwikkeling). De volgende gedrags- en ontwikkelingsaspecten komen aan bod: deelname aan kringactiviteiten, speelontwikkeling, werkgedrag, sociaal en emotioneel gedrag, beginnende geletterdheid, taal, motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, beginnende gecijferdheid en redzaamheid.  

Drempeltest 
De Drempeltest nemen we in september in groep 8 af.  De Drempeltest biedt in combinatie met de LeerMotivatieTest informatie over de verbale/theoretische en wiskundige/praktische ontwikkeling van leerlingen en over gedragskenmerken (bv. leermotivatie en doorzettingsvermogen).  De resultaten worden weergegeven op een schaal die loopt van schooladvies Praktijkonderwijs tot VWO. De resultaten van de Drempeltest nemen we naast de Cito toetsen en observaties in de groep mee voor het definitieve schooladvies. De Drempeltest richt zich op de aanleg van de leerling (‘wat zit erin’) en geeft vanuit deze invalshoek aanvullende informatie op de schoolprestaties (‘wat komt eruit’: de schoolvaardigheidstoetsen).   

Ononderbroken ontwikkeling 
We vinden het belangrijk om het onderwijsproces goed te volgen en onze acties goed te beschrijven. Dit houdt in dat we met verschillende documenten werken die de zorg weergeeft.  
In het groepsoverzicht worden per groep de leerlingen beschreven. Hierbij worden stimulerende, belemmerende factoren en onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart gebracht. Vervolgens wordt genoteerd wat dit voor gevolgen heeft voor de onderwijspraktijk.  De resultaten van de Citotoetsen, methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht  worden per vakgebied verwerkt in een overzicht per groep. Aan de hand van het  overzicht per vak per groep wordt  het format korte zorgcyclus gemaakt. De korte zorgcyclus geeft een overzicht van de doelen waar in een bepaalde periode aan gewerkt wordt, de manier waarop aan deze doelen gewerkt wordt en een indeling van de kinderen per instructieniveau waarop voor dat vakgebied de instructie gegeven wordt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Traject advisering PO – VO

Oktober groep 7 - richtinggevend kader 
We vinden het belangrijk dat ouders van leerlingen in groep 7 een idee krijgen van de richting die passend is als uitstroom voor hun kind.  
Naar aanleiding van de Cito toetsen tot dan toe geven we ouders en leerling een richtinggevend kader voor het voortgezet onderwijs. Dit gesprek vindt plaats tijdens de gespreksronde in oktober. Voor het gesprek nemen we 15 minuten de tijd. Zowel het kind als de ouders worden voor dit gesprek uitgenodigd. We geven vooraf een toelichting bij het Cito leerlingoverzicht mee, zodat ouders en kind dit vooraf kunnen lezen. Hierin beschrijven we welk uitstroomniveau passend is bij welke resultaten en welke gegevens nog meer belangrijk zijn om te komen tot een richtinggevend kader en later een voorlopig / definitief advies. 

September/oktober groep 8 - voorlopig advies 
In september/oktober groep 8 nemen we de Drempeltest af. Na de Drempeltest geven we de leerlingen een voorlopig advies. Alle gegevens uit het Cito/Iep leerlingvolgsysteem, de Drempeltest en de werkhouding, motivatie en executieve vaardigheden worden hierbij meegenomen.  Dit advies wordt aan ouders en kind verteld en toegelicht tijdens de gespreksronde in oktober.  Dit gesprek duurt 10 minuten, als het nodig is plannen we een dubbele tijd. 

Februari groep 8 - definitieve advies 
In februari/maart groep 8 krijgen de leerlingen hun definitieve advies. Hierbij nemen we als laatste gegevens de resultaten van de IEP M8 en het resultaat van de IEP-Doorstroomtoets mee. 

Wie zijn er betrokken bij het formuleren van de adviezen? 

 • Richtinggevend kader: leerkracht groep 6, leerkracht groep 7 en IB-er 
 • Voorlopig advies: Leerkracht groep 7, leerkracht groep 8 en IB-er 
 • Definitieve advies: Leerkracht groep 8 en IB-er 

Bij de advisering nemen we de volgende gegevens mee: 

 • Werkhouding 
 • Motivatie 
 • Executieve vaardigheden 
 • Gegevens Cito/IEP leerlingvolgsysteem 
 • Gegevens Drempeltest 
 • Gegevens IEP Doorstroomtoets
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden op school die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan.
In onze houding naar kinderen toe en in onze manier van lesgeven houden we rekening met verschillen tussen kinderen binnen de sociale- en emotionele ontwikkeling. In ons aanbod wordt structureel aandacht besteed aan deze vorming.   

Zelfvertrouwen, om kunnen gaan met je eigen gevoelens en die van anderen, opkomen voor zichzelf en voor anderen, respect hebben voor jezelf, de ander en je omgeving, samenwerken, zelf ruzies oplossen en jezelf weten te redden zijn thema's die verweven zijn in ons dagelijks aanbod en waaraan aandacht besteed wordt in de methode die we hanteren voor sociaal-emotionele ontwikkeling; de Kanjertraining.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect voor jezelf & anderen
 • veilige omgeving
 • samenwerken/ vriendschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven