basisschool De Pleiaden

Pleiadenplantsoen 63 1973 BS IJmuiden

  • Schoolfoto van basisschool De Pleiaden
  • Schoolfoto van basisschool De Pleiaden
  • Schoolfoto van basisschool De Pleiaden
  • Schoolfoto van basisschool De Pleiaden
  • Schoolfoto van basisschool De Pleiaden

Het team

Toelichting van de school

Op obs De Pleiaden werken enthousiaste en ervaren leerkrachten. De leerkrachten zijn een ontzettend belangrijke factor in het onderwijs. Daarom zetten we vooral in op het vakmanschap van de leerkrachten door ze bijvoorbeeld regelmatig te trainingen en (bij)scholen. Met elkaar staat er een sterk team, het van en met elkaar leren vormt de basis

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons bestuur beschikt over een vervangingspool. Door de krapte op de onderwijsmarkt komt het voor dat de duo leerkracht of een andere parttime leerkracht de afwezige leerkracht vervangt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen in één groep zitten met een of twee vaste leerkrachten. Vanaf deze veilige basis differentiëren wij. Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij de basisvakken zoals rekenen, spelling, lezen en schrijven in de ochtend goed gestructureerd in verschillende niveaus worden aangeboden in een leerstofjaarklassengroep met de vaste leerkracht(en).

In de middag richten wij ons meer op het thematisch werken, waarbij zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis), techniek en creatieve vakken geïntegreerd worden in een thema wordt aangeboden. Met een aantal vakken werken wij groepsdoorbrekend met als doel ieder kind zoveel mogelijk de leerstof aan te bieden op zijn eigen niveau.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken met heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat de kleuters van alle leeftijden (4, 5 en 6 jaar) bij elkaar zitten. Dit heeft een pedagogische reden. Op deze wijze ontstaan er namelijk groepen waarin kinderen elkaar goed kunnen helpen en elkaar stimuleren in hun ontwikkeling.

Bijkomend voordeel is dat de instroom van nieuwe kleuters over alle kleutergroepen verdeeld kan worden. Er ontstaan zo in opbouw en samenstelling gelijkwaardige kleutergroepen. De meeste activiteiten in de kleutergroepen worden in de hoeken zoals de bouwhoek, huishoek, lees- en schrijfhoek aangeboden. Er is ook een wisselhoek waarin verschillende thema's aan de orde komen.

Bij de thema's wordt bekeken of er zinvolle excursie mogelijkheden zijn. Het lijkt of er in de eerste jaren van de basisschool volop wordt gespeeld. Het is echter niet alleen spelen. Het spel past binnen het kader van de ontwikkeling van het jonge kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen op de Pleiaden krijgen 1 gymles per week van een vakleerkracht gymnastiek. Dit vullen wij aan met een structureel aanbod van workhops (bijvoorbeeld schooljudo), met een beredeneerd aanbod bewegen wat past bij de thema's en/of een spelles van de eigen leerkracht.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van Passend Onderwijs op de verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het ondersteuningsplan van de school en in de notitie basisondersteuning, beide van het SWV PO IJmond.

Het Samenwerkingsverband huldigt de visie van thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen, ook als er extra ondersteuning nodig is. Dat betekent dat er gedacht wordt vanuit mogelijkheden van kinderen en niet vanuit beperkingen. Bij het realiseren van dit  Passend Onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het Samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het Samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Pleiaden is een kindcentrum. Kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en (openbare) basisschool zitten onder één dak. Hun jonge leven lang maken kinderen deel uit van dezelfde leer- en ontwikkelomgeving. Dat zorgt voor een veilige basis. Je voelt je thuis op de Pleiaden. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderhouden korte lijnen, stemmen programma’s op elkaar af en bouwen een hechte band op met een kind. En voor jullie als ouders worden de medewerkers van ons kindcentrum ook een vertrouwd gezicht.

Terug naar boven