De Twine

Wilhelminastraat 3 8651 AC IJlst

 • Zo maar even een blik in groep 4. Nieuwsgierige blikken naar de fotograaf. Wat komt die hier nou doen?
 • Alle groepen verzorgen zo nu en dan een voorstelling voor elkaar. De middenruimte wordt dan een heus theater...
 • Je eigen huis schilderen bijvoorbeeld...
 • Biologie komt niet alleen uit het boek. Wij maken graag gebruik van excursies in de natuur zoals hier in het Rijsterbos.
 • IJlst, derde stad aan de Elfstedenroute...
Als het ijs sterk is, mag een schaatswedstrijd natuurlijk niet ontbreken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op CBS De Twine nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de Eindtoetsen.

Voor ons zijn de individuele resultaten van de leerlingen een middel om na te gaan of ons beeld van de leerling wordt bevestigd.

De schoolscore geeft ons een beeld van de sterke en wellicht ook minder sterke kanten van ons onderwijs. Op die manier kunnen we onze koers vasthouden en wanneer nodig ook bijsturen.

Over het algemeen kunnen we als school zeker stellen dat we resultaten realiseren waarmee we voor de dag kunnen komen. Dat betekent echter niet dat we daarmee ook altijd tevreden zijn. De resultaten van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat we binnen ons onderwijs nog meer aandacht zijn gaan besteden aan bijvoorbeeld woordenschat en begrijpend lezen. Het kan altijd beter...

Binnen Palludara vinden we het belangrijk dat alle talenten van kinderen aan bod komen, ook die talenten die een eindtoets niet meet.Om de leerprestaties te volgen zetten alle scholen van Palludara de toetsen behorende bij de methodes in, maar ook observatielijsten en bijvoorbeeld didactische leergesprekken. Alle uitslagen worden op onze scholen geregistreerd. Hiermee kan de leerkracht snel (eerste) signalen opvangen, analyseren en vroegtijdig en preventief hulp bieden aan alle kinderen met de inzet van groepsplannen. Onze scholen meten de opbrengsten objectief. Er wordt- naast de methodegebondentoetsen- gebruik gemaakt van gestandaardiseerde toetsen die twee maal per jaar afgenomen worden (januari en in juni).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van observatie van leerlingen en het beoordelen van schoolwerk houdt de groepsleerkracht in de gaten hoe het met de ontwikkeling van leerlingen gaat. Deze ontwikkeling betreft zowel de cognitieve, lichamelijke als de sociaal-emotionele ontwikkeling. In groep 1 en 2 wordt een observatielijst bijgehouden van iedere leerling. Er wordt getoetst met methodegebonden toetsen, (toetsen uit de methode die gaan over wat er behandeld is). Daarnaast worden Cito (= Centraal instituut voor toetsontwikkeling) methodeonafhankelijke toetsen gebruikt voor: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De uitslagen van deze toetsen worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem van het CITO. We kunnen door deze registratie onze schoolvergelijken met landelijke scores. Hieruit kunnen op school- en groepsniveau conclusies getrokken worden die betrekking hebben op het aanbod van de leerstof en de gebruikte methodes. Het belangrijkste is echter om door registratie van toetsresultaten de ontwikkeling van elk kind te bewaken.

Op gezette tijden observeert de groepsleerkracht de groep en maakt hiervan aantekeningen ons leerlingadministratiesysteem, Parnassys. Hier worden de dossiers van de leerlingen bewaard en hier houdt de leerkracht scores, toetsresultaten, observaties en andere zaken van de leerlingen bij.

Minimaal drie keer per jaar, in oktober, maart en juni bekijkende leerkrachten met de IB’er (Interne Begeleider) de resultaten van de leerlingen. Niet alleen de toetsgegevens, maar ook de resultaten van het werk in de klas worden hierbij meegenomen. We kijken of er vooruitgang in zit, hoe de prestaties zijn t.o.v. de klasgenoten en van het landelijke gemiddelde. Op deze vergadering bepalen we ook of er nog extra hulp nodig is, in welke vorm de extra hulp wordt gegeven en wie dit gaat doen.

Door regelmatige toetsing kunnen achterstanden op tijd worden gesignaleerd, gediagnosticeerd en geremedieerd door de leerkracht en Intern Begeleider. Maar we hebben ook de zorg voor kinderen die meer aan kunnen: d.m.v. verrijkingsstof via methodes of andere leermiddelen bijv. Piccolo, Compacten, Stenvert rekenkaarten, Slagwerk e.d. willen we hen uitdagen om zelfstandig de “extra” leerstof te verwerken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Twine onderhoudt nauw contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Dit contact bestaat onder andere uit een 'warme overdracht', zodat scholen in het v.o. weten welke leerlingen er komen en met welke zaken ze straks rekening moeten houden.

Omgekeerd krijgen wij vanuit het v.o. rapportages en wordt er uitgewisseld hoe de van onze school afkomstige leerlingen hun schoolloopbaan voortzetten. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze schoolkeuze-adviezen monitoren en indien nodig onze werkwijze bijstellen.

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 werken we op De Twine met de Friese Plaatsingswijzer; een instrument gebaseerd op de resultaten uit het leerlingvolgsysteem v.w.b. de laatste drie jaren in het basisonderwijs. Hiermee leggen we de basis voor een gedegen schoolkeuzeadvies, maar daarnaast zijn de observaties, indrukken en ervaringen van de groepsleerkracht natuurlijk van even groot belang.

De resultaten van de eindtoets zeggen ons veel, maar zeker niet alles! Onze scholen houden bij het advies voor vervolgonderwijs rekening met toetsresultaten, maar baseren het advies daarom altijd op een completer beeld van kinderen. De eindtoets geeft een indicatie van passende schoolniveau, maar gedurende de schoolloopbaan verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens over de ontwikkeling van kinderen om tot een compleet en onderbouwd advies te komen. Dit gebeurt al vanaf groep 6 en altijd in overleg met de ouders en de leerlingen zelf

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 • Expliciete aandacht voor het pedagogisch klimaat. We werken aan veiligheid en geborgenheid, omdat wij vinden dat dit belangrijke voorwaarden om onze opdracht als onderwijsinstelling te realiseren.
 • Professionaliteit van de leerkracht. We hebben zowel persoonlijk als professioneel zicht op de leerlingen, zodat we leerlingen op een adequate manier kunnen begeleiden en tijdig signaleren wanneer pedagogisch of didactisch ingrijpen noodzakelijk is.
 • Open communicatie met de ouders en verzorgers. Goed contact met de ouders vinden we van groot belang, zodat zorgen over en weer gedeeld kunnen worden. Juist daardoor willen we inhoud geven aan de naam van onze school; De Twine. Een draad die zijn sterkte ontleent aan de ineen gevlochten strengen; school, ouders en kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • aandacht
 • emotie en expressie
 • zorg voor pedagogisch klimaat

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op De Twine is het zogenaamde basisarrangement van toepassing. Dit houdt in dat we als school eens in de vier jaar bezoek krijgen van de inspectie en tussentijds mogen rapporteren over de stand van zaken van ons onderwijs. In januari 2014 werd de school in dit kader door de inspectie bezocht.

Uit het bijbehorende verslag citeren wij het volgende:

"Kwaliteit

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op c.b.s. De Twine op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast.

Naleving

De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd."

Het volledige onderzoeksverslag is te vinden op de site van de onderwijsinspectie.

De scholen van Palludara zien de onderwijsinspectie als een critical friend. Zo kunnen we bij het  schoolbezoek laten zien waar we trots op zijn. Ook de ontwikkelpunten van de inspectie nemen we ter harte: dit zijn immers weer kansen om te leren en ons onderwijs te blijven verbeteren. Dat is precies wat onze leerlingen verdienen!

Terug naar boven