De Twine

Wilhelminastraat 3 8651 AC IJlst

 • Zo maar even een blik in groep 4. Nieuwsgierige blikken naar de fotograaf. Wat komt die hier nou doen?
 • Alle groepen verzorgen zo nu en dan een voorstelling voor elkaar. De middenruimte wordt dan een heus theater...
 • Je eigen huis schilderen bijvoorbeeld...
 • Biologie komt niet alleen uit het boek. Wij maken graag gebruik van excursies in de natuur zoals hier in het Rijsterbos.
 • IJlst, derde stad aan de Elfstedenroute...
Als het ijs sterk is, mag een schaatswedstrijd natuurlijk niet ontbreken.

In het kort

Toelichting van de school

CBS "De Twine" in IJlst

 • Oog voor alle kinderen
 • Enthousiaste juffen en meesters
 • Modern christelijk onderwijs voor iedereen
 • Samenwerking school en ouders
 • Sfeer èn leren hand in hand

CBS "De Twine" is één van de 15 basisscholen van stichting Palludara en is gevestigd in het aan de Elfstedenroute gelegen stadje IJlst. Bent u op zoek naar een sfeervolle en goede basisschool of bent u na het bekijken van deze site gewoon nieuwsgierig geworden? Neemt u dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven. U bent van harte welkom om eens een kijkje bij ons op school te nemen.

Oan't Sjen!

CBS De Twine valt onder de onderwijskoepel ‘Pallludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden vanelk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Oog voor alle kinderen
 • Enthousiaste juffen & meesters
 • Modern christelijk onderwijs
 • Samenwerking school & ouders
 • Sfeer en leren hand in hand

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De krimp van de bevolking in IJlst gaat natuurlijk niet aan De Twine voorbij. In de afgelopen jaren verlieten relatief grote groepen 8 onze school.  De instroom van 4-jarigen is in het afgelopen jaar weer toegenomen. Vorig jaar nog gestart met 120 leerlingen, maar door een kleine uitstroom en hogere instroom, komende schooljaar 2023-2024 starten we met 140 leerlingen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 behoren ook de dorpen Oosthem en Abbega tot het voedingsgebied van de Twine.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse Opvang
Voor wat betreft buitenschoolse opvang (BSO) van uw kinderen werkt De Twine samen met BSO “De Speelboom”. De BSO is gevestigd in het schoolpand. De buitenschoolse opvang is in principe toegankelijk voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook kinderen van OBS "De Kogge" in IJlst maken gebruik van deze faciliteit op onze school.
“De Speelboom” biedt bij voldoende deelname de mogelijkheid tot voorschoolse opvang en opvang tijdens vakanties. Meer informatie kunt u verkrijgen op de site: 
www.bsodespeelboom.nl

Continurooster
Op “De Twine” wordt sinds het schooljaar 2015-2016 gewerkt met het continurooster. Kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht op school.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode:
Als leerkracht, intern begeleider of directeur kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn we als beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat we moeten doen bij vermoedens van geweld. We volgen dit stappenplan als wij vermoeden dat de thuissituatie van een kind onveilig is. Bij Stichting Palludara werken we vanaf juli 2013 met de meldcode omdat we het belangrijk vinden dat we met elkaar alert zijn en goed kunnen handelen in geval van een onveilige thuissituatie van een kind.

Schoolverzekering:
Wij beschikken over een schoolverzekering. De school, het personeel, de vrijwilligers en het bestuur van Palludara zijn verzekerd op basis van een basispakket. De tussenpersoon is Raetsheren van Orden. Voor het actuele verzekeringshandboek kunt u kijken op: Raetsheren (verusverzekeringen.nl). Bij schade als gevolg van onzorgvuldigheid of verwijtbare nalatigheid van de school kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Voor schade die door leerlingen veroorzaakt wordt (bijv. aan een device) verwijzen wij u als ouders/verzorgers naar uw eigen wettelijke aansprakelijkheid. De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade door onrechtmatig handelen van een leerling. Daar is de leerling (lees: de ouders/verzorgers) in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat u als ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. 

Terug naar boven