PCBS Van der Brugghenschool

Thorbeckestraat 2 1272 HC Huizen

  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • hier zijn we aan het werk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling volgen en een passend aanbod verzorgen

Wij werken cyclisch: wij verzamelen informatie (toetsgegevens, resultaten en observaties), stellen op basis daarvan doelen vast voor de leerlingen en de groep en stemmen daar vervolgens de planning (keuze van de leerstof en leeractiviteiten) en de organisatie (clustering van leerlingen in groepen) op af.

In zogenaamde groepsplannen worden de resultaten en analysegegevens verwerkt in planningen voor de lessen. Deze worden na evaluatie zo nodig bijgesteld. Deze blokplanningen worden voor de groepen 1 en 2 per leerlijn gemaakt en voor de groepen 3 tot en met 8 voor de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen.  

In de toetskalender van de school is aangegeven welke niet-methodegebonden toetsen wij gebruiken. Op het moment van schrijven worden hiervoor met name Cito-toetsen ingezet. De resultaten worden opgenomen in ParnasSys. Vanaf schooljaar 2018-2019 gebruiken wij naast de Cito toetsen voor groep 7 de AMN aansluiting PO-VO toets. In groep 8 wordt de AMN eindtoets gebruikt.    

In een overzicht brengen wij in beeld welke kinderen wellicht iets meer nodig hebben om tot leren te komen. Voor de beschrijving daarvan verwijzen wij naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven