PCBS Van der Brugghenschool

Thorbeckestraat 2 1272 HC Huizen

  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • hier zijn we aan het werk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, moet er vaak op korte termijn veel geregeld worden. Het zoeken van een vervanger heeft daarbij prioriteit. Binnen Ichthus is een aantal vervangers beschikbaar. Ook duo-leerkrachten kunnen elkaar vervangen. Niet altijd kan binnen deze groep een vervanger gevonden worden. Vereniging Ichthus is aangesloten bij verschillende organisaties. Bij deze organisaties is een groot aantal leerkrachten en studenten actief die beschikbaar zijn voor invalwerkzaamheden. Er zijn goede afspraken gemaakt zodat de vervanger zo veel mogelijk past bij de identiteit en het concept van de school. 

Omdat er momenteel een groot tekort aan leerkrachten is, kan het voorkomen dat leerkrachten vanuit huis onderwijs verzorgen en dat leerlingen dus moeten inloggen om lessen bij te wonen. Dit zal met name in de hoogste groepen gebeuren. Wij streven er naar zo min mogelijk van deze maatregel gebruik te hoeven maken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is een TOM-school. TOM staat voor Teamonderwijs op Maat, een onderwijsconcept waarin een leerkracht gestuurd circuitmodel gehanteerd wordt. In groep 1/2 wordt de basis gelegd. De werkwijze van de kleuters wordt eigenlijk doorgevoerd naar de hogere groepen. Door het inzetten van 'de kleine kring/groep', krijgen kinderen instructie op hun eigen niveau. In de groepen 3 t/m 8 werken de leerlingen 's ochtends in circuitvorm. De ochtend wordt verdeeld in vijf (TOM)blokken van een half uur. Ieder blok kiezen de leerlingen een nieuwe activiteit. De activiteiten zijn: rekenen, taal/spelling, niet tijdgebonden (activiteiten waar je langer mee bezig kunt zijn), tijdgebonden (werk dat in een half uur af moet zoals schrijven, verwerking zaakvakken) en speel-leeractiviteiten (bijvoorbeeld digitale leerprogramma's). Elke dag worden er drie instructie-momenten op niveau gegeven van hetzelfde vak. Dinsdag is dat bijvoorbeeld rekenen, dit is in alle groepen gelijk. De samenstelling van de instructiegroepen wordt regelmatig aan de hand van toetsresultaten aangepast.

Binnen het circuitmodel worden ook kookateliers, technieklessen en lessen uit het kunstkabinet gegeven. Behalve de lessen uit het kunstkabinet worden deze ateliers voornamelijk door ouders verzorgd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt de basis voor ons onderwijs gelegd. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan de school, is er aandacht voor gewoontevorming, regelmaat, structuur en groepsklimaat. Door het gebruik van dagritmekaarten is het voor de kinderen helder wat er die dag gaat gebeuren. Leren gebeurt vooral door spelen. In groep 2 gaat dit proces door maar wordt er meer aandacht besteed aan de voorbereiding op de hoofdvakken taal en rekenen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De planmatige uitvoering van onze leerlingondersteuning:

Wij hebben de schooltijd in drie periodes verdeeld. Per periode werken we aan de hand van groepsplannen. 

Groep 1/2: groepsplan fonemisch bewustzijn en gecijferdheid.

Groep 3: groepsplan technisch lezen en rekenen.

Groep 4 t/m 8: groepsplan technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. 

Voor de vakken technisch lezen, taal/spelling, begrijpend lezen en rekenen werken we met drie verschillende instructiegroepen (basis, intensief, top). Deze instructiegroepen worden aan de hand van Cito toetsen, methode afhankelijke toetsen en de observaties van de leerkracht in overleg met de intern begeleider vastgesteld (drie keer per schooljaar). In het groepsplan staat per periode, per vakgebied aangegeven wat onze doelen zijn. Aan de hand van de instructiegroepen wordt vastgesteld wat de leerlingen nodig hebben en op welke manier en met welke materialen we de doelen gaan behalen. Aan het eind van elke groepsplanperiode is er een groepsbespreking met de groepsleerkracht en de intern begeleider. Aan het begin van het schooljaar is er een startbespreking en aan het eind van het schooljaar vindt de overdracht met de nieuwe leerkracht plaats. Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats tussen de leerkracht van een groep, de intern begeleider en de directie van de school. Tijdens deze gesprekken staan de opbrengsten per groep centraal. Het gaat hierbij niet direct over individuele kinderen maar over de trend die in de groep zichtbaar is en hoe we met duidelijke interventies de resultaten meer kunnen optimaliseren. Als blijkt dat een kind veel moeite heeft met de leerstof en dit te specifiek is, om binnen de klas aan te pakken, zal in overleg met de intern begeleider bekeken worden of deze leerling in aanmerking komt voor remedial teaching. De remedial teacher heeft een speciale opleiding hiervoor gevolgd en kan precies in kaart brengen waar het ‘probleem’ ligt en wat deze leerling nodig heeft. De remedial teacher stelt voor deze hulp een handelingsplan op. De remedial teaching is bedoeld voor kortdurende hulp. Na een periode van zes weken wordt het plan geëvalueerd.

Naast de didactische groepsplannen bestaan er ook groepsplannen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt twee keer per jaar 'Zien' ingevuld. Dit is een registratiesysteem voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het registratiesysteem geeft aan de hand van uitslagen zelf aan of er een handelingsplan geschreven moet worden. Dit kan een individueel- of een groepsplan zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven