Openbare basisschool De Velduil

Korenmolen 2 3995 AH Houten

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle kinderen van groep 8 doen mee met de eindtoets. Sinds 2020-2021 gebruiken we hiervoor de Dia-eindtoets. Voor de advisering naar het vervolgonderwijs gebruiken we naast de Dia-toets ook ons leerlingvolgsysteem: de toetsresultaten en vooral: het beeld dat wij van een kind gekregen hebben gedurende acht jaar onderwijs. 

Sinds 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op basis van de schooltoetsgegevens en het leerlingvolgsysteem Leerling-In-Beeld wordt medio groep 8 een voorlopig schooladvies gegeven. Na de doorstroomtoets zal het voorlopig schooladvies worden bijgesteld, indien de doorstroomtoets op een hoger uitstroomniveau is gescoord. Een voorlopig advies wordt alleen hoger bijgesteld ivm doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Hierbij willen we realiseren, dat we voor iedere leerling kansrijk advisieren.

De resultaten van onze groepen 8 zijn conform wat van onze volledige doelgroep mag worden verwacht. Neemt niet weg, dat we ook specifiek kijken naar onze doelgroep HB en daar vinden we, dat een hogere ambitie t.o.v. de reguliere groep 8 realistisch is. In 2022-2023 zien we dat deze ambitie niet wordt gerealiseerd op een van de vakgebieden, aangezien de reguliere groep 8 op rekenen/wiskunde juist beter presteert en dat is mooi, maar niet de ambitie die we hebben gesteld voor onze HB-groepen. 

De resultaten van 2023-2024 laten wel duidelijk zien, dat de hogere ambitie voor de HB-groepen wordt behaald. Beide groepen presteren ruimschoots boven het landelijk gemiddelde, maar de ambitie voor de HB-groep 8 is nog niet gemaximaliseerd. Daarbij streven we naar een 100% F1 en 100% S1/F2 niveau. 

Wat we de afgelopen jaren hebben gezien, dat onze school op taal en taalverzorging structureel hoger scoort in verhouding tot rekenen/wiskunde. Om te zorgen, dat we de komende jaren het rekenen-wiskunde op hetzelfde niveau als taal en taalverzorging realiseren is specifiek ingezet op de implementatie van een nieuwe rekenen/wiskunde methode en het structureel inzetten van de Expliciete Directie Instructie te starten bij rekenen/wiskunde. Ten opzichte van 2022-2023 zien we een trend omhoog, maar die trend moet gecontinueerd worden. 

Bij de klas- en groepsbezoeken richten we ons de komende schooljaren op de inzet van een goede en stevige Expliciete Directe Instructie bij rekenen/wiskunde en taal en taalverzorging. Hiermee willen we onze hoge ambities m.b.t. een goede stabiele uitstroom naar het voortgezet onderwijs realiseren. Dit betekent niet alleen een passend advies voor het eerste jaar, maar ook voor de daaropvolgende jaren in het voortgezet onderwijs. Indien na drie jaar voortgezet onderwijs een grote groep leerling opstroomt (omhoog), dan hebben we onze adviezen te laag ingeschat en hebben we te weinig kansrijk geadviseerd. Door het monitoren van de VO-adviezen, willen we een duurzaam doorstroom/VO-advies realiseren, zodat iedere leerling die onze school verlaat een blijvende en passende plek in het voortgezet onderwijs inneemt.

Om de kwaliteit van onze school te beoordelen gebruiken we onder meer de halfjaarlijkse CITO-toetsen, maar ook onze eigen evaluaties en de uitkomsten van bijv. de ouderenquête.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor ons zijn de tussenresultaten een belangrijke graadmeter van ons onderwijs. Meer dan beoordeling van kinderen gaat de Cito voor ons om een evaluatie van ons onderwijsproces. Dat wil zeggen, krijgen de kinderen de instructie die ze nodig hebben. Op basis van de tussenresultaten maken we als school een analyse, maken de groepsleerkrachten individuele groepsanalyses en bepalen de leerkrachten actiepunten voor de tweede helft van het schooljaar.

Afgelopen periode zien we dat in de middenbouw een dip in de resultaten zichtbaar is. Deze dip is m.n. zichtbaar bij rekenen/wiskunde en in midere mate bij taal en taalverzorging. Een nadere analyse leert ons, dat we de laatste jaren minder aandacht hebben gegeven aan automatisering bij de start in de middenbouw. Dit zorgt ons inziens in combinatie met een verouderde rekenen/wiskunde methode, voor een dip in de resultaten. In schooljaar 2022-2023 is daarom halverwege een nieuwe rekenen/wiskunde methode aangeschaft en geimplementeerd. Hierbij is direct afgesproken ons structureel te richten op een duidelijke Expliciete Directe Instructie (EDI) en zorgen voor versterking van het automatiseren in de middenbouw. De inzet van EDI zal in het schooljaar 2023-2024 ook ingezet worden bij taal en taalverzorging. Hiervoor is een kwaliteitskaart didactisch handelen ontwikkeld en vastgesteld. 

Hiermee willen we op de midden-lange termijn de benoemde dip vermijden, zodat de totale resultaten in de middenbouw en bovenbouw structureel zorgen, dat we onze ambities op de doorstroomtoets jaarlijks behalen en iedere leerling maximale kansen krijgt om een keuze te maken voor een VO-school die het best passend is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doordat we de kinderen acht jaar lang intensief volgen, kunnen we een goed schooladvies geven in groep 8. Van het Voortgezet Onderwijs krijgen we terug dat onze leerlingen het goed doen !
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen werken vanuit de bedoeling. Voor onze school ligt die bedoeling niet in het aanbieden van onderwijs, maar wat daar nog achter ligt: Het gaat om de betekenis van ons onderwijs in het leven van de kinderen. Ons motto is daarbij essentieel.

Ons motto: Samen je vleugels uitslaan en Eigen-Wijs de wereld in!

We geven ons onderwijs zo vorm, dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De drieslag van Biesta geeft de verschillende ontwikkelgebieden goed weer. Dit betreft: Socialisatie, Kwalificatie en Personificatie/Persoonsvorming.Vanuit de drieslag van Biesta richten we ons onderwijs op de volgende punten:

Oog voor uw kind (Personificatie)

Is kinderen uitdagen en aanmoedigen een volwassene in de wereld te willen zijn. Wij opvoeders hebben natuurlijk ideeën over hoe we de leerling willen scholen en vormen. Maar de pedagogische vraag is wat de leerling daar zelf mee gaat doen. Geen kind is hetzelfde, in hun ontwikkeling volgen zij ieder hun eigen pad, op eigen tempo. Daarom vinden wij het belangrijk om ieders ontwikkeling goed te volgen. Wij luisteren en kijken nauwkeurig naar de kinderen en nemen regelmatig toetsen af om te kijken wat goed of minder goed gaat. Vervolgens passen wij ons onderwijs aan op de specifieke behoeften van het kind. Zo krijgt ieder kind de zorg en aandacht die het nodig heeft. 

Samen sterk (Socialisatie)

De manier waarop we kinderen wegwijs maken in de wereld. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij dat je duidelijk maakt welke regels en plichten horen bij het burger zijn in de Nederlandse samenleving. Socialisatie is de wereld openen voor de nieuwe generatie. Leren doe je niet alleen. Leerkrachten, maar ook klasgenootjes en ouders spelen een belangrijke rol in het leerproces. Daarom besteden we veel aandacht aan de manier waarop kinderen met elkaar omgaan, aan het samen spelen en samen leren. Ook contact met de ouders vinden we heel waardevol. Samen zorgen we voor een optimaal resultaat. 


Klaar voor de toekomst (Kwalificatie)

We richten ons op het overbrengen van kennis en vaardigheden die passen bij de behoeften van de samenleving en de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Het doel is om alle leerlingen op een optimaal niveau te brengen op diverse gebieden zoals geletterdheid en gecijferdheid. Lezen, rekenen en taal, het zijn vaardigheden die je je hele leven hard nodig hebt. Het zijn dan ook belangrijke speerpunten op onze school. Naast deze basisvaardigheden, leren we kinderen plannen, presenteren, samen-werken en keuzes maken. Zo worden ze goed voorbereid op het Voortgezet Onderwijs en zijn ze klaar voor de toekomst.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gelijkwaardigheid
  • Vrijheid
  • Ontmoeting

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 9 april 2024 heeft de onderwijsinspectie onze school onderworpen aan een grondig kwaliteitsonderzoek. Mede gezien het hernieuwd bouwen van ons onderwijsteam en -kwaliteit een mooi en welkom bezoek, welk ons als school verder zal helpen ons onderwijs nog sterker vorm te geven.

Zo gauw het onderzoeksverslag beschikbaar is, zal deze ook worden gedeeld met u als ouders/verzorgers en ook zichtbaar zijn op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven