Openbare basisschool De Velduil

Korenmolen 2 3995 AH Houten

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil

Het team

Toelichting van de school

Tevens hebben we een vakleerkracht Spaans. Spaans is onderdeel van het curriculum binnen ons Piramide-onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het geval van afwezigheid van een leerkracht (door ziekte, verlof e.d.) doen we er alles aan om vervanging te regelen. Meestal lukt dit goed o.a. via de ex- en interne vervangingspool van Stichting OOH (Openbaar Onderwijs Houten) via PIO-Transvita (per 1 februari 2024) of via één van onze medewerkers die bereid is in te vallen. Lukt dat niet, dan kijken we of het mogelijk is de leerlingen te verdelen in andere groepen.

Het kan ook voorkomen dat de situatie ons dwingt om de groep 'naar huis te sturen', we kunnen dan geen onderwijs verzorgen en de groep heeft dan een vrije dag. Dit is uiteraard zeer ongewenst en proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH)
OBS De Velduil valt onder het gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH). Het bovenschools management is in handen van het College van Bestuur. Voorzitter van het College van Bestuur is mevrouw Annelies Smits. Het College van Bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die uit 5 leden bestaat. Meer informatie over Stichting OOH, haar visie, kernwaarden en contactgegevens vindt u op www.oo-h.nl.

Kinderraad
Vanuit onze visie op betrokkenheid hechten wij een groot belang aan kinderparticipatie. Omdat wij het heel belangrijk vinden om te horen wat kinderen vinden van onze school en ons onderwijs zit onze directeur meerdere keren per jaar om de tafel met de Kinderraad. De Kinderraad wordt vertegenwoordigd door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, die ieder één jaar zitting hebben in de raad. De Kinderraad komt bij elkaar om te praten over ontwikkelingen binnen school, zaken die aandacht nodig hebben en dingen die moeten veranderen. De Kinderraad geeft advies aan de directeur, het team, de MR, de overblijforganisatie en de activiteitenraad.

Levensbeschouwing en burgerschap
Als openbare school is De Velduil voor iedereen toegankelijk en vinden we het belangrijk om onze kinderen voor te bereiden op de pluriforme Nederlandse samenleving. Daarbij schenken we uitgebreid aandacht aan de verschillende culturen, etniciteiten en godsdiensten. In onze vaste methodes komen deze onderwerpen regelmatig aan bod. We schenken ook aandacht aan de verschillende religieuze feestdagen. Hiervoor wordt de mogelijkheid geboden om leerlingen deel te laten nemen aan Godsdienstige Vormings Onderwijs. Deze lessen worden onder schooltijd gegeven door vakdocenten. Hiervoor is een minimaal aantal leerlingen van 7 kinderen nodig.
Met goed burgerschapsonderwijs willen we onze leerlingen klaarmaken voor deze rol in de samenleving. Wij vinden burgerschap namelijk erg belangrijk. Wij zien het als een taak van de school kinderen op te voeden tot evenwichtige, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met anderen om kunnen gaan en deel kunnen nemen aan die samenleving. Wij besteden aandacht aan sociale vaardigheden bij de leerlingen, de basiswaarden en aan beleefdheid en omgangsregels in de omgang met elkaar. De school werkt met een beleidsstuk waarin beschreven staat hoe er aan burgerschapsonderwijs gewerkt wordt. Het vormt de leidraad voor het team en dient als verantwoording richting de controlerende instanties.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal: taal, kringgesprek, presentaties
Wereldoriëntatie: aardrijkskunde (incl. topografie), geschiedenis, natuur en techniek, 21ste-eeuwse vaardigheden (geïntegreerd)
Kunstzinnige en creatieve vorming: muziek, drama, dans, beeldende vorming
Bewegingsonderwijs: gym, buitenspelen, sportdagen
Sociaal Emotionele Ontwikkeling: Orca-training, (sociale) media wijsheid
Spelcircuit: spelcircuit incl. speelwerktijd, thematisch werken (incl. wereldoriëntatie, rekenen en taal)

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen: stillezen en begrijpend lezen
Taal: taal, spelling, kringgesprek, presentaties
Rekenen/wiskunde: rekenen, automatiseren
Wereldoriëntatie: aardrijkskunde (incl. topografie), geschiedenis, natuur en techniek, 21ste-eeuwse vaardigheden (geïntegreerd)
Kunstzinnige en creatieve vorming: muziek, drama, dans, beeldende vorming, musical
Bewegingsonderwijs: gym, buitenspelen, sportdagen
Sociaal Emotionele Ontwikkeling: Orca-training, (sociale) media wijsheid

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS De Velduil biedt gespecialiseerd voltijds onderwijs voor Hoogbegaafde leerlingen. Op dit moment zijn dit ongeveer 85 leerlingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het jonge kind
Als uw kind 4 jaar wordt mag hij/zij naar school. Voor die tijd mag hij/zij maximaal 5 dagdelen komen wennen. De leerkracht van de groep waarin uw kind komt neemt ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag van uw kind contact met u op om deze wendagen af te spreken.
- Schooljaar 1: Als uw kind vóór 1 januari 4 jaar wordt start het in groep 1.
- Schooljaar 2: Uw kind komt in groep 2
- Schooljaar 3: Uw kind komt in groep 3

- Schooljaar 1: Als uw kind na 31 dec 4 jaar wordt start het in groep 0
- Schooljaar 2: Uw kind komt in groep 1
- Schooljaar 3: Uw kind komt in groep 2
- Schooljaar 4: Uw kind komt in groep 3

Uw kind komt in een enkel leerjaar of in een gecombineerde groep 0/1/2. Het voordeel van de combi is dat uw kind zich op zijn of haar eigen tempo en niveau kan ontwikkelen. Hij/zij speelt en werkt samen met leeftijdsgenoten, jongere en oudere kinderen en kan daardoor op leeftijdsniveau werken, zich optrekken aan kinderen met een hoger ontwikkelingsniveau, of een stapje terug doen en werken met kinderen met een lager ontwikkelingsniveau. Dit is een natuurlijk proces en de leerkracht begeleidt hierbij zonder oordeel. In enkele gevallen is het voor een kind beter om een jaargroep opnieuw te doen (kleuterverlenging) of een jaargroep over te slaan (versnellen). Mocht dit nodig zijn dan zal de leerkracht hierover met u als ouders in gesprek gaan. De leerkracht bepaalt na overleg met de ouders en eventueel de interne begeleider wat de beste groep zal zijn voor uw kind. Daarnaast werken wij in de kleutergroepen met een uitgebreid observatiesysteem (‘leerlijnen Parnassys’) om de ontwikkeling van elk kind goed in kaart te brengen. In de groepen 3 en 4 besteden we veel aandacht aan lezen, schrijven en rekenen. Vroegtijdige signalering van leerproblemen of een cognitieve voorsprong maakt het mogelijk om de kinderen snel en doelgericht ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door inzet van speciale leermiddelen, extra begeleiding of meer uitdagend werk.

Terug naar boven