Openbare basisschool De Velduil

Korenmolen 2 3995 AH Houten

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Velduil

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van OBS De Velduil. De Velduil is een openbare school in het hart van de wijken 'De Velden' (bovenbouw) en 'De Akkers' (onderbouw). Op onze bovenbouwlocatie Eggeveld is ook ons Piramide-onderwijs gehuisvest (Fulltime Hoogbegaafdheidsonderwijs).

Vanaf schooljaar 2023-2024 is onze bovenbouwlocatie tijdelijk gevestigd aan de Korenmolen 2, zodat op locatie Eggeveld de nieuwbouw gerealiseerd kan worden.

Interesse? Neem contact met ons op en kom langs voor kennismaking en rondleiding. Van harte welkom, de koffie staat voor u klaar!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelijkwaardigheid
  • Vrijheid
  • Ontmoeting

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Velduil is een bloeiende school met 15 groepen.
Aangezien onze huisvesting op onze hoofdlocatie aan het Eggeveld te klein is voor het aantal leerlingen, maken we gebruik van een tweede locatie aan de Beverakker. Plannen voor nieuwbouw zijn concreet, waardoor we binnen afzienbare tijd over kunnen naar één locatie aan het Eggeveld. Verwachte oplevering van ons nieuwe gebouw is november 2025.

In verband met de aanstaande nieuwbouw is onze locatie Eggeveld tijdelijk verplaatst naar locatie Korenmolen 2. 

Wij zijn momenteel gehuisvest op de onderstaande locaties:

Onderbouw (1-4): Beverakker 19
Bovenbouw (5-8): Korenmolen 2

te Houten

Toelatingsbeleid
We hanteren een 'open' toelatingsbeleid.

Groepsgrootte
- leerjaren 1 en 2: maximaal 25 leerlingen per groep;
- leerjaren 3 t/m 8: maximaal 30 leerlingen per groep;
- Piramidegroepen: maximaal 22 leerlingen per groep.

Dit zijn onze interne grenzen die we nastreven. In de praktijk zien we bij de leerjaren 3 t/m 8 gemiddeld zo 'n 24 leerlingen per groep. Het kan gebeuren dat we in het belang van betrokkenen (leerling, ouders en/of school) soms over de grenzen van het maximale aantal leerlingen gaan. In de praktijk komt dit nauwelijks voor.

Leerlinggegevens en privacy
Op school verzamelen we veel gegevens van leerlingen. Dit is nodig om goed onderwijs te kunnen geven: zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe een leerling, klas of onze school zich in de loop van de jaren ontwikkelt. Daardoor kunnen we ons onderwijs verbeteren en de leerling bijvoorbeeld een passend advies voor het Voortgezet Onderwijs geven. In sommige gevallen is het nodig om (een deel van) de leerlinggegevens te delen met anderen. Hierbij kunt u denken aan het Cito, ParnasSys (ons leerlingvolgsysteem), de school voor Voortgezet Onderwijs en het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Omdat het verzamelen en delen van deze gegevens nodig is voor het verzorgen van goed onderwijs, is dit wettelijk toegestaan. Wel kunt u altijd een verzoek indienen om te zien welke informatie we verzamelen en met wie we dit delen. Na inzage kunt u een verzoek tot wijziging indienen als de gegevens onjuist zijn of niet relevant voor het verzorgen van goed onderwijs. De uitgebreide regeling kunt u vinden in ons Privacyreglement verwerking leerlinggegevens, dat u op school kunt inzien. In dit reglement staat beschreven hoe wij met leerlinggegevens omgaan. In de bijlage van dit reglement vindt u een overzicht van mensen en instanties die toegang hebben tot de gegevens. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
319
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven