Openbare Basisschool De Bijenkorf

Riddersborch 143 3992 BK Houten

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen we regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Wij maken gebruik van het CITO leerling volgsysteem. Voor de kleuters maken we gebruik van de leerontwikkellijnen van ParnasSys.

Daarnaast toetsen wij de vorderingen van het lezen via het AVI-lezen en maken we gebruik van de Tempotoets Rekenen om het automatiseren in kaart te brengen.

Naar aanleiding van de middentoetsen van CITO maken we een trendanalyse die bovenschools en met het team wordt besproken. Hierbij kijken we niet alleen naar de gemiddelde van de groep afgezet tegen het landelijk gemiddelde, maar kijken we ook naar de vaardigheidsgroei van kinderen. Op basis daarvan maakt de leerkracht een concreet plan voor in de groep.

De resultaten van hierboven genoemde toetsen worden afgezet tegen een landelijke normering. De analyse geeft, naast inzicht over de vorderingen van de leerlingen, tevens een beeld van het gegeven onderwijs.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023/2024 wordt de eindtoets in groep 8 een 'doorstroomtoets', dit moet zorgen voor een soepelere overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en meer kansengelijkheid. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • dat er één aanmeldweek komt waarin alle leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school, met uitzondering van leerlingen die de overstap maken naar het vso. Dit dient te gebeuren tussen 25 en 31 maart 2024;
 • dat hierdoor ook het tijdpad van het schooladvies en de toets verandert:
  - leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies,
  - in de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets,
  - uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets,
  - uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders/verzorgers het definitieve schooladvies;
 • dat scholen in de schoolgids moeten opnemen hoe het schooladvies tot stand komt.
  Op de Bijenkorf kijken we naar de volgende punten om tot een schooladvies te komen: 
  - resultaten van het leerlingvolgsysteem 
  - resultaten van methodetoetsen 
  - werkhouding (omgaan met huiswerk en weektaak)
 • dat het schooladvies naar boven kan worden bijgesteld als de leerling de doorstroomtoets beter heeft gemaakt, als de school dit niet doet moet worden uitgelegd waarom niet. Dat passen we ook toe bij De Bijenkorf.

Op De Bijenkorf vinden we het belangrijk om leerlingen en ouders/verzorgers goed bij de totstandkoming van het schooladvies te betrekken en breed te adviseren. Eind groep 7 voeren we om die reden al gesprekken met leerlingen en hun ouders/verzorgers om samen naar de toekomst van de leerling te kijken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een gezond pedagogisch klimaat is de basis van alles in school, want alleen in een veilige omgeving zijn kinderen in staat om zich echt te ontwikkelen en tot leren te komen. Voor dat veilige klimaat zijn we samen verantwoordelijk.

Wij bieden veiligheid door de aanwezigheid van wederzijds respect tussen volwassenen, tussen kinderen en tussen volwassenen en kinderen onderling. Kinderen voelen zich bij ons gewaardeerd en gerespecteerd, ieder kind mag en kan zichzelf zijn.

Ouderbetrokkenheid is volop geworteld in de cultuur van school. We doen het samen, met aandacht voor het welzijn van de individuele leerling en de school als geheel.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veilig pedagogisch klimaat
 • Ieder kind telt
 • Samen maken we plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2017 heeft de Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) het  'Onderzoek bestuur en scholen' van de Inspectie van het Onderwijs gehad. Een van de onderdelen van het onderzoek betreft een verificatie onderzoek. Die is o.a. op OBS De Bijenkorf uitgevoerd. 

Thema voor het verificatieonderzoek was Opbrengstgericht Werken. Hiervoor is onderzocht Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Resultaten en Kwaliteitszorg. De school is op alle onderzochte onderdelen met een voldoende gewaardeerd. Aanbevelingen waren al onderkend en opgenomen in de jaarplanning voor de komende jaren. 

Voor meer informatie zie de bijlage.

Terug naar boven