Openbare Basisschool De Bijenkorf

Riddersborch 143 3992 BK Houten

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken we met co-teachers. Dit zijn leerkrachten die samen en gelijkwaardig met de leerkracht van de groep op een aantal dagdelen voor dezelfde groep staan. Hierdoor kan er beter passend onderwijs worden gegeven en wordt er tegelijkertijd samengewerkt aan professionalisering.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van leerkrachten vindt plaats door vaste invalleerkrachten die werken vanuit een vervangingspool OOH (de stichting Openbaar Onderwijs Houten waartoe onze school behoort). Daarnaast kan een duo-leerkracht de groep waarnemen bij verlof. 

Wanneer er geen vervanging voorhanden is, kiezen we voor het opdelen van een groep over de andere groepen. Hierbij krijgen de kinderen van de 'opgedeelde' groep aangepast werk mee. 

Slechts in uiterste nood kiezen we ervoor om kinderen een dag vrij te geven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1-2 werken met de methode Kleuterplein. Aan de hand van thema's worden de onderwijsdoelen voor een periode bepaald. De activiteiten om die doelen te bereiken worden voor de kleutergroepen in overleg vastgelegd. Dit kunnen voorbereidende reken- en taalopdrachten zijn, maar ook puzzels/materialen en expressieopdrachten. Het niveau verschilt tussen de groepen 1 en 2. Indien wenselijk vindt een individuele aanpassing plaats. Kleuterplein is de rode draad in ons kleuteronderwijs. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan sociaal emotionele ontwikkeling via de methode KWINK. Voor de grote motorische ontwikkeling is er kleutergym. En er wordt voldoende buiten gespeeld zodat de kinderen ook hun energie kwijt kunnen.

De vorderingen van de kinderen leggen de leerkrachten vast in ons registratiesysteem ParnasSys. Hiervoor maken zij gebruik van de module Ontwikkelingslijnen. Die resultaten komen weer terug in het rapport en worden met de ouders besproken tijdens de 10 minuten gesprekken.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op OBS De Bijenkorf is iedereen welkom. We bieden onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

We denken in mogelijkheden en bieden onderwijs en begeleiding op maat. Wij zorgen er samen voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de doelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en de leerlingen zelf. Sommige leerlingen hebben specialistische ondersteuning nodig vanuit specifieke onderwijsbehoeften. We werken op school met verschillende zorgniveaus. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De rekenspecialist wordt vrijgeroosterd om rekenonderzoeken te doen of rekenondersteuning te geven.

De gedragsspecialist wordt al vroeg betrokken bij hulpvragen op sociaal-emotionele ontwikkeling.
We werken met co-teachers, waardoor we beter passend onderwijs kunnen geven (twee leerkrachten in de groep). Naast onze eigen specialisten binnen de school, werken we met een vast team externe specialisten. Deze worden voor blokperiodes geboekt.

Wanneer een kind een arrangement nodig heeft, dan vragen we dit aan via Profi Pendi.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met aanbod voor het jonge kind worden kinderen bedoeld tot 4 jaar.
OBS De Bijenkorf werkt nauw samen met alle kinderdagverblijven en peuterscholen in Houten. Als kinderen op een peuterschool hebben gezeten vindt er een overdracht naar de basisschool plaats. Voor sommige kinderen is het van belang om voordat een kind bij ons op school start, een bezoek bij de peuterschool af te leggen voor observatie en een gesprek. Dit gebeurt door de intern begeleider en altijd na contact met de ouders. Op deze wijze willen we de doorgaande ontwikkeling van uw kind waarborgen. 

Terug naar boven