IBS de Ceder

Ceder 1 1628 ME Hoorn

  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • De leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun eigen entree.

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons Kindcentrum De Ceder werken we met een bevlogen en enthousiast team van professionals, waaronder leerkrachten, ondersteuners, pedagogisch medewerkers, vakdocenten, kwaliteitscoördinator, administratief medewerker, ouderbegeleider, logopediste en een schoolleider. We werken met onderwijsteams. Dat betekent dat er zowel groepsleerkrachten als onderwijsassistenten/ leerkrachtondersteuners en pedagogisch medewerkers aan de verschillende groepen verbonden zijn. We werken nauw samen om voor de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. 

Op de Ceder is een kwaliteitscoördinator werkzaam. Zij is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school. Zij inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. ondersteuning en leerresultaten en ontwikkelt daarmee (samen met het MT) het kwaliteitssysteem.

Het managementteam (MT) van de school bestaat uit de schoolleider, de kwaliteitscoördinator en een leerkracht. Het MT werkt ook nauw samen met het management van de opvang en het MT van basisschool Dynamis.

Ook is er een vrijwilligster actief, waar wij onwijs dankbaar voor zijn.

Binnen ons team zijn diverse leerkrachten met een specialisme werkzaam:

Taalcoördinator, rekencoördinator, specialist mens en maatschappij, specialist meer-begaafdheid, kindercoach, vakleerkrachten beeldende vorming, vakleerkracht gym, cultuurcoördinatoren.

De ouderbegeleider maakt ouders vanaf de aanmelding in de peutergroepen wegwijs in ons Kindcentrum en informeert ouders met regelmaat over de thema's en materialen die op school gebruikt worden. Ook ondersteunt de ouderbegeleider de ouders bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om hun kind optimaal te ondersteunen in hun onderwijsloopbaan. Zij is een aanspreekpunt voor ouders (van het jonge kind) van ons kindcentrum. De ouderbegeleider werkt ook nauw samen met de buurtmoeder. De ouderbegeleider doet ook huisbezoeken bij gezinnen van peuters om de betrokkenheid tussen De Ceder en het gezin te vergroten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid of ziekte van de leerkracht zoeken wij in de eerste plaats intern een oplossing. Hiervoor heeft stichting Penta vaste vervangers per school aangesteld. Dit is iemand vanuit het team (onze plusleerkracht), die ambulante uren heeft om een groep over te nemen. Wanneer dit mogelijk is, zoeken we naar andere interne mogelijkheden, zoals de inzet van een leerkrachtondersteuner of LIO (leraar in opleiding). In het enkele geval dat dit niet mogelijk is, zullen wij helaas genoodzaakt zijn u te verzoeken uw kind thuis te houden. In dat geval worden de ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht door een Kwieb bericht. Leerlingen voor wie geen opvang mogelijk is, zullen op school worden opgevangen. In dat geval gaat de leerling naar een andere groep en werkt daar onder verantwoordelijkheid van een andere leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 1/2 voegen we graag bij elkaar. Dit zijn combinatiegroepen.

Vanaf groep 3 geven wij de voorkeur aan het werken met jaarklassen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd is geintegreerd in alle vakken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is geintegreerd in alle vakken.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

0

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We proberen te organiseren dat alle leerlingen onderwijs kunnen volgen op de Ceder. Door een stevige samenwerking met kind, ouders, leerkracht, specialisten en samenwerkingsverband kunnen wij onze leerlingen het beste ondersteunen. Dit blijft onze aandacht ook in de toekomst houden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven