IBS de Ceder

Ceder 1 1628 ME Hoorn

  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • De leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun eigen entree.
  • Schoolfoto van IBS de Ceder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege de coronacrisis is er in het jaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de tussenresultaten te meten gebruiken wij landelijk genormeerde toetsen zoals CITO.

De resultaten gebruiken wij om ons onderwijs te evalueren. We analyseren de resultaten op schoolniveau, groepsniveau en leerling niveau. Hierbij stellen we ons de vraag: ontwikkelt de school, de groep en de leerling zich naar verwachting?

Door hier goed naar te kijken, weten we of we door kunnen gaan met wat we deden, of misschien iets moeten aanpassen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aangezien IBS de Ceder is ontstaan uit een fusie per 1 augustus 2015, zijn de cijfers vertekend.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Na recent onderzoek, 8 oktober 2013, is ons het basisarrangement toegekend. Het onderwijs is voldoende.

Terug naar boven