IBS de Ceder

Ceder 1 1628 ME Hoorn

  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • De leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun eigen entree.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege de coronacrisis is er in het jaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de tussenresultaten te meten gebruiken wij landelijk genormeerde toetsen van het leerlingvolgsysteem IEP.

De resultaten gebruiken wij om ons onderwijs te evalueren. We analyseren de resultaten op schoolniveau, groepsniveau en leerling niveau. Hierbij stellen we ons de vraag: ontwikkelt de school, de groep en de leerling zich naar verwachting?

Door hier goed naar te kijken, weten we of we door kunnen gaan met wat we deden, of misschien iets moeten aanpassen in ons plan van aanpak.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De (aanmeld)procedure is vanaf 2023-2024 veranderd en versterkt waar mogelijk.

Dit zijn de grootste veranderingen op een rij:

-De volgende fasen leiden tot het definitief schooladvies: een oriënterend advies (groep 7), een voorlopig schooladvies (januari groep 8), een toetsadvies (maart groep 8), definitief schooladvies (maart, groep 8)

-Januari en maart; leerlingen en ouders bezoeken open dagen van VO scholen.

-Het OKR wordt gedeeld via Digidoor. Het “overdrachtsformulier” komt hiermee te vervallen.

-Aanmelden vindt plaats in de aanmeldweek en nadat het schooladvies gegeven is. Ouders kunnen hun kind wel al na het voorlopig advies in januari aanmelden op het vso.

-Ouders melden hun kind digitaal aan bij de vo-school naar keuze via Digidoor.

-Vo-scholen geven, indien nodig, een “warme terugkoppeling” naar het po

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Van groot belang is de vertrouwensrelatie tussen de leerkracht, leerling en ouder. Leerlingen doen het beter op school als hun ouders ze erbij helpen en motiveren. Ze leren gemakkelijker en gaan met plezier naar school. Vandaar dat wij ouders graag betrekken bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Ouders, leerkrachten en kind vormen in de communicatie een driehoek.

Tussen leerlingen onderling moet ook een goede sfeer zijn. Dat gaat niet vanzelf. Een goed begin is daarin het halve werk! Uit onderzoek over groepsvorming blijkt dat de eerste weken na de zomervakantie cruciaal zijn voor het vormen van een positieve groep.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • omgaan met jezelf & anderen
  • open communicatie & respect
  • veiligheid & vergeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 6 november 2013 is ons het basisarrangement toegekend. Het onderwijs is voldoende.

Terug naar boven