obs De Zonnewijzer

Het Gangwerk 58 1622 HC Hoorn

 • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer

Het team

Toelichting van de school

Het team van obs De Zonnewijzer bestaat uit 28 onderwijsprofessionals die samen iedere dag weer opnieuw werken aan het verbeteren van het  onderwijs.

Verder beschikt onze school ook over een vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding. 

Wij fungeren tevens als opleidingsschool, omdat wij vinden dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om onze collega’s van morgen, een goede basis voor het onderwijsvak mee te geven. Dat betekent dat er gedurende het jaar verschillende stagiaires vanuit diverse opleidingen aan het team worden toegevoegd. Deze stagiaires zullen onder begeleiding van de leerkracht, KC'er of onderwijsassistent gedurende hun stageperiode bij ons op school, een aantal opdrachten uitvoeren die aansluiten bij de fase van hun opleiding.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt soms voor dat een leerkracht door ziekte of een andere reden, niet voor de klas kan staan.

Op die momenten doen we een beroep op een invalkracht vanuit de vervangingspool. De actuele situatie is echter zo dat er maar weinig invalkrachten beschikbaar zijn. Dat maakt het soms extra moeilijk om een vervanger te vinden, maar we doen bij een dergelijke situatie onze uiterste best om toch voor bezetting te zorgen.

Indien er een invaller beschikbaar is, zal deze de leerkracht vervangen. Wanneer dat niet het geval is, bedenken we, als dat mogelijk is, een interne oplossing waarbij we schuiven met mensen van binnen onze eigen schoolorganisatie.

Wanneer ook dit niet lukt, wordt gevraagd om uw zoon of dochter thuis te houden. Wij doen er alles aan om dat laatste te voorkomen, maar soms is dat de enige mogelijkheid. Wanneer er echt geen opvang is thuis, kan uw kind gewoon naar school komen en wordt het ondergebracht in een andere klas.  Dit is echter nadrukkelijk iets anders dan een gewone lesdag en heeft niet onze voorkeur.

Wanneer er sprake is van één van de hierboven beschreven situaties dan zullen we u hierover zo spoedig mogelijk berichten via ouderportaal. 

Wanneer er sprake is van een situatie waarbij inval voor langere tijd noodzakelijk is en er geen vervanging beschikbaar is, zullen we de ‘pijn’ zoveel mogelijk over de school verdelen. Door intern met leerkrachten te schuiven zal in dat geval steeds een andere groep een "vrije" dag hebben.

Mocht het dus noodzakelijk zijn om u te vragen uw kind thuis te houden, dan weet u dat wij alle mogelijke moeite hebben gedaan om dit te voorkomen.

Hoewel we ons realiseren dat dit in sommige gevallen lastig te organiseren valt voor u, rekenen we wel op uw begrip en uw medewerking. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school


Alle voorbereidende activiteiten die er voor zorgen dat de leerlingen een goede start kunnen maken in groep 3 komen aan bod en zijn gekoppeld aan van tevoren vastgestelde doelen. Denk o.a. aan:

 • letter- en cijferherkenning;
 • de juiste klank koppelen aan het lettersymbool;
 • tellen en rekenen;
 • kennis van de dagen in de week, etc.

Het aanbod wordt afgestemd op basis van de voorkennis van de leerlingen en aangeboden in groepjes met dezelfde onderwijsbehoeften. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsplan

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt.

Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs.

Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden. Maar geeft ook antwoord op de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage.

Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

m

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds 1 januari 2021 zijn SKH en stichting Talent gefuseerd. De toch al intensieve samenwerking is hiermee ook formeel bekrachtigd.

Het doel van de samenwerking is dat er aanbod voor zowel opvang als onderwijs gegenereerd wordt voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Peutergroep De Zonnewijzer (voorheen: De kleine Waal) verzorgt voor ons de Vroeg en voorschoolse opvang. 

Terug naar boven