obs De Zonnewijzer

Het Gangwerk 58 1622 HC Hoorn

  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor schooljaar 2019/2020 zijn geen resultaten van de Eindtoets beschikbaar. In verband met de Covid-19 beperkingen is er dat schooljaar geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken op de Zonnewijzer gebruik van het CITO LVS, (Leerling Volg Systeem).

De resultaten geven niet alleen een indicatie van de beheersing van de stof van de leerlingen, maar geeft ons ook inzicht in hoeverre onze instructie doeltreffend ingezet is of dat (individuele) interventies in het onderwijsaanbod noodzakelijk zijn.

Buiten deze halfjaarlijkse Cito toetsen maken wij gebruik van de methodegebonden toetsen om te zien hoe de voortgang van de leerlingen verloopt. Deze resultaten worden ook met de leerlingen zelf gedeeld om henzelf inzicht te geven over wat ze al goed beheersen en waar ze nog meer instructie voor nodig hebben. Dat inzicht helpt hen en ons om te bepalen welke tussenstappen nog nodig zijn om tot het einddoel te komen.

Deze uitslagen worden drie keer per jaar geëvalueerd en indien nodig wordt het aanbod opnieuw vormgegeven. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen op De Zonnewijzer. Daarom creëren we met elkaar een sfeer van veiligheid en vertrouwen waarin kinderen zich tolerant opstellen ten opzichte van elkaar, een ander willen helpen en zich durven uiten.

Een sfeer waarin we met elkaar omgaan vanuit wederzijds respect, verantwoording voelen voor onszelf, ons gedrag en onze omgeving. Waarin we waarden meekrijgen die er voor zorgen dat we met elkaar, voor nu en later, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze omgeving en maatschappij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Verbinding en veiligheid
  • (Zelf)verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven