obs De Zonnewijzer

Het Gangwerk 58 1622 HC Hoorn

  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor schooljaar 2019/2020 zijn geen resultaten van de Eindtoets beschikbaar. In verband met de Covid-19 beperkingen is er dat schooljaar geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken op de Zonnewijzer gebruik van het CITO LVS, (Leerling Volg Systeem).

De resultaten geven niet alleen een indicatie van de beheersing van de stof van de leerlingen, maar geeft ons ook inzicht in hoeverre onze instructie doeltreffend ingezet is of dat (individuele) interventies in het onderwijsaanbod noodzakelijk zijn.

Buiten deze halfjaarlijkse Cito toetsen maken wij gebruik van de methodegebonden toetsen om te zien hoe de voortgang van de leerlingen verloopt. Deze resultaten worden ook met de leerlingen zelf gedeeld om henzelf inzicht te geven over wat ze al goed beheersen en waar ze nog meer instructie voor nodig hebben. Dat inzicht helpt hen en ons om te bepalen welke tussenstappen nog nodig zijn om tot het einddoel te komen.

Deze uitslagen worden drie keer per jaar geëvalueerd en indien nodig wordt het aanbod opnieuw vormgegeven. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

OP dit moment zijn vanuit DUO alleen nog maar de gegeven van het schooljaar 2021/2022 beschikbaar. Zodra deze gegevens voor het schooljaar 2022/2023 beschikbaar komen zullen deze worden gepubliceerd.

Totstandkoming van het schooladvies.

Voor het opstellen van een passend schooladvies worden er diverse bronnen gebruikt.  Er wordt hierbij gekeken naar de uitslagen en ontwikkeling op de LVS toetsen van meerdere jaren en de methode gebonden toetsen en naar kindkenmerken als werkhouding en sociaal emotionele ontwikkeling. Dit advies wordt opgesteld in een leerlingenbespreking waarbij behalve de leerkrachten ook de kwaliteitscoördinatoren en de directeur zitting hebben.

In februari wordt de doorstroomtoets  (vanaf februari 2024) afgenomen, waarna het definitieve advies wordt vastgesteld.

De overdracht naar het VO wordt gedaan door de leerkracht of indien nodig door de kwaliteitscoördinator.

Het tijdspad advisering is als volgt:

Eind groep 7: inzicht in uitstroom op basis van de tot dan toe bekende gegevens.

Groep 8: voorlopig schooladvies 

Februari groep 8: afname doorstroomtoets

Half maart groep 8: definitief schooladvies n.a.v de doorstroomtoets

Half maart - eind maart (er is één centrale aanmeldweek): alle leerlingen hebben zich ingeschreven voor een voortgezet onderwijsschool

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en vooral veilig voelen op De Zonnewijzer. Daarom creëren we met elkaar een sfeer van veiligheid en vertrouwen waarin kinderen zich tolerant opstellen ten opzichte van elkaar, een ander willen helpen en zich durven uiten.

Een sfeer waarin we met elkaar omgaan vanuit wederzijds respect, verantwoordelijkheid voelen voor onszelf, ons gedrag en onze omgeving. Waarin we waarden meekrijgen die er voor zorgen dat we met elkaar, voor nu en later, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze omgeving en maatschappij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Verbinding en veiligheid
  • (Zelf)verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven