obs De Zonnewijzer

Het Gangwerk 58 1622 HC Hoorn

  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Zonnewijzer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wilt u onze school met eigen ogen komen bekijken? U bent van harte welkom voor een rondleiding en we vertellen u graag meer in een persoonlijk gesprek. Maak een afspraak op 0229 218330.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Modern eigentijds onderwijs
  • Sterk pedagogisch klimaat
  • Groepsdoorbrekend werken
  • Aanbod afgestemd
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Scholen voor primair onderwijs hebben per 1 augustus 2021 een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod actief burgerschap en sociale cohesie te bevorderen.  Scholen hebben ruimte om zelf te bepalen hoe ze dit burgerschapsonderwijs inrichten waardoor ze kunnen aansluiten bij de eigen visie op leren. 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig voelen op De Zonnewijzer en daarom streven we naar een sfeer van veiligheid waarbij kinderen zich tolerant opstellen ten opzichte van elkaar, een ander willen helpen en zich durven uiten.

Wij maken voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruik van “ De Vreedzame School”. Een lesmethode waarbij kinderen onder andere leren gevoelens aan elkaar duidelijk te maken met bijbehorend gedrag. De lessen worden in groep 1 t/m 8 gegeven.

Kinderen leren ook problemen en conflicten uit te praten, eventueel met behulp van de leerkracht. Spelen voor eigen rechter wordt niet getolereerd (dat wil zeggen schoppen, slaan, schelden, kwaadsprekerij, pesten, cyberpesten e.d.) en heeft consequenties.

Als school hebben wij het standpunt dat problemen die zich op school voordoen ook op school, door school, worden opgelost. Uiteraard in samenspraak en in samenwerking met de ouders/verzorgers. Daarbij gaan we ervan uit dat alle direct betrokkenen de verantwoordelijkheid nemen die bij hun opvoedkundige rol hoort.


Terug naar boven