obs De Zonnewijzer

Het Gangwerk 58 1622 HC Hoorn

 • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van obs De Zonnewijzer

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Zonnewijzer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wilt u onze school met eigen ogen komen bekijken? U bent van harte welkom voor een rondleiding en we vertellen u graag meer in een persoonlijk gesprek. Maak een afspraak op 0229 218330.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • High Performance school
 • Modern eigentijds onderwijs
 • Sterk pedagogisch klimaat
 • Groepsdoorbrekend werken
 • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
267
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Burgerschap 

Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij vervullen. Voorbeelden hiervan zijn de consument, de verkeersdeelnemer en de burger in een democratische rechtstaat. Om in die taken en rollen goed te kunnen functioneren en deelnemen aan de samenleving, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over en inzicht te verwerven in, belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden en te weten hoe daarnaar te handelen.

Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen met diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren samenwerken. Met de gemengde leerlingenpopulatie die wij hebben, krijgen ze daar veel gelegenheid toe. 

Als school besteden we daarnaast actief aandacht aan:

 • democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes; 
 • participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten;
 • identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’.                                                                                                                   

Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te onderbouwen.

Actief burgerschap is van alledag en begint bij onszelf en de wijk waarin wij met elkaar wonen en werken. Op school werken wij met de methode van de Vreedzame School en bieden we activiteiten aan met een sociaal belang. Op die manier moedigen we kinderen op een positieve manier aan om bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap en levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en betrokken burgers.

Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn. Het programma streeft ernaar om kinderen te leren op een positieve manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en op school.

Burgerschap is ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school. 

In de praktijk zorgen de wekelijkse Vreedzame Schoollessen voor een sfeer van veiligheid en voorspelbaarheid waardoor kinderen zich niet alleen zelf veilig voelen, maar zich ook tolerant kunnen opstellen ten opzichte van elkaar, een ander willen helpen en zich durven uiten.

Kinderen leren ook problemen en conflicten uit te praten, eventueel met behulp van de leerkracht. Spelen voor eigen rechter wordt niet getolereerd (dat wil zeggen schoppen, slaan, schelden, kwaadsprekerij, pesten, cyberpesten e.d.) en heeft consequenties.

Als school hebben wij het standpunt dat problemen die zich op school voordoen ook op school, door school, worden opgelost. Uiteraard in samenspraak en in samenwerking met de ouders/verzorgers. Daarbij gaan we ervan uit dat alle direct betrokkenen de verantwoordelijkheid nemen die bij hun opvoedkundige rol hoort.

Meldcode

Onze school beschikt over een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht. De meldcode helpt de leden van ons onderwijsteam te reageren bij signalen van huiselijk geweld. Als u hierover vragen heeft kunt u zich altijd melden tot de directie of een van de twee kwaliteitscoördinatoren.

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de leden van ons onderwijsteam moeten doen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het protocol ligt ter inzage op school.


Terug naar boven