RKB Ter Does

Schoollaan 4 2355 BS Hoogmade

  • Hier werken de kinderen en houden we vieringen.
  • De werkplek voor groep 1/2.
  • Hier leren en werken onze oudste kinderen.
  • In de pauzes spelen de kinderen op ons uitdagende schoolplein.
  • Ons moderne gebouw met zonnepanelen is volledig klimaatneutraal.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren met en van elkaar
  • Kwaliteit en groei
  • Plezier in leren
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 Ter Does is de enige school in Hoogmade. Bijna alle kinderen die in Hoogmade wonen zitten op ter Does. Iedereen is welkom.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen zijn vanaf hun vierde verjaardag welkom op school. In overleg met ouders kan de schoolstartdatum aangepast worden. Kinderen die vier jaar worden in de laatste drie weken van het schooljaar, starten na de zomervakantie. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op ter Does vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor onze medewerkers. Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school?te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. 

Stichting Wij de Venen heeft samen met haar scholen, begeleid door medewerkers van de GGD, een beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld. Het beleidsplan is weergegeven in een Infographic en kunt u?via https://www.terdoes.nl/pagina/433838/Sociale+veiligheid downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen onze school.  

In het beleidsplan zijn drie basisregels op genomen, als uitgangspunt voor het gewenste gedrag dat we bij kinderen willen zien. Iedereen is anders en we horen er allemaal bij;? We helpen elkaar;? We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving. Aan het begin van ieder schooljaar besteden de leerkrachten veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen binnen het project "Goed van Start." Binnen dit project worden er de eerste vier weken activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

Kriebels in je buik: lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8; 

Het signaleringsinstrument 'KIJK', dat de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring (wordt gebruikt door zowel FloreoKids als ter Does, zodat warme overdracht van kinderopvang naar school gemakkelijk is); 

Kanjer Training, methode voor sociaal emotionele ontwikkeling;

Het SENSOA vlaggensysteem om om te gaan met grensoverschrijdend gedrag; 

KWINK onze methode voor sociaal emotioneel leren.

De algehele basis waarop bij werken met Coöperatief leren, Natuurlijk Sociaal en Breinvriendelijk onderwijs waar "veiligheid" een onderdeel van is. 

Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid door het afnemen van vragenlijsten van Scholen op de kaart bij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Go voor jeugd. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt. Indien 'Veilig Thuis' ingeschakeld wordt, dan wordt u te allen tijde vooraf geïnformeerd. 

Door de realisatie van het beleidsplan Sociale Veiligheid en de daaraan verbonden activiteiten heeft  ter Does het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.  Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat 'Welbevinden en Sociale Veiligheid' en 'Relaties en Seksualiteit'. Hiervoor zetten wij de al eerder genoemde activiteiten in. De Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op?www.gezondeschool.nl.

Terug naar boven