P.C. basisschool De Berkenschool

Berkenlaan 29 -31 3828 BN Hoogland

  • Kleuterplein en -ingang.
  • Hoofdingang en bovenbouwplein van de school
  • Middenbouwplein van de school.

Het team

Toelichting van de school

het team van de Berkenschool bestaat uit:

17 leerkrachten
3 onderwijsassistenten
1 intern begeleider
1 ICT coördinator/I-coach
1 rekenspecialist
1 leerkracht bewegingsonderwijs
1 schoolopleider
1 administratief medewerker
1 conciërge
1 directeur

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting werkt nauw samen met Transvita en de invalpool PiO. Bij langdurig verlof wordt Transvita ingeschakeld. Mederwerkers van Transvita hebben een vast contract binnen één van de samenwerkende stichtingen en zijn dus gemakkelijk inzetbaar voor een langere periode. Wanneer een leerkracht kort verlof heeft, bijvoorbeeld in verband met ziekte, een huwelijk of een overlijden, dan schakelen wij de invalpool PiO in. Zij kunnen op korte termijn aangeven of zij voor de korte tijd een vervanger op onze school kunnen aanstellen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroepen werken wij in heterogene groepen die intensief met elkaar samenwerken. Ons aanbod is thematisch. Via een thema dat dicht bij de belevingswereld van het jonge kind ligt, prikkelen we de ontwikkeling met spel, kring- en leeractiviteiten. Dat is zowel op taal-, reken-, motorisch, creatief, als sociaal-emotioneel gebied. De kinderen helpen mee aan het vormgeven van het thema. Dit gebeurt door na het introduceren van het project, met de kinderen te overleggen wat we nodig hebben voor dit thema en het dan met elkaar te verzamelen. De kinderen maken zelf ook spelmateriaal en helpen mee om de hoeken in te richten. In de hal waar de kleutergroepen aan grenzen, wordt ook ingericht volgens het thema, zodat de kinderen uit meerdere groepen daar met elkaar kunnen spelen. Door de kinderen zo te betrekken bij het onderwerp en alle leer- en ontwikkelingsgebieden in te zetten rondom het thema leggen we de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Naast het thematisch onderwijs geven we ook gericht voorbereidende lessen op gebied van rekenen, taal en schrijven. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overige onderwijstijd besteden wij aan studievaardigheden, schrijven, spelling, sociokring, GDO en burgerschap.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wanneer een leerling extra onderwijsbehoeften heeft, bekijken we hoe we deze leerling passend onderwijs kunnen bieden op school. Hiervoor werken we samen met o.a. het samenwerkingsverband en externe instanties. 

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, is er op onze school de Verdiepingsklas. Eens per week volgen zij samen met kinderen van hetzelfde denkniveau onderwijs dat een beroep doet op hun capaciteiten. De verdiepingsklas is voor kinderen uit groep 5 t/m 8.

Sommige kinderen hebben ondersteuning nodig bij iets dat school niet kan bieden. In sommige gevallen kan de benodigde ondersteuning wel geboden worden door externe instanties, te denken is aan een sociale vaardigheidstraining, logopedie, ergotherapie, bepaalde hulp bij dyslexie, enz. We proberen de hulp buiten school en op school op elkaar af te stemmen. Expertisecentrum Uniek kan veel van deze hulp bieden en is in onze school gevestigd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven