P.C. basisschool De Berkenschool

Berkenlaan 29 -31 3828 BN Hoogland

  • Kleuterplein en -ingang.
  • Hoofdingang en bovenbouwplein van de school
  • Middenbouwplein van de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van deze cijfers, dan nodigen wij u uit om een afspraak te maken met de directie. Wij informeren u graag.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten maken we gebruik van methodetoetsen en niet-methodetoetsen (bijvoorbeeld Cito) en we voeren observaties uit. Er zijn verschillende meetmomenten gedurende het schooljaar.

De methodetoetsen geven ons informatie over de beheersing van de doelen op korte termijn. De inhoud van de lessen wordt hierop aangepast. Elk blok/thema wordt afgesloten met een methodetoets.

De niet-methodetoetsen worden tijdens de hoofdmeting in januari en juni gedaan. De vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling, taalverzorging en technisch lezen worden dan getoetst.

Deze resultaten worden door het team en intern begeleider geanalyseerd op groepsniveau en leerling-niveau. De intern begeleider en directie analyseren deze resultaten op schoolniveau. Tijdens deze analyse worden naast de resultaten, ook de vaardigheidsgroei, ingezette interventies en informatie vanuit observaties bekeken. Deze uitgebreide analyse is de basis voor de groepsplannen.

In november en april doen we een tussenmeting voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning krijgen en waarbij we de leerontwikkeling en opbrengsten van de interventies in beeld willen brengen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven