P.C. basisschool De Berkenschool

Berkenlaan 29 -31 3828 BN Hoogland

  • Kleuterplein en -ingang.
  • Hoofdingang en bovenbouwplein van de school
  • Middenbouwplein van de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van deze cijfers, dan nodigen wij u uit om een afspraak te maken met de directie. Wij informeren u graag.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten maken we gebruik van methodetoetsen en niet-methodetoetsen (bijvoorbeeld Cito) en we voeren observaties uit. Er zijn verschillende meetmomenten gedurende het schooljaar.

De methodetoetsen geven ons informatie over de beheersing van de doelen op korte termijn. De inhoud van de lessen wordt hierop aangepast. Elk blok/thema wordt afgesloten met een methodetoets.

De niet-methodetoetsen worden tijdens de hoofdmeting in januari en juni gedaan. De vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling, taalverzorging en technisch lezen worden dan getoetst.

Deze resultaten worden door het team en intern begeleider geanalyseerd op groepsniveau en leerling-niveau. De intern begeleider en directie analyseren deze resultaten op schoolniveau. Tijdens deze analyse worden naast de resultaten, ook de vaardigheidsgroei, ingezette interventies en informatie vanuit observaties bekeken. Deze uitgebreide analyse is de basis voor de groepsplannen.

In november en april doen we een tussenmeting voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning krijgen en waarbij we de leerontwikkeling en opbrengsten van de interventies in beeld willen brengen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven