P.C. basisschool De Berkenschool

Berkenlaan 29 -31 3828 BN Hoogland

  • In de kleuterhal spelen de kleuters van de beide groepen. Er is ook een leestafel voor de leerlingen uit groep 3.
  • We hebben verschillende ingangen op onze school. De hoofdingang is voor bezoekers van de school.
  • Bij ons op school spelen verschillende groepen samen buiten. We hebben 3 pleinen met ieder een groen speeleiland.
  • Met GDO zorgen we voor een sociaal sterke groep. De sociokring is een onderdeel hiervan. Bezoek voor meer informatie onze website.
  • Op onze school bieden we kinderen een veilige plek om samen te ontdekken, te spelen en te leren.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u een beeld van onze missie, onze manier van lesgeven, de verschillende vakken die we geven en de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Dit SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 
Mocht u vragen hebben n.a.v. dit SchoolVenster neem gerust contact op met onze school. We vertellen u heel graag in een vrijblijvend kennismakingsgesprek meer onze school. 

Met vriendelijke groet,
Eefje Oosterhof
Directeur de Berkenschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Samen
  • Leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich daar veilig en gelukkig voelen. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier, in hetzelfde tempo of op hetzelfde niveau. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen met een gevoel van eigenwaarde, met het zicht op eigen mogelijkheden en beperkingen en met respect voor de medemens en de omgeving. Daarom gaat het op school niet alleen om kennis verwerven, maar ook om ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied. Alleen een kind dat zich prettig voelt kan optimaal leren. De leerkrachten werken elke dag aan de relatie met de kinderen. Dit begint al bij de start van de dag door ieder kind bij de deur persoonlijk te begroeten. Ook individuele gesprekjes met een kind als de leerkracht merkt dat er iets is of dit heeft gehoord van de ouders. Het werken volgens de principes van het groepsdynamisch onderwijs is hiervoor de basis.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven