P.C. basisschool De Berkenschool

Berkenlaan 29 -31 3828 BN Hoogland

  • Kleuterplein en -ingang.
  • Hoofdingang en bovenbouwplein van de school
  • Middenbouwplein van de school.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Berkenschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

De Berkenschool is een school waar wij je helpen om je te laten zien wie je bent en wat je betekent. Wij zoeken wat waardevol is in de ander en dat is aanstekelijk. Samen kleuren wij onze school, het dorp en de wereld! In dit kader vinden we het ook belangrijk om samen te werken met partijen buiten de school. Wij hebben een intensief contact met Kinderdagverblijf Dribbel en met het Farelcollege (voortgezet onderwijs). Samen geven we het onderwijs kleur!

Dit SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Krachtig
  • Samen
  • Wereldwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is een grotere instroom van 4- en 5-jarige leerlingen. We zien dan ook dat de school gaat groeien. De afgelopen 4 jaar zijn er veel onderwijsverbeteringen in gang gezet: methodes zijn vernieuwd, we hebben Engels ingevoerd vanaf groep 1, er is zorg voor kinderen die meer aan kunnen, we hebben veel aandacht besteed aan effectieve instructie en effectieve leertijd en we zijn in 2012 gestart met het continurooster. Door het werken met het continurooster zien we dat we effectiever les kunnen geven en dat het voor kinderen, ouders en leerkrachten veel rust geeft, wat het onderwijsleerproces van kinderen ten goede komt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven