CBS Het Galjoen

van Heemskerckstraat 32 9601 HD Hoogezand

Schoolfoto van CBS Het Galjoen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds een aantal jaren gebruiken we de eindtoets van Diataal. De score op de eindtoets moet een bevestiging zijn op het door ons gegeven schooladvies. Indien een leerling hoger dan verwacht scoort op de eindtoets, dan heroverwegen we ons schooladvies in overleg met leerling en ouders.

Naar aanleiding van de eindtoets maken we een analyse waaruit we enkele actiepunten vast stellen om ons onderwijs op een kwalitatief goed niveau aan te bieden aan de kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden via CITO toetsen gemeten. Deze worden geanalyseerd en beiden weer aanknopingspunten om ons onderwijs verder aan te scherpen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij besteden veel aandacht aan het welbevinden en het sociaal emotioneel leren van onze kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich gezien voelen, dat ze zich veilig voelen. Wij zijn van mening dat een kind alleen kan leren als het zich veilig voelt. Daarom begint het onderwijs bij ons met een veilig pedagogisch klimaat.  

We leren de kinderen aandacht hebben te hebben voor zichzelf, voor de ander en voor de omgeving. Dat ze leren wat vertrouwen is. Het vertrouwen in eigen kunnen en het vertrouwen in elkaar. Dat vinden wij belangrijk. Daarin willen wij als team een voorbeeld zijn voor de kinderen. Ook het plezier kunnen hebben met elkaar zien we als belangrijke sociale opbrengst. De kernwoorden vertrouwen, vriendelijk en verantwoordelijk zijn verweven in ons schoolklimaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Vriendelijk
  • Verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het inspectie rapport van het laatste bezoek in maart 2016 stond het volgende:  CBS Het Galjoen heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaafthet basisarrangement. De eindresultaten in de kernvakken zijn voldoende. Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen en is gericht op de brede ontwikkeling.

Er heerst een positief en stimulerend schoolklimaat.

Het team werkt vanuit een betrokken houding aan het verbeteren van het onderwijs. 

De leraren leggen de leerstof duidelijk uit en geven structuur aan de onderwijsleersituatie.

De leraren geven extra zorg aan leerlingen die dat nodig hebben, echter onvoldoende zichtbaar is of deze zorg passend is.

Wij zijn uiteraard erg blij met deze uitspraken van de inspectie. Uiteraard zijn wij ook met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Voor het volledige verslag verwijzen we u naar de site van de onderwijsinspectie. www.onderwijsinspectie.nl

Terug naar boven