CBS de Regenboog

Mars 1b 9602 KZ Hoogezand

  • Met de kanjertraining dragen wij zorg voor een veilig pedagogisch klimaat op De Regenboog.
  • Onze school (paarse entree) is onderdeel van Kindcentrum Woldwijck. Het eerste aardbevingsbestendige kindcentrum in de provincie Groningen.
  • Leren en spelen gebeurt in de school, maar ook buiten op het plein.
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voorheen werd op De Regenboog de eindtoets van het CITO gebruikt. Tegenwoordig gebruiken we 'Route 8' als eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van kinderen tussentijds te kunnen evalueren nemen we zowel methodetoetsen als methode onafhankelijke toetsen af. Voor deze laatste gebruiken we de zogenaamde CITO LVS-toetsen die twee keer in het jaar worden afgenomen. Het afnemen van deze toetsen zorgt ervoor dat we onze leerlingen kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden. Op deze manier is het mogelijk de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig en objectief te volgen. Veelal bevestigen deze toetsen het beeld dat de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooleindadvies maken wij op basis van de Plaatsingswijzer (gegevens Cito 3.0 voor groep 6 t/m 8) en de observaties van de leerkrachten. De eindtoets Route8 wordt afgenomen om het beeld dat de leerkracht heeft te bevestigen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen leren wat vertrouwen is. Vertrouwen in eigen kunnen en vertrouwen in elkaar. Wij zijn van mening dat een kind alleen dan kan leren als het zich veilig voelt. Daarom begint het onderwijs bij ons met een veilig pedagogisch klimaat. Op dat fundament bouwen wij ons school-zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • respect
  • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2017 bezocht de onderwijsinspectie onze school. De kwaliteit van het onderwijs op De Regenboog is voldoende. We hebben het vertrouwen van de inspectie en werken er dagelijks hard aan om dat vertrouwen te houden. We vinden het belangrijk dat de doorgaande lijn in ons onderwijs zichtbaar is. Met grote regelmaat analyseren we ons werk en trekken daaruit conclusies voor ons verdere handelen.

We zijn er trots op dat de uitvoering van de Kanjertraining en de kwaliteitszorg op onze school als 'goed' is beoordeeld. 

Terug naar boven