CBS de Regenboog

Mars 1b 9602 KZ Hoogezand

 • Met de kanjertraining dragen wij zorg voor een veilig pedagogisch klimaat op De Regenboog.
 • Onze school (paarse entree) is onderdeel van Kindcentrum Woldwijck. Het eerste aardbevingsbestendige kindcentrum in de provincie Groningen.
 • Leren en spelen gebeurt in de school, maar ook buiten op het plein.
 • Schoolfoto van CBS de Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de VCO Midden- en Oost Groningen bestaat een vaste en een flexibele invalpool. Via VABO wordt een aanvraag voor vervanging gedaan.

Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn, kijkt de school of het intern op te vangen is. In uiterste gevallen wordt een groep naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het bestuur
Onze school wordt bestuurd door het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost-Groningen. (VCO Midden- en Oost-Groningen) Van deze vereniging kunnen ouders/verzorgers lid of donateur worden. Als u lid wilt worden, dan vragen wij u in te stemmen met grondslag en doel van de vereniging.

De grondslag en het doel van de vereniging zijn de bouwstenen om de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen echte en hechte levensgemeenschappen van mensen te doen zijn waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn! Scholen die een goede voorbereiding zijn op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding vraagt, maar boven alles kwaliteit in MENS-ZIJN!

Het lidmaatschap houdt in, dat u verkozen kunt worden  in de schoolcommissie. U steunt daarmee niet alleen de VCO Midden- en Oost-Groningen, ook de schoolkas heeft er baat bij. De minimum bijdrage voor leden bedraagt € 7,50 per kalenderjaar. U kunt ook donateur worden. De minimum bijdrage voor donateurs bedraagt € 5,00 per kalenderjaar. Deze bijdragen ontvangen wij als school volledig van de vereniging terug. Het geld wordt besteed voor activiteiten binnen de school. Jaarlijks verstuurt de VCO Midden- en Oost Groningen een brief met een betalingsverzoek voor het  lidmaatschapsgeld of de donateursbijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie van de school of bij leden van de schoolcommissie.

Het lidmaatschap eindigt niet automatisch wanneer uw kind(eren) de basisschool verla(a)t(en). U kunt het lidmaatschap  beëindigen door een e-mail te sturen aan het secretariaat van de VCO Midden- en Oost-Groningen (info@vcomog.nl) of schriftelijk naar: VCO Midden- en Oost-Groningen, Postbus 35, 9665 ZG te Oude Pekela.

De VCO Midden- en Oost-Groningen bestuurt de volgende scholen voor christelijk basisonderwijs:

CBS De Wegwijzer Bellingwold, CBS Mons Sinaï Heiligerlee, CBS De Loopplank Blijham, CBS De Lichtboei Oostwold/Midwolda, CBS Annewieke Scheemda, CBS De Parel Muntendam, CBS Het Baken Westerlee, CBS De Wegwijzer Slochteren, CBS Groen van Prinsterer Nieuwe Pekela, CBS De Vossenburcht Winschoten,  CBS De 7Sprong Oude Pekela, CBS Maranatha Winschoten, CBS ‘t Haimstee Veendam, CBS De Wegwijzer Zuidbroek, CBS De Kern Veendam, CBS De Regenboog Hoogezand, CBS Het Galjoen Hoogezand, CBS De Hoeksteen Hoogezand, CBS De Zonnewijzer Siddeburen en samenwerkingsschool Dorpsschool Meeden 

Het Collega van Bestuur
Het College van Bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen wordt gevormd door:     

 • Mevr. A. Boer (Angelique) – tel: 0597-647389  

De Raad van Toezicht

 • Voorzitter Mevr. M. Poort. (Marieke), Siddeburen
 • Secretaris Dhr. F. Kupers (Freek)Oostwold
 • Penningmeester Dhr. J. Matzinger (Jörg), Slochteren
 • Lid Dhr. E. Stam (Erik), Ten Boer Lid
 • Mevr. A. Wierenga (Anneke), Veendam

De ledenraad
De algemene vergadering/ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van de afdelingen worden gekozen. In de statuten staat opgenomen dat voor iedere onderwijsinstelling die van de vereniging uitgaat een afdeling en schoolcommissie (artikel 14 van de statuten) wordt ingesteld. Iedere afdeling kiest uit haar midden één lid en één plaatsvervangend lid voor de ledenraad.

Het directieberaad en het College van Bestuur
De directeuren van de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen vormen samen het directieberaad. Dit directieberaad overlegt maandelijks over de gang van zaken binnen de vereniging en probeert de gezamenlijke belangen van de scholen te behartigen. Het College van Bestuur vormt het dagelijks bestuur van het directieberaad.

Het verenigingskantoor is gevestigd in Oude Pekela, Scholtenswijk 10 | Postbus 35 - 9665 ZG  Oude Pekela.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande opsomming is globaal. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De landelijke vakken worden op De Regenboog binnen de urennorm gegeven. Bovenstaande opsommig is globaal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

 • reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
 • scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek);
 • scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
 • er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.

Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld.

Ondersteuning aan leerlingenAlle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. Het school ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school.

De besturen van de scholen hebben er voor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en de scholen de gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis- en extra ondersteuning verder uit te werken en te versterken.

Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs* moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie voor Passend Onderwijs).

Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl) onder de button ‘Commissie van Advies’. U kunt uiteraard ook bij de school en/of het ondersteuningsteam van de VCO Midden- en Oost-Groningen (VESTE) terecht voor meer informatie (mail: veste@vcomog.nl). [1] Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.

* Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.

Passend onderwijs
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Informatie over passend onderwijs in onze regio kunt u lezen op https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/ Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie voor ouders.

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Speciaal voor ouders met vragen over passend onderwijs is er het adviespunt van Ouders & Onderwijs, telefoonnummer 088-6050101. Voor meldingen van zaken die niet goed gaan op het gebied van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij het meldpunt van Ieder(in), telefoonnummer 085 – 400 70 22.

Vanuit VCO Midden- en Oost-Groningen is er een regievoerder zorgplicht, vertegenwoordigd in ons expertise team VESTE.

Contactgegevens van de Commissie van Advies:
Telefoon: 06-48214378 mail
CvA: info@cvagroningen.nl
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01
Postadres: Postbus 138, 9640 AC Veendam
Directeur bestuurder: Roel Weener
Telefoo: 06-12060863
E-mail: roel@wkonderwijsadvies.nl
Website: www.passendonderwijsgroningen.nl


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben de ambitie om de komende jaren een rekenspecialist in de school te hebben die kan kijken naar en adviseren over de extra ondersteuningsbehoefte bij leerlingen met rekenproblemen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het Kindcentrum Woldwijck is KaKa, organisatie voor kinderopvang en peuterspeelzaal, gehuisvest. Wij werken op een prettige manier met hen samen en zijn gericht op een goede afstemming, met als doel een doorgaande lijn in de (taal) ontwikkeling voor kinderen die vanuit de peuterspeelzaal naar onze school doorstromen. Op deze manier verloopt de overgang naar groep 1 van de basisschool voor kinderen van de peuteropvang vloeiend en kunnen ze met een goede basis aan de basisschool beginnen.

Op de peuteropvang wordt, net als in de kleutergroepen van De Regenboog, gewerkt met thema's. Verder wordt de ontwikkeling van het jonge kind op De Regenboog gestimuleerd en geregistreerd met behulp van de methode Onderbouwd. Deze methode biedt een gestructureerd aanbod van de leerdoelen, voor taal, rekenen en motoriek van de kleuters. Doelbewust wordt ontwikkelingsmateriaal ingezet en wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. Spelend leren staat voorop. 

Terug naar boven