Obs Het Rastholt

Tilber 9 7908 PB Hoogeveen

Schoolfoto van Obs Het Rastholt

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professioneel leren team!
  • Ondernemend leren!
  • Zelfsturing van leerlingen!
  • Gouden 7: KIVA school!
  • Vitale school!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Rastholt is een groeischool.

Op de peildatum 1 oktober 2021 telt de school rond de 98 leerlingen. Schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met 5 groepen:

onderbouw groep 1, onderbouw groep 2, middenbouw groep 3-4, middenbouw groep 5-6 en bovenbouw groep 7-8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod is voor iedere groep beschreven, het aanbod omvat alle ontwikkelingsgebieden.  

Het Rastholt is daarnaast een school met ruimte voor ideeën van de leerling. In de onderbouw komt dit aspect naar voren tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal en bij het spel in de gymzaal en op het speelplein. De kinderen kunnen zelf keuzes maken en daarin hun eigen ideeën vormgeven. Het zelf keuzes maken wordt gevoed door een rijke leeromgeving waarin spel- en taalhoeken, een thema-wisselhoek en een computerhoek zijn. De hoeken worden steeds onder de aandacht van de kinderen gebracht via de zogenaamde hoekstimulans. Dit gebeurt ook in de motivatiekring van de speelwerkles. Daarnaast wordt er gewerkt met een weektaak. Kinderen moeten leren dat er ook ‘eisen’ worden gesteld. Naast de weektaak hebben de kinderen ruimte voor eigen keuzes. De leerkracht zorgt voor een rijke leeromgeving.   

De meeste aandacht in de groepen 3, 4 en 5  gaat uit naar het beheersen van lezen, schrijven, taal en rekenen. Immers, zonder goede kennis van deze vier vakken zullen de leerlingen veel moeilijkheden ondervinden. We besteden ook tijd aan het leren praten en aan het goed luisteren naar anderen.     

Kennisverwerving staat  hierbij centraal:  

taal             - mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken & lezen en nadruk op begrijpend lezen  

rekenen       - inzicht geven in het praktische oplossen van problemen   

zaakvakken  - wereldkennis, historisch (geschiedenis), geografisch (aardrijkskunde) en milieubewust (biologie/natuurkunde)                

Taal  

Voor taal hebben wij een doorlopende lijn voor de hele school. De gebruikte, kerndoel dekkende  methodes zijn Kleuteruniversiteit, Leerlijnen van Parnassys, Veilig Leren Lezen (nieuwe versie), Taal op Maat en Spelling op Maat.   

Vanuit de onderbouw werken wij met Kleuteruniversiteit en vanuit tussendoelen en leerlijnen. We werken met thema’s. De kinderen worden  planmatig gevolgd. Door de kinderen goed te volgen, kunnen de kinderen zo goed en breed mogelijk begeleid worden in hun eigen ontwikkeling. Tijdens het thema staat een prentenboek centraal. Taal heeft een centrale rol. Het prentenboek is een rode draad en ondersteunt het aanbod aan nieuwe woorden.  Drie keer per week wordt er uit de Map Fonemisch Bewustzijn gewerkt, een voorbereiding op het technisch lezen.  Voor de woordenschatlijn werken alle groepen  met een woordenmuur ( rode bord) . Door het werken met de  taalmuur maken de kinderen kennis met de woorden die in de methode of prentenboek worden gebruikt. Aan de hand van een vast stappenplan worden de woorden aangeboden ( viertakt didactiek).     

Begrijpend  lezen  

Voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip XL. Actuele teksten die we aan de hand van een vast stappenplan doornemen en behandelen. Dit schooljaar stappen we over naar Nieuwsbegrip Goud om zo het begrijpend lezen te optimaliseren.   

Rekenen  

Het rekenen heeft in de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Natuurlijk worden er nog steeds rijtjes sommen geoefend - optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Maar er wordt ook veel tijd besteed aan het inzichtelijk rekenen. We werken met de kerndoel dekkende methode ‘Nieuwe versie Wereld in getallen (3-8). Ondersteunend wordt gebruik gemaakt van Met Sprongen Vooruit (MSV) schoolbreed. Een methode die sterk is gericht op automatiseren. Voor groep 1-2 starten we dit jaar met Kleuteruniversiteit en volgen we de leerlijnen van ParnasSys. Het schooljaar 2021-2022 werken wij met Bareka om zo het stapelen van kennis en vaardigheden te vergroten aan de hand van een gevisualiseerd ‘’Rekenmuurtje’’ en implenteren wij een nieuwe rekenmethode.

 Zaakvakken  

Vanaf groep 5 komen de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs aan bod. Hierbij maken we gebruik van de  digitale methode Zaken (Tijdzaken, Natuurzaken en Wereldzaken).   Zaken is een actuele, digitale methode. De verwerking is met behulp van werkboeken.  Daarnaast gebruiken we Schooltelevisie als ondersteuning.   

Voor Engels gebruiken we schoolbreed de  digitale methode Groove.me  We richten ons op het ontwikkelen van vaardigheden waarmee ze deze taal op een eenvoudig niveau gebruiken als communicatiemiddel Verder leren de kinderen  de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving (internationaal communicatiemiddel). Dit doen we aan de hand van actuele liedjes!   

Voor Verkeer hebben we de volgende doelstelling: het onderwijs in het verkeer is erop gericht dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het verkeer en groepsprocessen. We werken thematisch aan verkeer. We hanteren een doorgaande lijn vanuit  de Jeugdverkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Verder zijn we als school in het bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). De directie, leerkrachten en ouderraad van Het Rastholt vinden het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor verkeerseducatie en een veilige schoolomgeving. Er worden elk jaar diverse verkeersactiviteiten georganiseerd voor alle groepen, afgestemd op de leeftijd van de kinderen en het lesprogramma dat ze volgen. Een verkeers-oudergroep overlegt hierover en de verkeersouders verzorgen de informatie richting de school, ouders en kinderen. Bij alle vakken is het mogelijk, dat gebruik gemaakt wordt van geschikte t.v.-series, uitgezonden door de Teleac/NOT.  

Expressievakken zijn er door de hele school. U moet hierbij denken aan tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Ook bij deze vakken willen we de talenten van onze leerlingen laten opbloeien.  De focus komende jaren ligt bij het muziekonderwijs. Vanuit ICC maar ook het muziekakkoord zijn er meerdere impulsen.   

ICT, computational thinking en digitale geletterdheid.

Alle leerlingen van obs Het Rastholt zijn aan het einde van groep 8 voldoende vaardig in het gebruik van Word,  PowerPoint en het gebruiken van Internet als bron van informatie. ICT is onderwijsondersteunend en ontwikkelend. We maken in alle groepen gebruik van de onderwijsondersteunende en ontwikkelende software. Het gebruik van de computerprogramma’s krijgt een vaste plaats in de dagtaak. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord, waarmee de leerstof interactief kan worden aangeboden. Door de leerlingen worden de computers gebruikt ter ondersteuning van de verschillende vakken. Dit kan regulier of remediërend (ondersteunend) zijn. We gebruiken programma’s die zoveel mogelijk aansluiten bij de leermethoden. De leerlingen werken met programma’s die de verschillende leeronderdelen ondersteunen op het gebied van rekenen, lezen, spelling, topografie en computervaardigheden. Vanaf groep 4 maken de leerlingen hun rekenwerk en (een deel van de) spellingoefeningen op een tablet. We hebben ons aangesloten bij Snappet.  Voor meer informatie zie: www.snappet.org   

Programma  Vakgebied  

Groep 1/2: Kleuteruniversiteit (app) Taal  Kleuteruniversiteit (app) Rekenen   

Groep 3: Veilig leren lezen Kim-versie  Lezen  Taal op maat, Spelling op maat Taal  / Spelling Wereld in getallen  Rekenen  Zaken Zaakvakken  

Groep 4/5: Word  Tekstverwerking  Nieuwsbegrip XL  Begrijpend lezen  Taal op maat, Spelling op maat Taal / Spelling  Wereld in getallen Rekenen Zaken Zaakvakken 

Groep 6/7/8: Word  Tekstverwerking  PowerPoint  Tekstverwerking/presenteren  Nieuwsbegrip XL  Begrijpend lezen.  Taal op maat, Spelling op maat Taal / spelling Wereld in getallen Rekenen Zaken Zaakvakken NOG BEKIJKEN!

Gymnastiek  

De gymlessen worden gegeven in de sporthal ‘Trasselt’. De kinderen hebben sportschoenen (geen zwarte zool) en sportkleding nodig. Na de les is er voor de kinderen gelegenheid om zich op te frissen. De lessen worden op maandag gegeven door de eigen leerkracht en op woensdag door de vakleerkracht Dick Zwiers. Mocht uw kind zijn/haar gymkleren vergeten zijn (en er is geen mogelijkheid om de kleren op te halen of te laten brengen) dan is er kleding beschikbaar op school. Na de gymles krijgt uw kind de kleding mee naar huis.    

De groepen 1-2 hebben dagelijks spel en beweging. De lessen zijn buiten, in het speellokaal of in de sporthal. De kinderen hebben gymschoenen nodig (geen zwarte zool, graag met klittenband) die op school blijven. Gymkleren mogen, maar zijn niet verplicht. De gymtassen worden voor elke vakantie meegegeven naar huis. Op woensdag krijgt  ook groep 1-2  gym van de vakleerkracht in het speellokaal. 

Groep 3-8 krijgt twee x per week (maandag en woensdag) gymonderwijs gedurende 45 min. De vakleerkracht werkt aan de hand van een vakwerkplan aan een opbouwende lijn voor gymnastiekonderwijs. Er is een samenwerking tussen de gymleerkracht en de groepsleerkracht. Zij stemmen het gymonderwijs op elkaar af.  We zijn in het bezit van het themacertificaat Bewegen &Sport (Gezonde school) tot 2022.  

Techniek  

e komende jaren zal techniekonderwijs meer en meer deel gaan uitmaken van ons totale onderwijs. Dit jaar krijgen de kinderen uit groepen 7 en 8 meerdere technieklessen vanuit het Voortgezet Onderwijs. Verder werken we vanaf dit jaar samen met V.O en Betapunt Noord.  We gaan werken met een techniekkar, waarbinnen de doorgaande leerlijn (TTE) van techniek valt.  De programmeerlijn is voor groep 1-8 aanwezig. Vanuit BIJEEN werken we met een techniekbeleidsplan. We leren de leerlingen programmeren met behulp van de Coderups (gr 1-2), Beebot (gr 3-4) en via de methode “Bomberbot” (gr 5-6). In groep 7-8 werken we toe naar het leren omgaan met bijvoorbeeld een 3D-printer.  

Actief burgerschap, sociale en emotionele ontwikkeling  

De school staat midden in de samenleving, alleen al door de kinderen. Daar ondervinden ze rechtstreeks de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Kinderen leren op school om te gaan met verschillen en overeenkomsten en om te leren samenwerken met anderen op basis van gelijkheid.  Het Rastholt biedt bv. gastlessen, leerlingenzorg en gezamenlijke acties om gemeenschappelijke belangen te ervaren. Hierbij kunt u denken aan de plantenactie (om geld voor school in te zamelen), maar ook MOID bv. de restaurantdagen voor de buurt en ouders.  Onder sociale competenties vallen de volgende vaardigheden:  zelfbeeld, zelfstandigheid, omgaan met emoties (sociaal emotionele ontwikkeling)  samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten, etc.(sociale vaardigheden), zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven