obs Het Spectrum

Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen

Schoolfoto van obs Het Spectrum

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaat is duurzaam groen! 

Het Spectrum scoort duurzaam groen kijkend naar de eindtoets vorig jaar en het gemiddelde van de drie jaren. Wij zijn daar enorm trots op!

In Parnassys is dit via Ultimview goed te zien. In de schoolrapportage zijn de scores dieper bekeken. Wij stellen hogere schooldoelen, zoals het verhogen van het 1F niveau. De signaleringswaarden zijn inspectiewaarden.

Schooljaar 22-23: 86,7% 1F, 45,8% 2F/1S = Boven signaleringswaarden, bovengrens en landelijke norm 

Schooljaar 21-22: 87% 1F, 48% 1F/2S = Boven signaleringswaarde, bovengrens en landelijke norm 

Schooljaar 20-21: 86% 1F, 40,8% 2F/1S = Boven signaleringwaarde, bovengrens en landelijke norm 

(Signaleringswaarde Inspectie 85% 1F, 33,9% 1F/2S)

Wat is de eindtoets?

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht, dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Voor Het Spectrum is de eindtoets een analyse-middel om het onderwijs nog beter te geven en continu te verbeteren waar nodig. Aan de hand van de toets wordt geanalyseerd waar mogelijke verbeterpunten zitten en wat nog beter vorm gegeven kan worden. Dit wordt weer verwerkt in het nieuwe schooljaarplan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Rapporten

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport, met de schoolresultaten van de afgelopen periode. We werken in alle groepen met gradaties. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen vak- en vormingsgebieden. Dat betekent dat we naast de leerprestaties van uw kind ook de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengen. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de toetsresultaten van uw kind (staan in het rapport). Het rapport mag u mee naar huis nemen. Naast de rapportgesprekken in februari en juni, houden we in september een extra gespreksronde ( omkeergesprekken). De kinderen krijgen dan geen rapport, maar u wordt wel uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht van uw kind.  

Toetsen

De leerlingen van groep 1 t/m 8 worden regelmatig getoetst. Naast methodegebonden toetsen worden methode-onafhankelijke toetsen (o.a. Cito) gebruikt. De resultaten worden overzichtelijk op schema gezet en geven de leerkracht goede informatie over de leerstofbeheersing van elk kind. De leerkrachten bespreken de groepsresultaten samen met de intern begeleider. Er wordt speciaal aandacht gegeven aan kinderen met zwakke of zeer goede resultaten. We meten de vaardigheden van de kinderen op vaste momenten. In de toetskalender staat een jaaroverzicht van alle toetsen gedurende het schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het Spectrum heeft in het schooljaar 2022-2023 volgens alle normen goed gescoord. De uitstroom naar het voortgezet Onderwijs was als volgt: 

HAVO 15,4 %

MAVO 30,8%

VMBO Kader 30,8%

VMBO Basis 23,1 % 

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vreedzame school: samen leren en leven

Onze school is een Vreedzame school. Wij helpen kinderen te ontdekken wie zij zelf zijn en anderen te respecteren. Want elk kind doet ertoe en elk kind kan positief het verschil maken. Het Spectrum helpt leerlingen om goed samen te leven met anderen, op school en daarbuiten. We stimuleren kinderen om zich verantwoordelijk en betrokken te voelen. Ook besteden wij veel aandacht aan samenwerkend leren. De Vreedzame school is een programma voor sociale competentie en burgerschap. Wij zien de school en klas als leefgemeenschap, waarin kinderen worden gehoord, zich gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratische burger te zijn.  

Wij werken samen aan de 3 uitgangspunten (regels) van de Vreedzame School:

-        Wij werken en spelen samen

-        Wij gaan respectvol met elkaar om

-        Wij zorgen voor rust in de school

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij werken en spelen samen
  • Gaan respectvol met elkaar om
  • Wij zorgen voor rust op school

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eind november van het schooljaar 2022-2023 is Het Spectrum bezocht door een extern auditteam. Alle indicatoren van het nieuw onderzoekskader van de inspectie zijn voldoende bevonden. Wij zijn hier enorm trots op! Verbeterpunten nemen wij mee in het koersplan 2023-2027. 

De inspectie van het onderwijs bezocht in de maanden februari en maart 2020 stichting Bijeen, de stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Hoogeveen.

Onder stichting Bijeen vallen dertien openbare basisscholen in en om Hoogeveen én een locatie voor onderwijs aan anderstaligen. In het kader van het vierjaarlijks onderzoek heeft de inspectie onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Tijdens het onderzoek heeft de inspectie:

Documenten gelezen en geanalyseerd.

Uitgebreide gesprekken gevoerd met het bestuur.

Verificatieonderzoeken gehouden op vijf scholen.

Een gesprek gevoerd met het DB van de GMR.

Een gesprek met een afvaardiging van de Raad van Toezicht.

Het financieel beheer onderzocht op de standaarden “continuïteit” en “rechtmatigheid”.

De naleving van de leerplichtwet gecheckt. Zowel op het gebied van kwaliteitszorg, financiën en leerplicht oordeelde de inspectie met “voldoende of goed”. De oordelen n.a.v. het verificatieonderzoek op de scholen waren als volgt: acht keer een “voldoende” en elf keer een “goed”.

Met genoegen bieden wij dit eindrapport aan op de website van bijeen: www.bijeen-hoogeveen.nl. Het doet recht aan de kwaliteit van onze scholen en de financiële positie van onze stichting. Dagelijks spannen alle juffen en meesters, alle medewerkers, zich professioneel in om het beste uit ieder kind te halen. En dat in een warm bad, waar kinderen zich fijn, veilig en uitgedaagd voelen. Dat blijven we doen, nu en in de toekomst!

Terug naar boven