obs Het Spectrum

Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen

Schoolfoto van obs Het Spectrum

Het team

Toelichting van de school

Specialisten binnen het onderwijsteam:  

Intern Begeleider/ Taakspel: Nienke Wassens

Stuurgroep Vreedzame school: Sanne Benjamins, Marijn Boon en Nienke Wassens 

Taalcoördinator: Iris Snijder en Bertine Zegeren

Rekencoördinator: Sanne Benjamins

Leescoördinator: Nienke Wassens

ICT-er: Ellen van Oosten

Techniek / NME: Lisette van den Berg

ICC-er: Bertine Zegeren

Talent coördinator: Bertine Zegeren

Doorgaande leerlijn PSZ-PO: Marijn Boon

PR coördinator: Joost Wolting 

Feedback/ Formatief toetsen: Stephanie Schutte en Nienke Wassens

De directeur is geregistreerd bij schoolregister (RDO) met meerdere kwalificaties.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verzuim op Het Spectrum is gericht op minimaal tot geen verzuim. Het Spectrum streeft ernaar zoveel mogelijk lessen door te laten gaan en kijken naar alle mogelijkheden. Wij proberen intern de vervanging te regelen. Ons bestuur maakt gebruik van de vervangingsmanager en een vaste invalpool voor het geval er een leerkracht ziek wordt of bijzonder verlof heeft. Bij ziekte wordt er zo snel mogelijk een oplossing gezocht. Als er geen vervanger is, verdelen wij de groep indien mogelijk, anders moet de groep naar huis. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien u geen opvang heeft, blijft uw kind op school in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Spectrum is ondergebracht in de Brede School ‘De Zuiderbreedte’.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wat is Onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.   Er zijn wettelijke eisen gesteld aan het aantal uren waarin de school onderwijs biedt. Een kind op de basisschool moet in de 8 jaren dat hij naar school gaat 7520 uren onderwijs krijgen.

Het Spectrum werkt met een continurooster: alle groepen maandag t/m vrijdag van 8.30-14.15 uur. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze pedagogische onderlegger, de lessen van de vreedzame school, zijn ook in andere lessen geïntegreerd binnen ons onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.  

Juiste ondersteuning voor het kind

Het Spectrum heeft meerdere gediplomeerde (of in ontwikkeling tot) specialisten binnen het team. Hierdoor kunnen alle leerlingen gerichte, afgestemde ondersteuning krijgen. We werken vooral effectief door het geven van korte instructie en met name te richten op feedback/reflectie en onderwijsgesprekken.  

Ononderbroken ontwikkeling

Voor een goede ontwikkeling van de leerlingen vinden we de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen erg belangrijk. Hieraan wordt veel tijd en aandacht besteed. Beginnend in groep 1 en 2 is er veel aandacht voor de taalontwikkeling. Onder andere in de kring, in hoeken en door ontwikkelingsmaterialen. Ook zijn er activiteiten die voorbereiden op lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk is het belangrijk dat de ontwikkeling van de leerlingen zonder problemen verloopt. Wanneer dat niet het geval is, moeten de problemen zo spoedig mogelijk opgespoord en verholpen worden. Daarom is het nodig de leerlingen te observeren en te toetsen. We gaan hierbij uit van de leerlijnen van ParnasSys.

In de groepen 1 en 2 wordt bijgehouden hoe de ontwikkeling verloopt op het gebied van taal, werken, spel en motoriek. Ook wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling geobserveerd. Daarnaast hanteren wij thema’s uit de methode Kleuteruniversiteit, fonemisch bewust zijn, gecijferd bewustzijn, Parnassys Leerlijnen en aanbod van de Vreedzame school (aanbod op sociaal/ emotioneel gebied). Dit bovenstaande sluit goed aan bij het systeem ParnasSys waar we qua administratie en volgsysteem mee werken.  

In de groepen 3 tot en met 8 zijn bij de verschillende leermethodes methodegebonden toetsen. Daarnaast worden jaarlijks op vaste tijdstippen methode-onafhankelijke CITO toetsen afgenomen voor lezen, rekenen en spelling. De resultaten van deze methodeonafhankelijke Cito-toetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. In groep 8 wordt deelgenomen aan de IEP-toets (vanaf schooljaar 2021-2022). De resultaten worden geanalyseerd en geven de leerkracht goede informatie over de leerstofbeheersing van elk kind. De leerkrachten bespreken de groepsresultaten samen met elkaar en met de interne begeleider. Samen kijken we of ons onderwijsaanbod overeenstemt met de behoeften van de leerlingen. Daar waar nodig wordt dit bijgesteld. Vanzelfsprekend wordt u (als ouder) ook over de vorderingen en resultaten geïnformeerd. De vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in rapporten. Vanaf groep 2 ontvangen de leerlingen twee keer per jaar een rapport. Hierin ziet u de schoolresultaten van de afgelopen periode. In maart en juli worden de vorderingen van de leerling met u besproken.

Zodra een leerling wordt ingeschreven op school, wordt een (digitale)leerlingenmap aangelegd. Hierin staan de persoonlijke gegevens, de toets- en rapportgegevens, de leerlingenbesprekingen, speciale onderzoeken en gesprekken met ouders. Deze leerlingenmap wordt beheerd door de groepsleerkracht. We gaan uit van de leerlijnen en de referentiekaders. Binnen het openbaar onderwijs hebben we een Cito-basispakket afgesproken. Dit houdt in dat op elke openbare school binnen de gemeente Hoogeveen dezelfde Cito-toetsen worden afgenomen aan de hand van een vaste planning op de toetskalender. Vervolgens komt het in het (digitaal) zorgdossier. Zo zijn we in staat de resultaten van meerdere jaren kritisch te bekijken en trends te ontdekken.  

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Wij werken opbrengstgericht en vergelijken de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In de zorgjaarplanning staat onze zorgstructuur en het planmatig volgen van de zorg uitgebreid beschreven. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP MONPAS) staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.  

Zicht op zorg

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met instructiekaarten. Alle leraren beschikken over een instructiekaart met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een instructiekaart op. De instructiekaart wordt verwerkt in de planning met de begeleidingstabel. We volgen de zorg planmatig en hebben een jaarplanning voor de zorg. Twee keer per jaar presenteert het team de groepsopbrengsten en presenteert de IB-er de schoolresultaten en bijbehorende analyse. Samen brainstormen we over het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van het individu, de groep en de school. In MONPAS brengen we de zorg in kaart.  

GROEPSANALYSE -> INSTRUCTIEKAART -> WEEKPLANNING MET BEGELEIDINGTABEL /ANALYSES per vakgebied

De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Expliciete Directe Instructie (EDI). Komend schooljaar ligt de focus op het didactisch handelen.

Zorgstructuur

We volgen planmatig de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leerkracht). Formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (3 x per jaar). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leerkrachtgedrag) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. Er is een toets kalender en een zorgjaarplanning.   

School- en groepspresentaties

De zorgbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Het Spectrum hanteert een School ondersteuningsplan (SOP).  

Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven.  

School ondersteuningsprofiel (SOP)

In het school ondersteuningsprofiel (SOP) in MONPAS (te vinden op onze website) hebben wij omschreven hoe wij omgaan met de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen.

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is het streven naar thuisnabij onderwijs voor elk kind. Het uitgangspunt is om kinderen met en zonder beperkingen zoveel mogelijk een plek te bieden op een reguliere basisschool en slechts bij uiterste noodzaak te verwijzen naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. Op Het Spectrum komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de specifieke ondersteuningsbehoeftes van ieder kind. We doen dit enerzijds door, na constatering van een probleem, snel accurate hulp te bieden. Anderzijds werken wij preventief waardoor we eventuele problemen trachten te voorkomen. Dit realiseren we door veel aandacht te besteden aan het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht en daarnaast door het maken van adequate keuzes van goede lesstof en methodieken. Indien het blijkt dat de ingezette interventies niet voldoende werken en dat we voor een leerling extra hulp nodig hebben wordt dit bovenschools of via het samenwerkingsverband aangevraagd. We zullen ouders altijd betrekken bij deze hulpvragen en bespreken leerlingen niet zonder toestemming van ouders met deskundigen buiten de school.

Zorgplicht

Sinds 1 augustus 2014 hebben de scholen (besturen) zorgplicht. Dit wil zeggen dat de school, of het bestuur van de school, een passende plaats moet zoeken als de leerling extra ondersteuning nodig heeft en de school waar de leerling nu zit, of aangemeld is, die ondersteuning niet kan bieden. De school zal dit vanuit het ondersteuningsprofiel beargumenteren. Ouders van kinderen met specifieke (onderwijs)behoeften willen graag een bewuste keus maken voor een school die het beste bij hun kind past. Dat kan de school in de buurt zijn of een speciale basisschool. Kiezen ouders voor onze school, dan zal de school samen met de ouders bepalen of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft de school de plicht om samen met de ouders een geschikte school voor het kind te vinden Dit kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Wij gaan uit van basisondersteuning, extra ondersteuning en speciale zorg

Basisondersteuning

Voor de meeste leerlingen is de basisondersteuning voldoende. Het onderwijs stemmen wij af op de onderwijsbehoefte van de leerling, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen op het gebeid van aanbod, tijd, instructie en verwerking. Soms is hiervoor korte of wat langere ondersteuning nodig, wat ook valt onder de basisondersteuning zoals een regulier aanbod voor dyslectische leerlingen of begaafden of lichte leerproblematiek. Op Het Spectrum werken wij als team vanuit de interne kracht en expertise.  

Extra ondersteuning

Bij een aantal leerlingen gaat de ontwikkeling niet van vanzelfsprekend en is er extra ondersteuning nodig. Onder extra ondersteuning vallen alle voorzieningen en maatregelen die wij treffen om de leerlingen te helpen zich prettig te voelen en zo goed mogelijk van het onderwijs kunnen profiteren van hetgeen Het Spectrum te bieden heeft. Belangrijk is om altijd vanuit de gouden driehoek te blijven handelen en te communiceren ( leerling-ouder-leerkracht).  

Speciale zorg

We proberen optimale zorg voor alle leerlingen te geven, dit gebeurt in eerste instantie binnen de groep. Indien gewenst kan school gebruik maken van ambulante begeleiding van het samenwerkingsverband SWV PO 2203. De basisscholen stellen hun doelen op grond van uitgangspunten in de school, het bevoegd gezag en het ondersteuningsplan SWV PO 2203. Het gaat erom een veilig ontwikkelings- en leerklimaat te creëren voor de leerlingen. Uitgangspunt hierbij is het handelingsgericht werken. Deze professionele kwaliteit veronderstellen we bij alle leerkrachten; het is de verantwoording van directeur om deze kwaliteit in de school tot stand te brengen en te bewaren. Desondanks kan het gebeuren dat de geboden onderwijskwaliteit niet bij alle leerlingen tot het gewenste resultaat leidt.

We onderscheiden de volgende stappen:  

a) De groepsleerkracht neemt verantwoorde beslissingen op grond van observatiegegevens, aangevuld met de analyse van toetsgegevens.

b) Bij gesignaleerde problemen geeft de groepsleerkracht extra aandacht en/of ondersteuning. Dit wordt beschreven in de instructiekaart of begeleidingstabel.

c) Als de groepsleerkracht constateert dat oplossingen niet werken, vraagt deze ondersteuning bij de intern begeleider en/of directeur. Bij hardnekkige problemen wordt een specifiek plan opgesteld.           

d) Als de intern begeleider constateert dat binnen de school geen passende oplossing voor handen is kan advies worden gevraagd bij de Commissie Arrangeren. Het advies kan leiden tot een observatie en/of onderzoek van een schoolondersteuner of orthopedagoog. De leerkracht en/of intern begeleider wordt ondersteund om hun leerlingen op de basisschool van passend onderwijs te voorzien. De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich meebrengen dan de normbekostiging van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de Commissie Arrangeren het dossier aanbieden aan de Commissie Toewijzing. 

e) De Commissie Toewijzing beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs.  

Leerlingbegeleiding

Zorgbreedte vinden we op Het Spectrum belangrijk. Moeilijkheden met leren en andere problemen worden in de meeste gevallen door de leerkracht als eerste opgemerkt. Dit resulteert dan in een ‘kindbespreking’ tijdens de zorgvergadering. Ook als ouder kunt u aangever zijn. Thuis zal uw kind zich misschien meer of anders uiten. Signaleert u problemen in deze richting en heeft u het idee dat ‘de school’ daar nog niet zo veel oog voor heeft, meldt u het dan aan de groepsleerkracht. De interne begeleider (IB-er) heeft met de leerkrachten regelmatig contact over de leerlingen. Tijdens besprekingen worden alle leerlingen besproken. Leerlingen met leerproblemen willen we ook een veilige plek bieden. Ook leerlingen met een snellere ontwikkeling bieden we extra mogelijkheden. Tijdens de gesprekken tussen de leerkracht en de interne begeleider wordt een plan gemaakt om het kind beter te begeleiden. U wordt als ouder hiervan, door de groepsleerkracht, op de hoogte gesteld. U dient daar zelf goedkeuring aan te geven.

Leerlingendossier en AVG wetgeving  

Volgens de wet op de privacy mag niet iedereen zomaar gegevens van anderen inzien. Dat is terecht en op school gaan we hier zeer zorgvuldig mee om. We hebben goede digitale systemen voor de administratie en het volgen van de ontwikkeling van leerlingen. Met deze organisaties hebben we contracten die de privacy waarborgen. Ook op de school hanteren we afspraken met elkaar. Onze teamleden (die met en voor uw kind aan het werk zijn) hebben inzage in het dossier, zodat zij goed kunnen anticiperen op de situatie en ontwikkeling van uw kind. In het bovenschoolse privacyreglement leerlingen kunt u dit teruglezen. Op school houden wij een digitaal leerlingendossier bij in een goed beveiligde omgeving van Parnassys, Wat hierin mag worden opgenomen is wettelijk vastgelegd. Hierin staan o.a. verslagen van alle individuele besprekingen over de leerling op school. Ook gesprekverslagen met de ouders worden hierin opgenomen. Als er observaties gedaan worden wordt dit ook opgenomen in het dossier van de leerling. Het leerlingendossier is digitaal en is strikt vertrouwelijk. Alleen als u daarvoor toestemming verleent kunnen andere instanties zoals een schoolbegeleidingsdienst, delen van het dossier inzien. Indien u zelf het dossier wilt inzien kunt u daarvoor een afspraak maken po onze school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Zuiderbreedte gaat het komende schooljaar een visie vormgeven rondom de sociale/emotionele ontwikkeling van 0-12. Samen met alle participanten wordt tijdens het helikopteroverleg besproken hoe wij de leerlingen binnen de wijk volop kansen kunnen geven in de maatschappij waarbij de sociale/ emotionele onderlegger de fundering is. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Spectrum zit in het gebouw De Zuiderbreedte

In deze brede school zijn onder andere gehuisvest: twee basisscholen (OBS Het Spectrum en CBS De Sprong (Pricoh), de peuterspeelzaal en de kinderopvang Spelerwijs (’t Koppeltie), de bibliotheek, consultatiebureau en de kinderopvang/BSO (Prokino).

Onze groepen hebben een lokaal ter beschikking, waar o.a. ruimte is voor zelfstandig werken en het werken met instructiegroepen. De onderbouw werkt in hoeken en 1 lokaal heeft de beschikking over een zolder. De kleuters hebben bewegingsonderwijs in 1 van de 2 speellokalen. De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal binnen het gebouw. Ook de gang maakt onderdeel uit van de lesruimtes, we noemen dit ons leerplein. Leerlingen kunnen samenwerken op bepaalde momenten of kunnen hier even rustig werken en hebben ook daar toezicht van de leerkracht. Daarnaast beschikken we over een grote zaal, hier vinden tal van gemeenschappelijke activiteiten plaats zoals: vieringen, ouderavonden en andere activiteiten.

Ontwikkeling: aanbod 

Groep 1-2

Voor een goede ontwikkeling van de leerlingen vinden we de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen erg belangrijk. Hieraan wordt veel tijd en aandacht besteed. Beginnend in groep 1 en 2 is er veel aandacht voor de taalontwikkeling, onder andere in de kring, het gebruik van de methode Kleuteruniversiteit in de hoeken en door de ontwikkelingsmaterialen. Ook zijn er activiteiten die voorbereiden op lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk is het belangrijk dat de ontwikkeling van leerlingen zonder problemen verloopt.

Wanneer dat niet het geval is, moeten de problemen zo spoedig mogelijk opgespoord en verholpen worden. Daarom is het nodig de leerlingen te observeren en te toetsen. We gaan hierbij uit van de leerlijnen van ParnasSys. In de groepen 1 en 2 wordt bijgehouden hoe de ontwikkeling verloopt op het gebied van taal, rekenen, spel en motoriek. Ook wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling geobserveerd. We gaan uit van tussendoelen en leerlijnen. Daarnaast hanteren wij thema’s uit de methode Kleuteruniversiteit en Met Sprongen Vooruit. We zijn een Vreedzame school (sociaal/ emotioneel) en werken vanuit deze methodiek. Dit bovenstaande past bij het volg- en administratiesysteem ParnasSys.  

Groep 3-8

In de groepen 3 tot en met 8 zijn bij de verschillende leermethodes methodegebonden toetsen. Daarnaast worden jaarlijks op vaste tijdstippen methode-onafhankelijke CITO toetsen afgenomen voor lezen, rekenen en spelling. De resultaten van deze methodeonafhankelijke Cito-toetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Zodra een leerling wordt ingeschreven op school, wordt een leerlingenmap aangelegd. Hierin staan de persoonlijke gegevens, de toets- en rapportgegevens, de leerlingenbesprekingen, speciale onderzoeken en gesprekken met ouders. Deze leerlingenmap (digitaal) wordt beheerd door de groepsleerkracht. We gaan uit van de leerlijnen en de referentiekaders. Binnen het openbaar onderwijs hebben we een Cito-basispakket afgesproken. Dit houdt in dat op elke openbare school binnen de gemeente Hoogeveen dezelfde Cito-toetsen worden afgenomen aan de hand van een vaste planning op de toetskalender. Zo zijn we in staat meerdere jaren kritisch te bekijken en trends te ontdekken. De eindtoets is een keuze van de school, Het Spectrum kiest voor de IEP-toets. De  eindopbrengst voldoet aan alle normen en de trend over 3 jaren laat duurzaam groen zien!

Methode voor taal en rekenen

Doorgaande lijn groep 1-8:

Rekenen

Basis: Parnassys leerlijn, Kleuteruniversiteit, fonemisch bewustheid - pluspunt V (groep 3 en 4 op papier, groep 5 t/m 8 digitaal)              Ondersteunend en uitdagend: Rekenroute, Bareka, Levelspel/Levelwerk 

Taal

Basis: Parnassys leerlijn, Kleuteruniversiteit, Lijn 3 - Staal taal/spelling. Begrijpend lezen -> Focus op begrip van Diataal passend bij de Wereldoriëntatie thema's van BLINK. Technisch lezen werken met de leesmoeilijkheden die per groep aangeboden moeten worden.                                                        Ondersteunend en uitdagend: Spelling in de lift, Bouw, Letterspel Levelwerk/levelspel

Vreedzaam

Wij vinden de sociaal emotionele ontwikkeling, waar vaardigheden zoals het opkomen voor de eigen mening, leren luisteren, zelfstandig leren werken, zelf problemen leren oplossen en leren samenwerken onder vallen, belangrijke basisvaardigheden voor onze leerlingen. Dat betekent dat wij daar ook expliciet aandacht aan besteden in de groepen. Dit doen wij d.m.v. de methode Vreedzame school.

Terug naar boven