obs Het Spectrum

Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen

Schoolfoto van obs Het Spectrum

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het Spectrum geeft goed les
  • Compleet onderwijsaanbod
  • Samen: Gouden Driehoek
  • Kind denkt mee aan leerproces
  • Vitaal en Vreedzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Spectrum wordt bezocht door 100 leerlingen (oktober 2023). Het Spectrum is qua grootte in Hoogeveen een gemiddelde basisschool. De grootte van onze groepen ligt rond de 20 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onderwijsaanbod Het onderwijsaanbod is voor iedere groep beschreven, het aanbod omvat alle ontwikkelingsgebieden.

Op onze school gaat de meeste aandacht uit naar de kernvakken.

Dat zijn:

·        Nederlandse taal

·        Begrijpend lezen

·        Technisch lezen

·        Spelling

·        Rekenen en wiskunde.  

Doorgaande lijn groep 1-8:

Rekenen

Basis: Parnassys leerlijn, kleuteruniversiteit, gecijferd bewustzijn- Pluspunt 4 (groep 3 t/m 5 op papier, groep 6 t/m 8 digitaal)

Ondersteunend: Rekenroute, Met Sprongen Vooruit, Bareka (drempelspellen), Rekentijgers en Levelwerk

Taal 

Basis: Parnassys leerlijn - fonemisch bewustzijn lijn 3 - Staal taal/spelling. 

Begrijpend lezen -> Focus op begrip Technisch lezen groep 4-8-> werken met de leesmoeilijkheden die per groep aangeboden moeten worden.

Ondersteunend: Spelling in de lift, Levelwerk

Algemeen

Wij vinden de sociaal emotionele ontwikkeling (waar vaardigheden zoals het opkomen voor de eigen mening, leren luisteren, zelfstandig leren werken, zelf problemen leren oplossen en leren samenwerken onder vallen) belangrijke basisvaardigheden voor onze leerlingen. Dat betekent dat wij daar ook expliciet aandacht aan besteden in de groepen. Dit doen wij d.m.v. de methode Vreedzame school.

In alle groepen werken we vanuit leerdoelen. Deze voldoen aan de referentieniveaus voor taal en rekenen. Dit betekent tevens dat onze methoden middelen zijn en geen doelen. Zo kan het zijn dat bepaalde leerlingen doelen al bereikt hebben en dus ander aanbod krijgen terwijl andere leerlingen meer aanbod nodig hebben om de doelen te bereiken. Het gebruik van de methoden is een manier maar we hebben op school ook andere middelen en materialen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen hun leerdoelen kunnen bereiken.

Groep 1-2  

In de groepen 1-2 wordt gewerkt met de leerdoelen van de leerlijnen van Parnassys voor het jonge kind. De leerkrachten halen hun lessen en thema’s uit zogenaamde bronnen. Steeds met de doelen uit de leerlijnen voor ogen. Zo gebruiken we o.a. als bronnen de themaboeken van kleuteruniversiteit, de naslagmappen van de CED en de methode Met Sprongen vooruit. Het Spectrum is een school met ruimte voor ideeën. In de onderbouw komt dit aspect naar voren tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal en bij het spel in de gymzaal en op het speelplein. In de bovenbouw leren de leerlingen te werken met een taak en keuzewerk. De leerlingen kunnen bij verschillende onderdelen van vakken zelf keuzes maken en daarin hun eigen ideeën vormgeven. Het zelf keuzes maken wordt gevoed door een rijke leeromgeving in de groepen.

We werken aan:

·        Taalontwikkeling (mondeling/schriftelijk)

·        Voorbereidend lezen (letters, klanken onderscheiden en koppelen aan tekens, rijmen

·        Rekenontwikkeling (cijfers herkennen, hoeveelheden, tellen, ruimtelijk inzicht, ordenen)

·        Sociaal emotionele ontwikkeling (omgaan met elkaar en gevoelens) (Vreedzame school)

·        Lichamelijke ontwikkeling (grove en fijne motoriek)

·        Expressieve ontwikkeling (creatieve vakken)

·        Kennis van de wereld om je heen (omgeving en omgaan met andere culturen)   

De ontwikkelingsgebieden hangen nauw met elkaar samen en grijpen in elkaar. Om ervoor te zorgen dat het totale beredeneerd aanbod planmatig wordt aangeboden maken wij gebruik van periode plannen. We werken met de leerlijnen voor het jonge kind van Parnassys, vanuit deze doelen vormen wij ons onderwijs aansluitend bij de leerlingen op school. Vanaf de eerste dag op school worden leerlingen goed geobserveerd door de leerkracht. Leerlingen die niet mee kunnen komen of die juist snel nieuwe leerstof oppakken krijgen daardoor direct passend aanbod van de leerkracht. Om vroegtijdig problemen te signaleren wordt er een paar keer per jaar door een orthopedagoog een groepsobservatie uitgevoerd of een gesprek worden aangevraagd. Hierbij wordt gelet op de interactie tussen leerkracht en leerlingen. De leerkracht ontvangt adviezen voor de pedagogische houding om moeilijk gedrag te voorkomen. Door deze preventieve aanpak verwachten we dat er minder moeilijk gedrag voorkomt in hoger groepen. 

Groep 3 t/m 8  

Taal: In groep 3 wordt de methode Lijn 3 gebruikt, dit is een geïntegreerde methode voor lezen en taal. Waarbij de eerste periode de nadruk voor taal ligt op de mondelinge taalvaardigheid en naarmate leerlingen leren lezen en schrijven komt daar de schriftelijke taalvaardigheid bij. Wij gebruiken voor taal en spelling de methode ‘Staal’. Deze methode sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk van leerlingen en bovendien ook bij het werken met thema’s. Aan de orde komen onderwerpen als: spreken, luisteren, taalstructuur, stellen, creatief taalgebruik, taal en denkrelaties, woordenboek, alfabet, spreekwoorden en uitdrukkingen, woorden benoemen en zinsontleding. De leerkracht heeft de beschikking over digitaal materiaal en kan gebruik maken van interactieve lessen o.a. via het digibord om leerlingen te motiveren. Zowel voor taal als spelling werkt de methode vanuit thema’s en hiermee is de spellingsmethode een goede aanvulling op onze taalmethode. In deze methode wordt het spellen structureel en concreet aangeboden.    

Lezen: Voorbereidend lezen: In groep 1 en 2 wordt aandacht besteed aan de leesvoorwaarden; vaardigheden die een kind moet bezitten om tot lezen te kunnen komen. Letterkennis speelt in groep 1 en 2 al een rol. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die in groep 2 al voldoende letters kennen, beter aansluiting vinden in de leerstof van groep 3.              

Aanvankelijk lezen en taal: In groep 3 starten de leerlingen met het aanvankelijke lezen. Vanaf groep 4 verschuift het accent van het aanleren van de techniek naar het begrijpend en studerend lezen. Aan de leesmotivatie en interesse in boeken wordt structureel veel aandacht besteed. In groep 3 wordt de methode Lijn 3 gebruikt. De methode is uitdagend, veelzijdig en heeft een stap-voor- stap-aanbod voor leerlingen die in verschillend niveau en tempo werken. In deze methode zit taal, spelling en ook begrijpend lezen verweven.    

Voortgezet technisch lezen: Omdat een goede leesvaardigheid een belangrijke voorwaarde is voor de hele schoolcarrière hebben wij in de groepen 4 t/m 8 lezen extra op het rooster staan.

Begrijpend lezen: Voor specifieke instructie in het begrijpen van teksten en leesstrategieën, gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 de aanpak van Focus op begrip met teksten van Diataal en rijke teksten die passen bij de WO (Blink) thema’s. Deze methodiek richt vooral op het motiveren van leerlingen en het geclusterd aanbieden van woorden. Dit zodat nieuwe informatie beter beklijfd. Met deze methode hebben we de beschikking over actuele teksten en kunnen we verschillende lees strategieën aanbieden. De teksten halen we uit Diataal en passen bij het thema.    

Rekenen: De methode Pluspunt 4 wordt gebruikt voor het rekenonderwijs bij ons op school. Naast oefening van rekenvaardigheden, is het inzicht en het begrip heel belangrijk. De methode wordt door leerlingen vanaf groep 6 digitaal verwerkt op een Chromebook. Om meer concrete materialen in te kunnen zetten bij de instructie wordt ook de methodiek ‘Met sprongen vooruit’ gebruikt. De school heeft sinds 2020-2021 de beschikking over screeningsmateriaal van Bareka, waarmee we rekenhiaten gemakkelijk kunnen achterhalen en passende leerstof kunnen aanbieden om eventuele achterstanden of problemen vroegtijdig te kunnen verhelpen of voorkomen.    

Schrijven: Voor schrijven hanteren we de methode “Handschrift” tot en met groep 7. Deze methode helpt de leerlingen met het aanleren van een goed leesbaar handschrift. Daarnaast wordt in de bovenbouw ook gebruik gemaakt van de computers en worden digitale teksten gemaakt.    

Engels: In de groep 6, 7 en 8 krijgen de leerlingen Engels aangeboden. Met behulp van de methode Groove me wordt de basis gelegd voor de verdere taalontwikkeling in het Engels. Naast inzicht in elementaire grammatica werken we ook aan de woordenschatontwikkeling. Groep 6 gaat dit jaar ook Engels invoeren.      

Sociaal emotionele ontwikkeling: In 2018-2019 zijn we gestart met de Vreedzame School. De Vreedzame School gaat met name over de omgang met elkaar (hoe doe je dat?) en je eigen verantwoordelijkheid (over je eigen gedrag). De sociaal emotionele ontwikkeling wordt structureel begeleid door het werken met de Vreedzame school. Het heeft een vaste plaats op het lesrooster. Vanwege de corona-maatregelen hebben we de afgelopen 2 jaar nog niet alle facetten kunnen inzetten en implementeren, we verwachten dat dit schooljaar af te ronden. Daarnaast begeleiden we de leerlingen bij dagelijkse situaties. De school gebruikt Zien (kindbegrip) en vragenlijsten van WMK om het welbevinden van de leerlingen in de gaten te houden. De school monitort de sociaal emotionele ontwikkeling o.a. met de uitkomsten van de vragenlijsten en ons leerlingvolgsysteem Zien (kindbegrip). Op basis van deze resultaten wordt gekeken of het nodig is dat er een interventie in een klas wordt gedaan en of ons aanbod voldoende is.    

Wereldoriëntatie Vanaf groep 3/4 komen de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs aan bod. Hierbij maken we gebruik van de methode Blink. We gaan in de komende jaren steeds meer naar thematisch werken en deze methode biedt de vakken geïntegreerd aan.     Wetenschap en techniek Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen.

Techniek is een onderdeel van ons lesprogramma. We hebben daarvoor materialen en hulp van een bovenschoolse techniek assistent. Alle groepen komen in aanraking met verschillende vormen van techniek. Daarvoor hebben we een bovenschools aanbod en werken we samen met het VO en de bibliotheek. Elk jaar krijgt groep 7 en 8 technieklessen vanuit het Voortgezet Onderwijs.    

Verkeer Voor Verkeer hebben we de volgende doelstelling: het onderwijs in het verkeer, is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het verkeer en groepsprocessen. In groep 1 en 2 is verkeer geïntegreerd in het thematisch werken. Daarnaast staan er prentenboeken centraal waarin verkeer wordt behandeld. Sinds maart 2011 hebben wij het Drents Verkeersveiligheidslabel.                             

Expressie vakken Expressievakken zijn er door de hele school. U moet hierbij denken aan tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Dit schooljaar gaan we dit weer samen oppakken met CBS De Sprong op de vrijdag met de groepen 3-4. Beide scholen hebben inbreng wat betreft de keuze van workshops.

Bewegingsonderwijs (Gym) Groep 1-2 heeft twee keer per week bewegingsonderwijs in het speellokaal en daarnaast spelen de kleuters veel buiten. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen twee keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. De vakleerkracht werkt aan de hand van een vakwerkplan aan een opbouwende lijn voor bewegingsonderwijs.

ICT onderwijs 

Thematisch werken, groepsdoorbrekend werken, werken aan eigen taken; dat betekent ook dat we niet altijd gebonden zijn aan de klaslokalen. Daarom zetten we in op draagbare devices zoals laptops en tablets. In de groepen 1-4 hebben we de beschikking over een aantal Ipads/tablets/chrome books per groep. Vanaf groep 5 heeft iedere leerling een eigen device. Met deze materialen kunnen we de visie op leren, samenwerken bevorderen. Ook zal in de komende schooljaren de leerlijn digitale geletterdheid met de methode Basicly worden geïmplementeerd. We hebben het dan over tekstverwerking, omgaan met bestanden, archiveren, veilig informatie opzoeken, programmeren etc. Leerlingen leren o.a. hoe ze moeten omgaan met gevonden informatie. Als school vinden we het erg belangrijk dat leerlingen leren hun eigen mening te vormen en dat ze een kritische houding kunnen aannemen op gevonden informatie. Dit is een belangrijk onderdeel van actief burgerschap en komt in verschillende vakgebieden naar voren. De leerkrachten gebruiken tijdens de instructie het digitale schoolbord. We maken in alle groepen gebruik van de onderwijsondersteunende en ontwikkelende software. We gebruiken voor alle methoden die we hebben op school de bijbehorende software in de groepen. Onderstaand tabel laat de extra software zien die naast de methode software op school gebruikt wordt.

Burgerschap 

Naast de pedagogisch onderlegger, De Vreedzame School, besteedt onze school structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Vanuit onze identiteit willen we onze leerlingen leren over de democratische waarden vanuit onze (grond)wet. Het afgelopen schooljaar hebben we een leerlingenraad opgericht,, een gelegenheid waar leerlingen vanuit de democratische waarden mee praten over beleid op school. Ook biedt Het Spectrum gastlessen of gezamenlijke acties om gemeenschappelijke belangen te ervaren. Hierbij kun u denken aan verschillende acties (om geld voor school in te zamelen), het bezoeken van een verzorgingshuis door onze leerlingen of een gastles van de politie, brandweer of een overlevende van de WOII. De brede school is één van de antwoorden op een sterk gestegen vraag naar socialisatie (het eigen maken van rollen en verwachtingen, van waarden en normen). De Zuiderbreedte zet een geïntegreerd netwerk op om zo de ontwikkelingskansen van de leerlingen te vergroten. De school is alert op risico’s die zich daarbij kunnen voordoen, bijvoorbeeld als sprake is van tendensen tot onverdraagzaamheid of radicalisering onder leerlingen of in de omgeving van leerlingen.

Zo maken we ons hard voor naschools aanbod via Jong Zuid. De situatie van de leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, spelen hierbij allemaal een rol. De brede school legt een verbinding tussen thuis, school en buurt. Het gaat daarbij om het vormen van het netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond de leerling en gezin, ter bevordering van de sociale competentie van de leerlingen en van hun actieve deelname aan onderwijs en de samenleving. De Zuiderbreedte (alle participanten) ligt komend schooljaar de focus op de sociaal/ emotionele ontwikkeling van 0-12 in breedste zin van het woord.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Gedragsregels

Wanneer een leerling de gedragsregels van de school overtreedt, dan reageert de school hierop met een opvoedkundige- of ordemaatregel. Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogische handelingen die beogen sociaal gewenst gedrag te bevorderen en leerlingen te vormen, bijvoorbeeld: een time-out, nablijven of strafwerk. Omdat deze maatregelen de rechtssfeer van de leerling slechts zijdelings raken, gaat het hier om feitelijke handelingen. Dit betekent dat een leerkracht opvoedkundige maatregelen aan een leerling kan opleggen. Naast opvoedkundige maatregelen bestaan er ordemaatregelen.

Deze zijn in oplopende mate van zwaarte:

• Schriftelijke berisping

• Overplaatsing naar parallelklas of andere vestiging

• Schorsing

• Verwijdering Schorsen en verwijderen zijn uiterste maatregelen.

Verdere uitleg hierover staat op de website van Bijeen ( www.bijeen-hoogeveen.nl) in het protocol schorsen en verwijderen.

Meldcode kindermishandeling

Bij vermoedens van kindermishandeling zijn professionals - dus ook leerkrachten - verplicht een stappenplan Meldcode te volgen. Dit stappenplan biedt houvast bij het maken van een overwogen beslissing over het wel of niet melden van de zorgen bij officiële instanties.

Onze aandachtfunctionaris binnen school is N. Wassens IB-spectrum@bijeen-hoogeveen.nl.Zij heeft een coördinerende rol in het uitvoeren van de stappen van de meldcode.

Privacy

Bijeen heeft een functionaris gegevensbescherming ingehuurd om het beleid rondom privacy volgens de Europese wetgeving (AVG) vorm te geven voor Bijeen en de scholen. In overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden hiervoor verschillende reglementen vastgesteld, zodat we voldoen aan de regels en weten hoe we er in de dagelijkse praktijk mee om moeten gaan.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft stichting Bijeen een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is de persoon die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De FG van stichting Bijeen is Martijn Jansen.  

Contact Er worden binnen Bijeen twee e-mailadressen gebruikt m.b.t. privacy en de AVG. We willen graag toelichten voor welke situatie de e-mailadressen gebruikt dienen te worden.

FG@Bijeen-hoogeveen.nl: dit is het e-mailadres waarmee u contact op kunt nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van Stichting Bijeen, Martijn Jansen. Hier kunt u vragen stellen over privacy en AVG. Onze FG komt hier dan zo snel mogelijk op terug.

AVG@Bijeen-hoogeveen.nl: dit is het e-mailadres dat de medewerker gebruikt als er bijvoorbeeld op school een inzage-verzoek is binnengekomen. De school kan een ouder of medewerker wijzen op dit e-mailadres en vragen of ze hun verzoek naar dit adres willen sturen. Privacyverklaring. Stichting Bijeen zorgt de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. De stichting gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Terug naar boven