OBS Den Beemd

Schoolstraat 3E 4221 LR Hoogblokland

  • Schoolfoto van OBS Den Beemd
  • Schoolfoto van OBS Den Beemd

In het kort

Toelichting van de school

‘Met elkaar de wereld in!

Op OBS Den Beemd gaan de leerlingen met vertrouwen op weg naar hun toekomst en plaats in de maatschappij. Een maatschappij, waarin ze weerbaar en zichzelf zijn, met de motivatie en gedrevenheid om het beste uit zichzelf te halen.

Wij begeleiden ze daarbij, stap voor stap, in een veilige, saamhorige omgeving waar fouten maken mag.

OBS Den Beemd is een kleine, moderne dorpsschool met de focus op basisvaardigheden, zoals taal, rekenen en lezen én veiligheid. Met ons pedagogische klimaat, leerlingvolgsysteem en duidelijkheid in regels en afspraken creëren we een prettige leeromgeving.

Op onze school benaderen we elkaar positief en ondersteunen we het eigenaarschap van de leerling en leerkracht. Binnen ons onderwijs bieden we, waar mogelijk, differentiatie aan in ons aanbod en zoeken we naar een passend aanbod voor iedereen. Hierbij maken we gebruik van moderne methodes en methodieken en stemmen we het klassenmanagement af op wat nodig is.

Als team sturen we consequent op gedrag, waarbij positiviteit een belangrijk gegeven is. We leren onze leerlingen dat ze op een respectvolle manier rekening met elkaar houden en een onderdeel zijn van deze school, met de daarbij horende verantwoordelijkheden.Ouders worden hierbij betrokken.

We bereiden de leerlingen voor op een toekomst, waarin digitale vaardigheden, taakgerichtheid, zelfstandigheid, weerbaarheid en respect voor anderen van groot belang zijn.

Identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of - overtuiging.

Daarnaast richten we ons met onze leerlingen ook op duurzaamheid en gezond gedrag. Elke maandag is het 'Groente- en fruitdag' op Den Beemd; alle leerlingen eten dan als ochtendtussendoortje een stuk groente en/of fruit in plaats van koek e.d. Iedere leerling heeft zijn/haar eigen 'dopper'. De leerlingen kunnen de hele dag water drinken. Ook tussen de middag, tijdens de TSO, wordt de dopper gebruikt om te drinken. Bij activiteiten waarbij leerlingen eten, gebruiken we herbruikbare borden, bestek en bekers. Op Den Beemd is veel aandacht voor afvalscheiding. Door de hele school heen wordt afval gescheiden in plastic, papier, groen en restafval.

Wij zijn een kleine dorpsschool in de kern van Hoogblokland. Als echte dorpsschool kennen de leerlingen en leerkrachten elkaar. De leerlingen zijn bij ons geen “nummer”. Dit geldt ook voor de ouders. Veel moeders en vaders zijn behulpzaam bij activiteiten binnen of buiten de school. Zo zijn wij een afspiegeling van de maatschappij in het klein.

We nodigen u van harte uit ook onze school website eens te bezoeken;  www.obsdenbeemd.nl of langs te komen om het gebouw te bekijken en de sfeer te proeven. Maak een afspraak of kom op een open dag.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig & motiverend
  • Passend & ondersteunend
  • Verbindend & respectvol
  • Voorbereid op de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Den Beemd is een kleine dorpsschool in het dorp Hoogblokland. Samen met de CBS, Wasko en het dorpshuis vormen ze multifunctioneel centrum 'Den Hoek'.
Schooljaar 2023-2024 bestaat de groepsopbouw weer uit 2 groepen; groep 1/2/3/4, groep 5/6/7/8 en starten we bij het begin van het schooljaar met 40 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
38
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft in het kader van  nieuwe wetgeving (AVG) met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement  is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Sponsoring

Alle scholen van O2A5 houden zich aan het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2020-2022, dat is afgesloten door de overheid met verschillende belangenorganisaties.

Basispoort

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Vormingsonderwijs

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. In ons geval protestants-christelijk vormingsonderwijs. 

Rookvrij schoolplein

Volgens de wet is het verboden om in een schoolgebouw of op het terrein eromheen te roken. Wij hebben voor onze school regels opgesteld en we verzoeken u vriendelijk om deze goed door te lezen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. -          Ons gehele schoolgebouw is rookvrij, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Onder het gehele schoolgebouw verstaan wij alle ruimtes in het pand: de gangen, de trappen, de toiletten, de keuken en de ruimtes van andere gebruikers van ons pand zoals de bibliotheek. Ook uit open ramen of bij de entree wordt niet gerookt. Tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd zijn het gebouw en het plein rookvrij. -          Ons gehele schoolplein is rookvrij, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Wij vragen u ook om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze school. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Beeldcoaching

Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die binnen O2A5 gehanteerd wordt om onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De methodiek wordt voornamelijk ingezet om leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. (o.a. bij vragen rondom leerlingenzorg, professionalisering van de leraar, vragen rondom onderwijsvernieuwing, et cetera). Binnen O2A5 is onze interne coach tevens als beeldcoach aan onze scholen verbonden. Zij maakt korte video-opnamen in de klas en bespreekt deze vervolgens na met de leraar.  De beeldcoach hanteert een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnamen voor intern gebruik bedoeld zijn en niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden.  Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.  De beelden worden gebruikt voor professionalisering en worden niet gepubliceerd. Wanneer het begeleidingstraject is afgesloten worden de beelden gewist. Het maken van video-opnamen blijft hiermee binnen de regelgeving van AVG (Europese privacywetgeving).

Terug naar boven