OBS Den Beemd

Schoolstraat 3E 4221 LR Hoogblokland

 • Schoolfoto van OBS Den Beemd
 • Schoolfoto van OBS Den Beemd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof.
Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool.

Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:

 • Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;
 • Eventueel online thuis-onderwijs;
 • Een gepensioneerde leerkracht wordt gevraagd om in te vallen;
 • Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma).
 • Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht.
 • Tegenwoordig kunnen we indien beschikbaar bij Talentico gediplomeerde leerkrachten inhuren, die zich richten op creatieve of technische vakken en een dagprogramma komen begeleiden.

Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn. Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie voor schooljaar 2023-2024 is op de volgende wijze vormgegeven:

Gr 1/2/3/4
Juf Lisanne Verbeek - maandag t/m vrijdag

Onderwijsassistent > juf Cheyenne - ma t/m vr - iedere ochtend

Gr 5/6/7/8
Juf Monica Bronkhorst - dinsdag t/m vrijdag
Juf Astrid Lodewijks - maandag 

Onderwijsassistenten > juf Marcella Kersbergen ma-ochtend | juf Cornelia de Jong - di-ochtend t/m vr-ochtend

Kwaliteitscoördinator (IB'er)

Juf Ilse Hagoort 

Gym  
Vakleerkracht juf Ageeth, dinsdagmiddag

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U kunt altijd in contact treden met OBS Den Beemd, haar leerkrachten, medezeggenschapsraad en oudervereniging.

Telefoon > 0183-562212
Mail >denbeemd@o2a5.nl

Adresgegevens
Schoolstraat 3E | 4221 LR |  Hoogblokland

Leerkrachten:
Kwaliteitscoördinator    
ihagoort@o2a5.nl

gr 1/2/3/4
lverbeek@o2a5.nl  

gr 5/6/7/8   
mbronkhorst@o2a5.nl | alodewijks@o2a5.nl       


Medezeggenschapsraad:
Contactpersoon : Mevr. Karin Sterrenburg via mrdenbeemd@o2a5.nl
Oudervereniging:
Contactpersoon : Mevr. Manoek van Goolen via ovdenbeemd@o2a5.nl

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vier- en vijfjarigen leren tijdens hun spel. Wij zorgen voor veel materiaal, waarmee de jongste leerlingen kunnen leren. Door veel met de leerlingen te praten wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uitdrukken. Er wordt steeds meer gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod. De leerlingen krijgen het onderwijsaanbod aangeboden in kleine instructiegroepen, klassikaal en/of individueel. In ons eigen speellokaal krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs.

In groep 1/2 wordt door de leerlingen gebruik gemaakt van IPAD's, deze zijn ondersteunend aan het onderwijsproces.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De schooltijden en lesuren in het basisonderwijs moeten vallen binnen de kaders van de Wet op het primair onderwijs (WPO). De school bepaalt wel zelf, met instemming van de ouders via de medezeggenschapsraad, wat de maximale lengte van een schooldag is en hoe de uren tussen de onderbouw en de bovenbouw zijn verdeeld.

Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool.
Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. De resterende 240 uur kunnen scholen flexibel inzetten. Den Beemd voldoet ruimschoots aan het wettelijke kader.

Dagelijks wordt gewerkt met een rooster, waarbij veel aandacht is en tijd besteed wordt aan de basisvakken, zoals taal, rekenen en lezen. Iedere leerling in groep 3 t/m 8 op Den Beemd heeft de beschikking over een eigen device. Dit chromebook wordt ingezet bij de diverse vakken en is een aanvulling op het leerproces. We nemen de leerlingen mee in de digitalisering van onze maatschappij. Eén keer in de drie jaar bieden we de leerlingen van groep 6/7/8 een typcursus aan. Er is enige flexibiliteit in de roosters en ureninvulling; deze is afhankelijk van o.a lesinhouden en actualiteit.

De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat de scholen zich houden aan de onderwijstijden. De inspectie toetst aan de hand van de schoolgids welke onderwijstijden de school hanteert. De gang van zaken is als volgt:

 • Bij de toetsing van de schoolgidsen kijkt de inspectie hoeveel vierdaagse schoolweken de school in de groepen 3 tot en met 8 heeft ingepland. De inspectie betrekt dit aspect in het reguliere toezicht. Heeft de school meer dan zeven vierdaagse schoolweken ingeroosterd, dan wordt de school hierop aangesproken.
 • Scholen horen bij te houden hoeveel uur onderwijs een groep (leerlingencohort) in de achterliggende jaren heeft ontvangen.
 • In de bovenbouw gaan de leerlingen 1 keer op schoolkamp.

Zo is altijd vast te stellen hoeveel uren onderwijs nog nodig zijn om aan het minimum van 7520 uur over acht leerjaren te komen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen en willen bieden.

We kunnen de ‘zorg voor onze leerlingen’ indelen in 3 niveaus:  

1 De zorg op groepsniveau 
De leerling komt bij een leerkracht in de groep. Deze leerkracht ondersteunt het kind tijdens het leerproces. Af en toe is misschien extra uitleg nodig. Dit gebeurt tijdens de les. Ook kan de leerkracht u als ouder verzoeken bepaalde stof extra te oefenen met uw kind. Gelukkig kunnen de meeste kinderen op deze manier het onderwijs zonder problemen volgen.  

2 De zorg op schoolniveau
De groepsleerkracht en de KC-er besluiten of er een extra toets wordt afgenomen. Indien noodzakelijk wordt er voor de desbetreffende leerling op basis van de toetsgegevens een individueel handelingsplan opgesteld. Na enkele weken worden de resultaten dan opnieuw getoetst om te controleren of het gewenste resultaat is bereikt. De KC-er heeft ook contact met de externe schoolbegeleider (orthopedagoog) via consultatiegesprekken. Ook de oudergesprekken, na een test, worden gehouden in het bijzijn van de KC-er.  

3  De zorg op bovenschools niveau
Soms zijn de problemen omtrent het leerproces of het gedrag van een kind van dien aard dat de school hulp buiten de school moet zoeken. De KC-er heeft een aantal keren per jaar een gesprek met de orthopedagoog over de ‘zorgkinderen’. De orthopedagoog adviseert. Ook de schoolarts kan om advies worden gevraagd. Wanneer dit soort advies wordt ingewonnen gaat dit altijd in overleg met de ouders. Op deze manier proberen we de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

In onze school werkt een onderwijsassistent. Deze wordt in de onder- en middenbouw ingezet.
De OA begeleidt individuele en groepjes leerlingen en ondersteunt op praktisch gebied de leerkracht.

SUMMA-groep
Ons cluster faciliteert twee HB-groepen voor voltijds onderwijs aan deze specifieke doelgroep.

Leerlingen kunnen na een uitgebreid onderzoek en gesprekken toegelaten worden tot deze groep, die gehuisvest is op OBS de Klimop in Hoornaar.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zetten in op de vergroting van expertise bij de leerkrachten en een nog betere samenwerking tussen de collega's. Ook zal het samenwerkingsverband 'Driegang' een grote rol spelen in de begeleiding van en expertise op de zorgleerling.

Binnen cluster Giessenlanden werken de teams van de 6 scholen intensief samen; ze maken gebruik van elkaars expertise, ervaring en kennis. Een groot aantal collega's heeft aanvullende onderwijsgerelateerde opleidingen of studies gevolgd.  In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een collega van school 1, die gespecialiseerd/gediplomeerd gedragsspecialist is, ondersteuning biedt aan een collega op school 2, die een 'leerling met een werkhoudingsprobleem' heeft in de groep.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de nieuwe brede school, waarin we sinds mei 2019 gehuisvest zijn, is ook de kinderopvang en voor- en naschoolse opvang van Wasko gevestigd. 

Er wordt de komende jaren samen met de gemeente gewerkt aan een betere afstemming en overdracht vanuit PSZ en kinderopvang naar de basisschool. Er zal gewerkt gaan worden met dezelfde observatiesystemen en de overdracht van leerlinggegevens wordt  effectiever gemaakt.

Terug naar boven