OBS Den Beemd

Schoolstraat 3E 4221 LR Hoogblokland

  • Schoolfoto van OBS Den Beemd
  • Schoolfoto van OBS Den Beemd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Doorstroomtoets groep 8

In groep 8 maakten alle leerlingen aan het einde van het schooljaar een eindtoets. Deze eindtoets is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Normaal wordt namelijk op basis van deze eindtoets het schooladvies voor de middelbare school bepaald. Vanaf schooljaar 2023/2024 gaat dit veranderen.

Waarom een doorstroomtoets? De eindtoets in groep 8 wordt voortaan de doorstroomtoets. Deze naam past een stuk beter bij het doel van de toets. De toets markeert namelijk niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van de basisschool naar de middelbare school.

Verandert met de naam van de toets ook de inhoud van de toets? Nee, maak je geen zorgen! De toets zelf zal inhoudelijk nauwelijks veranderen. Jouw kind hoeft zich dus niet ineens voor te bereiden op een compleet andere toets.

Hoe wordt voortaan het schooladvies bepaald? Het schooladvies is met de komst van de doorstroomtoets dus niet meer volledig afhankelijk van deze toets. De leerkracht kan ervoor kiezen om de uitslag van de doorstroomtoets in het uiteindelijke schooladvies mee te nemen, maar dat gebeurt alleen wanneer dit in het belang van de leerling is. Het kan dus voorkomen dat het schooladvies dus wel nog naar boven wordt bijgesteld op basis van de uitslag. De school zal voortaan in de schoolgids moeten opnemen hoe het schooladvies tot stand komt.

Aanmelden op een middelbare school? Als laatste verandert het aanmeldproces voor de middelbare school. Normaal gesproken kunnen leerlingen zich in heel de maand maart inschrijven voor een middelbare school. Voortaan komt er één aanmeldingsweek in de maand maart waarin alle leerlingen van groep 8 zich inschrijven voor een middelbare school die past bij hun voorkeur en schooladvies. Zo krijgt iedere leerling dezelfde kans om zich aan te melden voor een middelbare school die bij hem of haar past.

Het nieuwe tijdpad? Met de komst van de doorstroomtoets ziet het tijdpad van het laatste jaar van de basisschool er ook wat anders uit. We zetten dit even voor je op een rijtje:

  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • In de eerste of tweede volle week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en hun ouders het definitieve schooladvies van school.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich aan op een middelbare school.

Vanaf schooljaar 2023/2024 zullen er dus een aantal dingen veranderen voor leerlingen in groep 8. De naam van de eindtoets verandert van naam, maar de inhoud daarentegen niet. Wel veranderen er een aantal dingen in het bepalen van het schooladvies en het aanmelden voor een middelbare school. Uiteindelijk moeten deze veranderingen zorgen voor een betere doorstroom en meer gelijke kansen voor alle leerlingen wanneer zij de overstap van de basisschool naar de middelbare school maken.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen werken we met toetsen in een leerlingvolgsysteem.

Om leerlingen goed te blijven volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Het systeem laat de ontwikkeling van een kind gedurende zijn gehele basisschoolloopbaan zien.

Door landelijk genormeerde toetsen te gebruiken (CITO, Februariscreening groep 2 en de doorstroomtoets groep 8) is het mogelijk de vorderingen te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. Het leerlingvolgsysteem biedt ons tevens een overzicht van leerlingen die extra begeleiding, hulp of uitdaging nodig hebben.

Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen, naast de toetsen die bij de methoden horen. In groep 1/2 worden geen CITO-toetsen afgenomen, maar wordt gebruik gemaakt van het observatie-instrument Kijk!.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies VO wordt onafhankelijk gegeven.

Uiteraard vindt overleg plaats overleg tussen de leerkracht, leerling en ouders. Het advies wat we geven is gebaseerd op 8 jaar ervaring en inzicht in de ontwikkeling van de leerling. Het advies vanuit de doorstroomtoets wordt ook meegenomen. 

Nadat de leerling is toegelaten op de VO-school, volgt normaalgesproken nog een warme overdracht. Hierin bespreekt de leerkracht, op basis van het OKR, de leerling met een vertegenwoordiger van de VO-school. Zo willen we de overstap naar het VO zo soepel mogelijk laten verlopen. Het advies vanuit de basisschool is in principe altijd een 'kansrijk advies'. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Het niveau schooladvies en niveau resultaat eindtoets kan verschillen opleveren. Opvallende verschillen bespreken wij jaarlijks met de coördinatoren van de VO-scholen. Op deze wijze willen wij leren en meedenken hoe we afstroom en/of opstroom binnen het Voortgezet Onderwijs positief kunnen beïnvloeden vooraf aan de start van onderwijs in het VO. Onze school neemt ook deel aan het regionale PO-VO-Overleg, om dit structureel te agenderen en te bespreken. We zien dat de adviezen die gegeven worden over het algemeen stroken met het ingeschatte niveau van de eindtoets. Het adviseringstraject is binnen ons cluster beschreven in een protocol en vanuit het samenwerkingsverband wordt ook een advisering gegeven betreffende het adviestraject.  

In maart 2024 zijn de volgende adviezen gegeven:  


HAVO/VWO              2 leerlingen

VMBO TL/GL             2 leerlingen

VMBO BB                  1 leerling

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Door middel van afwisseling proberen wij het onderwijs aantrekkelijk te houden. Dit doen wij in een sfeer van orde en rust, waarin kinderen graag leren en met plezier naar school gaan. De kinderen die moeite hebben met leren worden uiteraard extra geholpen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar dat gaat natuurlijk het best in een omgeving waarin het zich veilig voelt.

Vandaar dat wij niet alleen de individuele prestatie, maar ook het harmonieus samenwerken zoveel mogelijk stimuleren. Respect voor elkaar, elkaars prestaties en de wereld om ons heen zijn begrippen waarvan wij vinden dat ze vanzelfsprekend moeten zijn. In ons onderwijs streven wij ernaar de kinderen in die zin op weg te helpen naar zelfstandigheid. 

Wanneer de leerling na groep 8 onze school verlaat willen wij dat de leerling beschikt over zowel sociale als culturele vaardigheden. U kunt hierbij denken aan het kunnen communiceren met anderen, zich creatief kunnen en durven uiten, het kunnen omgaan met verschillen en een kritische mening op een juiste manier kunnen en durven vormen.

Als echte dorpsschool kennen de leerlingen en leerkrachten elkaar. De leerlingen zijn bij ons geen nummer. Dit geldt ook voor de ouders. Veel moeders en vaders zijn behulpzaam bij activiteiten binnen of buiten de school. Op onze openbare school is iedereen welkom.

Wij kunnen ons dan ook helemaal vinden in de doelstelling van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs: ‘Niet apart, maar samen!’ Wij leven immers in een maatschappij met vele overtuigingen op het gebied van politiek en geloof en met mensen met een heel verschillende achtergrond en herkomst. Samenwerkend moeten wij die maatschappij gestalte geven en de kinderen voorbereiden op de rol die zij daar later in zullen gaan spelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Prettig elkaar te ontmoeten
  • Harmonieus samenwerken
  • Respect voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven