OBS Den Beemd

Schoolstraat 3E 4221 LR Hoogblokland

  • Schoolfoto van OBS Den Beemd
  • Schoolfoto van OBS Den Beemd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets groep 8

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een verplichte eindtoets.

De eindtoets (mei 2022) meet het niveau van de leerling na 8 jaar basisschool. De leerling krijgt voorafgaand aan de eindtoets een advies februari 2022) voor het instroomniveau op het Voortgezet Onderwijs; de eindtoets is normaal gesproken een bevestiging van dit advies. Wijst de eindtoets een hoger niveau aan dan het advies, dan moet dit advies worden heroverwogen.

De eindtoets is geen examen, waarbij slagen of zakken aan de orde is.

Het gemiddeld schoolresultaat van groep 8 schooljaar 2021-2022 lag weer ruim boven het landelijk gemiddelde.

De gegevens van de eindtoetsen worden door het systeem alleen verwerkt in de grafieken als er meer dan 5 leerlingen deelnemen aan de eindtoets. Dat is voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 niet het geval. De gemiddelde score wordt namelijk sterk beïnvloed door uitschieters naar boven of beneden. 2017-2018 (5 leerlingen) scoorden de leerlingen gezamenlijk boven het landelijk gemiddelde en in 2018-2019 (2 leerlingen) onder het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen werken we met toetsen in een leerlingvolgsysteem.

Om leerlingen goed te blijven volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Het systeem laat de ontwikkeling van een kind gedurende zijn gehele basisschoolloopbaan zien.

Door landelijk genormeerde toetsen te gebruiken (CITO, Februariscreening groep 2 en Route 8) is het mogelijk de vorderingen te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. Het leerlingvolgsysteem biedt ons tevens een overzicht van leerlingen die extra begeleiding, hulp of uitdaging nodig hebben.

Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen, naast de toetsen die bij de methoden horen. In groep 1/2 worden geen CITO-toetsen afgenomen, maar wordt gebruik gemaakt van het observatie-instrument Kijk!.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voortgezet onderwijs wordt onafhankelijk gegeven, ongeacht de wens van ouders of leerling. Het advies dat we geven, is gebaseerd op 8 jaar ervaring en inzicht in het onderwijs dat we de kinderen hebben gegeven. Het advies van de eindtoets nemen we hierin mee.

Ieder jaar bespreekt de leerkracht van groep 8 in een 'warme overdracht' de leerling met een vertegenwoordiger van het VO. Zo willen we de overstap naar het VO zo soepel mogelijk laten verlopen. Het advies vanuit de basisschool is in principe altijd een 'kansrijk advies'. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Het niveau schooladvies en niveau resultaat eindtoets kan verschillen opleveren. Opvallende verschillen bespreken wij jaarlijks met de coördinatoren van de VO-scholen. Op deze wijze willen wij leren en meedenken hoe we afstroom en/of opstroom binnen het Voortgezet Onderwijs positief kunnen beïnvloeden vooraf aan de start van onderwijs in het VO. Onze school neemt ook deel aan het regionale Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs Overleg, om dit structureel te agenderen en te bespreken.

We zien dat de adviezen die gegeven worden over het algemeen stroken met het ingeschatte niveau van de eindtoets. Het adviseringstraject is binnen ons cluster beschreven in een protocol en vanuit het samenwerkingsverband wordt ook een advisering gegeven betreffende het adviestraject.

In maart 2023 zijn de volgende adviezen gegeven:

VWO                       01 leerling

HAVO                      06 leerlingen

VMBO TL                 02 leerlingen

VMBO GL                01 leerling

De leerlingen kiezen over het algemeen VO-scholen in het nabijgelegen Gorinchem.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Door middel van afwisseling proberen wij het onderwijs aantrekkelijk te houden. Dit doen wij in een sfeer van orde en rust, waarin kinderen graag leren en met plezier naar school gaan. De kinderen die moeite hebben met leren worden uiteraard extra geholpen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar dat gaat natuurlijk het best in een omgeving waarin het zich veilig voelt.

Vandaar dat wij niet alleen de individuele prestatie, maar ook het harmonieus samenwerken zoveel mogelijk stimuleren. Respect voor elkaar, elkaars prestaties en de wereld om ons heen zijn begrippen waarvan wij vinden dat ze vanzelfsprekend moeten zijn. In ons onderwijs streven wij ernaar de kinderen in die zin op weg te helpen naar zelfstandigheid. 

Wanneer de leerling na groep 8 onze school verlaat willen wij dat de leerling beschikt over zowel sociale als culturele vaardigheden. U kunt hierbij denken aan het kunnen communiceren met anderen, zich creatief kunnen en durven uiten, het kunnen omgaan met verschillen en een kritische mening op een juiste manier kunnen en durven vormen.

Als echte dorpsschool kennen de leerlingen en leerkrachten elkaar. De leerlingen zijn bij ons geen nummer. Dit geldt ook voor de ouders. Veel moeders en vaders zijn behulpzaam bij activiteiten binnen of buiten de school. Op onze openbare school is iedereen welkom.

Wij kunnen ons dan ook helemaal vinden in de doelstelling van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs: ‘Niet apart, maar samen!’ Wij leven immers in een maatschappij met vele overtuigingen op het gebied van politiek en geloof en met mensen met een heel verschillende achtergrond en herkomst. Samenwerkend moeten wij die maatschappij gestalte geven en de kinderen voorbereiden op de rol die zij daar later in zullen gaan spelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Prettig elkaar te ontmoeten
  • Harmonieus samenwerken
  • Respect voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven