CBS Tabitha

Femina Mullerstraat 74 2135 MS Hoofddorp

  • Schoolfoto van CBS Tabitha
  • Schoolfoto van CBS Tabitha
  • Schoolfoto van CBS Tabitha
  • Schoolfoto van CBS Tabitha
  • Schoolfoto van CBS Tabitha

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 worden er methodegebonden toetsen afgenomen op het gebied van rekenen, spelling, taal en lezen. Vanaf groep 5 wordt wereldoriëntatie en begrijpend lezen getoetst. Het is zo mogelijk de prestaties van de kinderen goed te volgen.

De leerkracht bepaalt aan de hand van deze toetsen of een kind nog extra instructie of oefenstof nodig heeft. Vier keer per jaar wordt een groeps-/leerlingbespreking gehouden, waarbij de groepsdoelen gesteld en geëvalueerd worden en wordt besproken welke extra individuele zorg eventueel nodig is.

In de groepen 1/2 wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van Inzichtelijk met daarop enkele aanvullingen die wij als school belangrijk vinden.

Naast eerdergenoemde toetsen worden de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 twee keer per jaar getoetst met landelijke digitale toetsen van het CITO (Leerling in beeld). De Cito-toetsen omvatten voor de hogere leerjaren spelling, rekenen, technisch lezen, taalverzorging en begrijpend lezen. Deze toetsen laten zien hoe het kind presteert t.o.v. andere kinderen in Nederland in dezelfde leeftijdscategorie. Tevens worden de kinderen vanaf de tweede helft groep 3 in februari/maart en in mei/juni getoetst op leesniveau.

Na de afnames, twee keer per jaar, worden de opbrengsten teambreed geanalyseerd en wordt een schoolzelfevaluatie gemaakt, waarin, in samenwerking met onze taal- en rekenspecialisten, eventuele interventies worden uitgewerkt.

Tenslotte worden er ook in de groepen 3 t/m 8 op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling twee keer per jaar door de leerkrachten en leerlingen observatielijsten per computer ingevoerd, de Kanvas. Dit is het volgsysteem van de Kanjertraining. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor de middelbare school wordt gebaseerd op de behaalde resultaten in de groepen 6, 7 en 8, de sociaal - emotionele ontwikkeling, de werkhouding in de klas en huiswerkattitude. Dit advies wordt met ouders en het kind besproken.
Vanaf groep 6 worden ouders en kinderen meegenomen op het gebied van het verwachte uitstroomniveau voor de middelbare school.
De gesprekkencyclus m.b.t. tot het advies ziet er als volgt uit:
Juni groep 6: Oriëntatie op het VO
Juni groep 7: Vooradvies 
Januari groep 8: Voorlopig advies
Februari groep 8: Definitief advies
Het schooladvies wordt gevormd door de huidige leerkracht(en), vanaf groep 7 de voorgaande leerkracht(en), IB  en directie.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Vanuit de Kanjertraining vullen alle kinderen in de groepen 5 t/m 8 de lijsten voor sociale veiligheid in. Bij de afname van deze sociale veiligheidslijsten wordt er gekeken naar de volgende onderdelen:
- Welbevinden
- Veiligheidsbeleving;
- Ondervindt agressie;
- Angst voor agressie;
- Klas ziet problemen;
- Leerkracht treedt op.
Na de afname worden deze lijsten geanalyseerd door de Intern Begeleider en de Kanjercoördinatoren. Hier gebruiken wij ook de adviezen vanuit het Kanvas voor.

CBS Tabitha valt op deze onderdelen binnen de score 'In de veiligste 20% van de normgroep'. Het onderdeel welbevinden en veiligheidsbeleving komt in de lessen van de Kanjertraining terug. Op CBS Tabitha blijven wij onze kinderen monitoren op dit gebied, door twee keer per jaar deze vragenlijsten af te nemen. Wanneer we in de vragenlijsten opvallende zaken zien, gaan we individueel in gesprek met het kind (de zogenaamde kindgesprekken). Door dit onderdeel regelmatig te observeren en analyseren, zien wij dat onze leerlingen vol zelfvertrouwen zitten, zichzelf kunnen evalueren en respectvol om kunnen gaan met elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Sociale redzaamheid
  • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven