CBS Tabitha

Femina Mullerstraat 74 2135 MS Hoofddorp

  • Schoolfoto van CBS Tabitha
  • Schoolfoto van CBS Tabitha
  • Schoolfoto van CBS Tabitha
  • Schoolfoto van CBS Tabitha
  • Schoolfoto van CBS Tabitha

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof hanteren we de volgende volgorde voor een eventuele vervanger:

1.      Poolers vanuit Meer Primair benaderen;

2.      Vaste invallers benaderen;

3.      Duo-collega's benaderen;

4.      Mensen met terugkomdagen benaderen;

5.      Ambulante mensen inzetten;

6.      Thuisonderwijs

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Directie

De (project)directeur van onze school is Tim Klazinga. Hij is in schooljaar 2023-2024 directeur van Tabitha en van basisschool De Wilgen; onze buurtschool met wie wij een nauwe samenwerking aan zijn gegaan. Hij heeft, ondersteund door een team van locatieleiders en specialisten, de algehele leiding over de school en hij heeft de verantwoordelijkheid voor personele zaken, de schoolorganisatie, financiën, communicatie, interne en externe relaties en de onderwijsinhoudelijke lijn. De directeur draagt de eindverantwoording over alle activiteiten in en rond de school

Locatieleiders: 

De locatieleiders van onze school zijn Marye Paardekooper en Linda Koehorst. Zij zijn samen met Tim Klazinga verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school.

Interne begeleiding

De IB-er binnen onze school is Marye Paardekooper. Linda Koehorst en Loes de Wit zijn de kwaliteitsmedewerkers. Zij begeleiden de leerkrachten van groepen 1 t/m 8 en coördineren de zorg.
Daarnaast monitoren zij de schoolopbrengsten en begeleiden zij de onderwijsvernieuwingen.
Zij werken nauw samen met de specialisten binnen onze school.

Specialisten

Wij werken met verschillende specialisten bij ons op school. Zij hebben allemaal een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor hun aandachtsgebied. We hebben specialisten voor:
- Taal (Caroline Brussen (ook dyslexie) en Joyce van Bentem (ook NT2));
- Rekenen (Yvon van Vuuren)
- Het jonge kind (Kim van Leeuwen)
- Kanjertraining en gedrag (Cynthia Wassink en Jessica Kolasa)
- Meer- en hoogbegaafdheid (Salomé Vleeming en Nanda Reeuwijk)
- Bewegend leren (Mike Rietbergen)
- ICT ( Salomé Vleeming en Mike Rietbergen)

Remedial Teacher (Sanne Henri)
Twee dagen in de week is Sanne Herni beschikbaar als Remedial Teacher voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. 
Dit gaat in overleg met leerkracht, ouders en IB. 

Onderwijsassistenten
We hebben op school meerdere onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkrachten in de groep en begeleiden kleine groepjes leerlingen.

Stagiaires
Op CBS Tabitha bieden wij de SPW- en PABO studenten de mogelijkheid om bij ons op school stage te lopen zodat zij op die manier praktijk ervaring kunnen opdoen. 
De SPE studenten komen voornamelijk vanuit het NOVA college en blijven anderhalf jaar bij ons in verschillende groepen. Zij ondersteunen de leerkrachten door met kleine groepjes kinderen te werken of andere groepsgebonden activiteiten uit te voeren.

De PABO stagiaires volgen bij InHolland in samenwerking bij MeerPrimair het traject 'Opleiden in de School'. Stagiaires zijn voor een schooljaar verbonden aan de school. Eén dag in de week lopen zij stage in een vaste groep en een tweede dag zijn samen met een groep stagiaires, samen aan het leren in de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt thematisch gewerkt. Elk thema duurt 6-8 weken.
Tijdens de Kringactiviteiten:
- Is 15 minuten per dag aandacht voor levensbeschouwing;
- Wordt één uur per week gewerkt met Kanjertraining;
- Wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod voor taal (foenemisch bewustzijn) en rekenen (ordenen);
- Wordt tijd ingeruimd om voor te lezen;
- Is er minimaal één keer per week in de kring aandacht voor verkeer;
- Is er regelmatig aandacht voor zingen/muziek en Engels.

Tijdens spelen/werken:
- is er altijd minimaal één hoek waar aan de reken(orden-)doelen spelend wordt gewerkt;
- is er altijd minimaal één hoek waar aan de taal(foenemisch bewustzijn-)doelen spelend wordt gewerkt;
- Wordt regelmatig gewerkt met een kleine kring of een klein groepje;
- Is er altijd één themahoek

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren zoals in bovenstaand overzicht opgenomen zijn een richtlijn. 
We werken vanuit onze schooldoelen, dus het kan zijn dat, wanneer een bepaald onderdeel meer aandacht nodig heeft, om onze schooldoelen te kunnen halen, dat het weekrooster afwijkt van bovenstaand rooster.

Binnen de groepen 3 werken we op twee dagen met een hoekenuur.
Naast woordenschatonderwijs is een rekencircuit een belangrijk onderdeel hiervan. Vandaar dat de uren voor het grootste gedeelte meegerekend zijn bij rekenen.

Twee keer in de week doen we aan tutorlezen. Kinderen uit groep 7 lezen dan met kinderen uit groep 3 en kinderen uit groep 8 met kinderen uit groep 4. Dit is meegenomen bij (technisch) lezen, net zoals het stillezen, dagelijks een kwartier, wat de kinderen in de hogere groepen doen.

Voor ons creatieve aanbod werken wij vier keer per jaar met een groepsdoorbroken creatieve carrousel. Daarnaast hebben wij gedurende het hele schooljaar een rijk en gevarieerd  kunst en cultuur aanbod.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de komst van de wet op het Passend onderwijs wordt er van de school verwacht dat kinderen met
verschillende onderwijsbehoeften kunnen worden opgevangen binnen het regulier onderwijs.
Wij stellen bij alle kinderen de onderwijsbehoeften centraal.

De samenwerking met de leerkracht als onderwijsprofessional, de ouders als ervaringsdeskundigen
en het kind met zijn eigen belevingswereld is de basis waarop wij ons onderwijs passend willen maken.
We werken dus altijd vanuit de triade kind-ouders-school. De organisatie en inhoudelijke vormgeving
van onze onderwijszorgstructuur staat beschreven in het Zorgverbredingsplan van CBS Tabitha en het
Onderwijsprofiel van Passend onderwijs Haarlemmermeer, met o.a. een beschrijving van het leerlingvolgsysteem, de onderwijszorg op leerling-, groeps- en schoolniveau en op bestuurlijk niveau.

De meeste leermethoden op CBS Tabitha bieden een basisstofpakket,  een breedtepakket en een dieptepakket aan. Dat wordt binnen de groepen aangeboden. Voor kinderen die bij de verwerking van de basisstof andere onderwijsbehoeften hebben, wordt een aangepast pakket aangeboden dat aansluit bij hun ontwikkelingsniveau.

Aan kinderen die niet genoeg hebben aan de basisstof en meer uitdaging nodig hebben, worden extra opdrachten aangeboden. Voor een aantal kinderen is dat nog niet genoeg. Voor hen is er de klas voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Wekelijks wordt aan kinderen die hieraan deelnemen coaching en integrale extra uitdagende opdrachten aangeboden. Ons uitgangspunt is dat we leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zo lang mogelijk bij het programma van de basisgroep houden. Onderzoek wijst ook uit dat kinderen hierdoor de meeste vooruitgang boeken. Zo nodig vullen wij dit aan met geïntensiveerde inoefening en instructie (convergente differentiatie).
Onze onderwijsondersteuners werken dan ook zo veel mogelijk in de groep.

Toch zijn er leerlingen die vanwege hun specifieke onderwijsbehoeften door school geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep, en een eigen leerlijn hebben. Soms is dit een eigen leerlijn voor taal én rekenen, soms is dit een eigen leerlijn voor slechts één vak. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt (OPP). Eventueel krijgen zij ook buiten de groep ondersteuning van onze leerkrachtondersteuners en/of onderwijsassistenten. Ondanks dat we, door onze zorgstructuur, veel kinderen passend onderwijs kunnen bieden, zijn onze mogelijkheden, als reguliere basisschool, niet onuitputtelijk. We hebben voorwaarden afgesproken waarbinnen we verwachten dat we aan onze belangrijkste opdracht:´Alle kinderen begeleiden naar de eind-/kerndoelen van groep 8´ kunnen voldoen:
-       De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen op school;
-       De leerling kan zich aan de school- en groepsregels houden en kan zelfstandig werken;
-       Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen zo veel mogelijk elkaars adviezen op;
-       Er is constructief overleg mogelijk tussen ouders, school en eventuele andere instanties over zorg;

-       De leerbaarheid van de leerling is zodanig, dat het reguliere leerstofaanbod helemaal of                                 grotendeels kan verwerken:
-       We streven er naar dat ieder kind de basisschool kan verlaten met een minimale beheersing van de            leerstof tot eind groep 6;
-       Een kind heeft maximaal twee eigen leerlijnen.

Grenzen aan de zorgverbreding:
-       Indien een leerling een beperking heeft die ernstige (gedrags)problemen met zich meebrengt en dit          leidt tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep;
-       Indien een leerling een handicap heeft die een zodanige verzorging/ behandeling vraagt dat                          daardoor zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling, als het onderwijs aan de                     betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen;
-       Indien het onderwijs aan de leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de                              aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de           groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de afgelopen jaren is 'bewegend leren' een belangrijke pijler van ons onderwijs geworden. Onze schoolpleinen zijn in het afgelopen jaar flink onder handen genomen zodat ze ook voor buitenlessen goed bruikbaar zijn. 
Ook zijn er 1 of meerdere lessen waar bewegend leren terug te zien is. Ons streven voor komend jaar is om dit verder te inventariseren en op deze manier onder andere het leerplezier van onze leerlingen te vergroten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven